Zo zasadnutia predsedníctva

Zo zasadnutia predsedníctva

Zdroj: SAK, z dňa 10.3.2014

Zo zasadnutia predsedníctva

 

    Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory zasadalo 7. februára 2014 v sídle komory na Kolárskej ulici v Bratislave. Rokovanie viedol podpredseda Mgr. Veverka na základe poverenia predsedu komory JUDr. Hrežďoviča.

    Členovia predsedníctva odsúhlasili návrh programu.

Predsedníctvo vzalo na vedomie:

-           informácie Mgr Veverku o dvoch stretnutiach s advokátmi Bratislavského kraja v januári 2014, na ktorých sa zúčastnilo cca 60 advokátov. Diskusia sa týkala najmä novely zákona o advokácii, prípravy výmeny advokátskych preukazov a organizácie advokátskych skúšok podľa nového Skúšobného poriadku.

-          informácie o zasadnutí predsedov skúšobných senátov 10. januára 2014. Členom P SAK bola doručená zápisnica so záverom v súvislosti s prípravou otázok na skúšky.

-          správu o návšteve u prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Za SAK boli prítomní JUDr. Hrežďovič, JUDr. Olej, Mgr. Hellenbart, Mgr. Veverka, JUDr. Mularčík a JUDr. Popovec.

-          doplňujúcu informáciu Mgr. Hellenbart o stretnutí s advokátmi Žilinského kraja v januári 2014 a informáciu JUDr. Oleja o finalizácii novely Trestného zákona a Trestného poriadku.

    Členovia predsedníctva vzali na vedomie prehľad a informáciu o súdnych konaniach vedených komorou v statusových veciach a informáciu o stave konaní v súvislosti s vymáhaním pohľadávok za mesiac január 2014.

    Zástupkyne mediálnej agentúry odprezentovali správu o činnosti v mediálnej oblasti za mesiac január 2014 a mediálny plán pripravovanej imidžovej kampane. Informovali aj o stave príprave Dňa advokácie 2014. Jeho súčasťou bude Deň otvorených dverí Slovenskej advokátskej komory, galavečer v Banskej Bystrici a poskytovanie bezplatných právnych porád, ktoré sa v roku 2014 rozšíri aj do iných miest na Slovensku.

    Členovia predsedníctva prerokovali a schválili zámer Okrúhleho stola za účasti iných právnických profesií so zameraním na etiku výkonu povolania, ktorý sa bude konať 10. marca 2014 v Hoteli Devín. Za moderátora podujatia určili JUDr. Valašika.

    P SAK vzalo na vedomie informáciu JUDr. Šišku o podmienkach výmeny advokátskych preukazov s tým, že v súčasnosti je v medzirezortnom pripomienkovom konaní vyhláška o mandátnych certifikátoch, na základe ktorej by sa komora mohla stať nezávislou registračnou autoritou a spracúvala by celú agendu certifikátov. Nový preukaz by umožnil vstup do všetkých registrov.  P SAK poverilo kanceláriu komory zberom a aktualizáciou potrebných údajov advokátov.

    Predsedníctvo prerokovalo ekonomické otázky a žiadosti, vzalo na vedomie report hospodárenia seminárov advokátov a advokátskych koncipientov k 31. decembru 2013, prehľad platieb nájomného v nehnuteľnostiach vo vlastníctve SAK a schválilo poskytnutie finančného príspevku na Šachový turnaj, ktorý sa každoročne koná v rámci Dňa advokácie.

    Na základe informácií odboru medzinárodných vzťahov predsedníctvo SAK vzalo na vedomie predloženú písomnú správu zo zasadnutia Stáleho výboru CCBE a ostatných orgánov CCBE, poverilo zástupcov komory účasťou na vybraných medzinárodných podujatiach a schválilo návrh tém na spoločné rokovanie s Českou advokátskou komorou.

    Predsedníctvo prerokovalo aj dopyty advokátov, ktorými sa zaoberala pracovná skupina pre veci advokátske. Kanceláriu komory poverilo odpovedať na ne podľa schválených stanovísk.

    Na záver predsedníctvo prerokovalo žiadosti súvisiace so zoznamami vedenými Slovenskou advokátskou komorou.