Oznam pre advokátskych koncipientov k prihlasovaniu na povinné semináre.

Oznam pre advokátskych koncipientov k prihlasovaniu na povinné semináre.

Zdroj: SAK, z dňa 20.8.2020

OZNAM PRE ADVOKÁTSKYCH KONCIPIENTOV K PRIHLASOVANIU NA POVINNÉ SEMINÁRE v rámci cyklického vzdelávania advokátskych koncipientov v druhom polroku 2020.

Odbor výchovy a vzdelávania oznamuje termíny a miesta konania hlavných seminárov v druhom polroku 2020:

III. ročník, hlavný seminár, vybrané témy    24.-26.09.2020    hotel Sitno, Vyhne

II. ročník, hlavný seminár, civilné právo    01.-03.10.2020   hotel Partizán, Tále

III. ročník, hlavný seminár, vybrané témy    08.-10.10.2020    hotel Partizán, Tále

I. ročník,  hlavný seminár, trestné právo    15.-17.10.2020    hotel Sitno, Vyhne

II. ročník,  hlavný seminár, civilné právo    05.-07.11.2020    hotel Sitno, Vyhne

I. ročník, hlavný seminár, trestné právo    26.-28.11.2020    hotel Partizán, Tále

 Plánovaný termín  zverejnenie seminárov: 26.8.2020 od 11,00 hod.

Registrácia: prostredníctvom portálu SAK www.sak.sk/v sekcii „Vzdelávanie a podujatia“.

Termíny praktických seminárov sa Vám v podujatiach zobrazia a sprístupnia k prihláseniu až po Vašom zaregistrovaní na hlavný seminár. Prihláste sa len na jeden z ponúknutých voľných termínov, ktoré  sme nastavili vždy na nasledujúci týždeň po absolvovaní hlavného seminára. Ak prihlásenie  na hlavný seminár stornujete, systém Vám automaticky zruší aj prihlásenie na praktický seminár.  Miesto konania prezenčných praktických seminárov: Bratislava, Košice.

Termíny úvodných seminárov pre koncipientov v prvom roku koncipientskej praxe budú zverejnené priebežne od septembra do konca roka 2020. Miesto konania: Bratislava.

Neabsolvované semináre z predchádzajúcich období si môžete doabsolvovať po dohode s pracovníčkami odboru výchovy a vzdelávania SAK, ktoré Vám sprístupnia prihlásenie v náhradnom termíne podľa bodu 6, čl. 2, Uzn.č. 38/4/2019 Vzdelávacieho poriadku advokátskych koncipientov SAK.

Každé podujatie uzatvoríme v deň uzávierky, ktorý je uvedený v pozvánke príslušného seminára.

Koncipientske semináre budeme organizovať v 2. polroku 2020 podľa naplánovaného harmonogramu v prezenčnej forme. Vzhľadom na súčasnú situáciu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste na miestach konania prezenčných seminárov používali rúška a dodržiavali všeobecné hygienické a preventívne opatrenia na zabránenie šírenia infekcie spôsobenej Covid 19.

Pri registrácii na prezenčné semináre vyplní každý koncipient v záväznej prihláške povinný atribút vyhlásenia: Vyhlasujem, že nie som si vedomý/á, že by som mal/a byť v karanténe. Ak áno, túto informáciu ihneď oznámim organizátorovi pred podujatím na adresu: farkasova@sak.sk, kinzelova@sak.sk.

Odbor výchovy a vzdelávania zruší prihlášku na základe oznámenia koncipienta v rizikovej skupine a dohodne s ním doabsolvovanie seminára v náhradnom termíne.

Slovenská advokátska komora informovala hlavného hygienika SR o príprave vzdelávacích podujatí komory, ktoré plánuje v rámci povinného vzdelávania advokátskych koncipientov organizovať v období od septembra do decembra 2020 ako aj o zabezpečením všetkých preventívno-hygienických opatrení na zabránenie šírenia infekcie spôsobenej Covid 19 na miestach konania kongresových podujatí. Súčasne požiadala  o príp. ďalšie odporúčania hygienikom.

Za mimoriadnych okolností, kedy Slovenská advokátska komora nebude môcť organizovať prezenčné kongresové podujatia, nastavíme zmenu v organizácii naplánovaných seminárov tak, že termíny seminárov aj  záväzné prihlášky koncipientov na jednotlivé podujatia zostanú v platnosti, nezmenené. Zmeníme len formu organizovania hlavných a praktických seminárov z prezenčnej na dištančnú. O takejto prípadnej zmene Vás budú informovať pracovníčky odboru výchovy a vzdelávania.  V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zálohové faktúry za prezenčné semináre uhrádzali až k dátumu ich splatnosti. V prípade deaktivovania zálohových faktúr v dôsledku zmeny formy podujatia Vám kancelária komory vráti úhradu za seminár v plnej výške.

Odbor výchovy a vzdelávania

 

PRÍLOHA: Informácie pre koncipientov o súčasnom zabezpečení hygienicko-preventívnych opatrení, ktoré hotely doručili SAK:

Hotel Partizán, Tále

Situáciu ohľadne opatrení a odporúčaní v súvislosti s pandémiou COVID19 pozorne monitorujeme

a dodržiavame všetky povinné opatrenia vyhlásené hlavným hygienikom SR. Aktuálne sú to tieto opatrenia:

 • dezinfekcia rúk pri vchodoch do hotela
 • dezinfekcia rúk pri vstupe do každého strediska – reštaurácie, bary, wellness
 • povinné nosenie rúška alebo inej tvárovej ochrany v interiéri
 • oznamy o povinnosti dodržiavať uvedené hygienické opatrenia
 • časté vetranie a pravidelná dezinfekcia dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom
 • pravidelné a účinné čistenia a dezinfekcia v rámci denného sanitačného režimu a v rámci zavedených

zásad správnej hygienickej praxe

 • dezinfekcia hygienických zariadení každú hodinu
 • hygienické zariadenia vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • dezinfekcia stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi v prevádzkach verejného stravovania
 • umývanie riadu v zmysle požiadaviek §9 ods. 4. Pís. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.z.
 • vykonávanie dezinfekcie rúk obslužného personálu medzi obsluhou jednotlivých stolov
 • príbor nie je voľne dostupný na stoloch, ale sa prináša v papierovej servítke

Ďalej sme zabezpečili naviac aj tieto preventívno – hygienické opatrenia:

 • sterilizácia vzduchu otvorenými aj uzavretými certifikovanými germicídnymi žiaričmi.

Germicídny žiarič dezinfikuje vzduch od rôznych mikroorganizmov ako sú baktérie, vírusy

a prvoky pomocou UVC žiarenia, ktoré účinne ničí mikroorganizmy a spôsobuje fotochemický rozpad ich DNA

 • preventívne testovanie našich pracovníkov na ochorenie COVID19

 

Hotel Sitno, Vyhne:

súhrn hygienických opatrení, ku ktorým sme pristúpili v rámci ochrany našich hostí:

 • Pri vstupe do budovy, kongresového centra aj do každej reštaurácie sme umiestnili dávkovač dezinfekcie na ruky
 • Všetci zamestnanci hotela v interiéri sú povinní sa chrániť rúškom a tiež hostia sú inštruovaní o nariadeniach vlády a povinnosti nosiť rúška
 • V prípade záujmu vieme nastaviť vydávanie kávy počas coffeebreaku naším zamestnancom
 • V priestoroch reštaurácii je pripravená dezinfekčná čata, ktorá po každom hosťovi dezinfikuje priestor stola a sedenia
 • Pri naberaní jedál z bufetu je hosť povinný chrániť sa vlastným rúškom a mať jednorazové rukavice (tie zabezpečí hotel)
 • Pravidelné kontroly toaliet v spoločných priestoroch sú nastavené na každých 60 minút
 • Izby prejdú dezinfekciou po každom ubytovanom hosťovi