SAK k pochybeniam senátu Najvyššieho súdu SR a k mediálnym útokom na sudcov

SAK k pochybeniam senátu Najvyššieho súdu SR a k mediálnym útokom na sudcov

Zdroj: SAK, z dňa 4.4.2024

Slovenská advokátska komora sa oboznámila s nálezom Ústavného súdu SR, v ktorom sa konštatovalo vážne porušenie základných ľudských práv kolegu Mgr. M. P.. Tento nález je ďalším potvrdením toho, že Ústavný súd SR riadne plní svoju funkciu pri ochrane ústavnosti a základných práv, čo je dobrou správou pre ochranu práv všetkých občanov.

Nález ústavného súdu na druhej strane potvrdzuje, že vážne zlyhania sa nevyhýbajú ani najvyšším súdnym autoritám v rámci všeobecného súdnictva, v tomto prípade senátu Najvyššieho súdu SR. Za Slovenskú advokátsku komoru považujeme za osobitne poľutovaniahodné, že základné práva advokáta mohli byť porušené aj v dôsledku absencie elementárneho chápania podstaty advokácie a pomýleného stotožňovania obhajcu vykonávajúceho svoje povolanie s možnými skutkami jeho klienta/ov. Ak si takúto optiku osvojuje laická verejnosť, je to smutné, poľutovaniahodné a vyvolávajúce potrebu osvety. Ak si túto emóciu osvojí pri výkone svojej právomoci vysoká súdna autorita (sudca Najvyššieho súdu SR), prestáva byť autoritou a stáva sa iba mocou.

Zlyhania najvyšších súdnych autorít pri zásahoch do ústavných práv (v tomto prípade práva na osobnú slobodu) sú vždy samé spôsobilé ohrozovať dôveru v súdnu moc. Na druhej strane, ani konštatovania porušenia práv v náleze Ústavného súdu SR nesmú viesť k verbálnym útokom na súdnu moc zo strany výkonnej moci.

Slovenská advokátska komora dlhodobo kritizuje prvky tzv. mediálnej justície, keď sa o vine či nevine, ale aj o iných formách zlyhania, informuje na tlačových konferenciách. Ak došlo k zlyhaniu súdnej moci, môže a má to byť spojené s právnymi následkami, ktorých formu, obsah a rozsah predpokladá zákon. Reflexia môže a má to byť spojená aj s vecnou kritikou v politickom zápase, ktorá nech je aj tvrdá. Avšak v demokratickom štáte by nemalo dochádzať k verbálnemu útoku výkonnej moci na súdnu moc. Ide o vážny zásah do nezávislosti súdnej moci a spochybňovanie jedného z dôležitých pilierov právneho štátu. Takéto konania sme preto kritizovali v minulosti, a cítime potrebu ozvať sa aj dnes. Na tomto mieste oceňujeme reflexiu zo strany ministra vnútra, ktorý sa v minulosti verejne ospravedlnil po podobných politických výrokoch voči súdnej moci.