Otvorený list predsedu SAK predsedovi vlády SR

Otvorený list predsedu SAK predsedovi vlády SR

Zdroj: SAK, z dňa 18.8.2020

Vážený pán predseda vlády SR,

so záujmom a znepokojením sme zaregistrovali Vašu komunikáciu smerujúcu k právnym službám poskytovaným Slovenskej republike prostredníctvom kolegov advokátov a advokátiek. 

Ako predseda Slovenskej advokátskej komory cítim povinnosť zastať sa kolegov a kolegýň, paušálne označených ako nečestných a rovnako na druhej strane mám potrebu ponúknuť našu spoluprácu pri zisťovaní a disciplinárnom postihovaní prípadných závažných pochybení pri právnych službách poskytnutých štátu. 

Dovoľte mi konštatovanie, že ponuka právnych služieb sama o sebe nemôže byť pochybením. Poskytovanie právnej služby je vždy vyžiadané klientom a je ústavným právom každej osoby (teda aj štátu), aby si v rámci právnej regulácie dohodol podmienky, za ktorých si objednáva právne služby. Advokát nie je tou osobou, ktorá oslovuje klienta a Slovenská republika ako klient má osobitné postavenie a možnosť stanoviť si podmienky poskytovaných služieb. 

Dovolím si preto poznamenať a na osvetlenie vzájomných vzťahov konštatovať, že vzťah advokáta a klienta sa zakladá na vzájomnej dôvere.

V systéme práva panuje tzv. paradox prístupu k spravodlivosti, ktorý možno zhrnúť nasledovne: Klientom právnej služby je ten, kto je schopný právnou analýzou vlastnej situácie dospieť k záveru, že potrebuje právne poradenstvo. Budúci klient (aj štát) musí byť schopný identifikovať bez pomoci právnu podstatu problému, pred ktorým stojí, predtým ako sa obráti na advokáta. Čím menej znalosti práva osoba má, tým je menej pravdepodobné, že vyhľadá advokáta. Podobný problém nastáva pri výbere advokáta. Bez právnických znalostí bude mať problém uskutočniť vhodný výber. Ani pre erudovaných spotrebiteľov nie je jednoduché rozhodnúť, ktorý poskytovateľ právnej služby je najvhodnejší pre ich problém.

Štát a aj väčšie obchodné spoločnosti ako prijímatelia právnych služieb si preto vytvorili primeranú stratégiu, ktorá limituje pole pôsobenia advokátov. Každodenné rutinné problémy riešia vlastné právne oddelenia, rovnako ako zásadné veci týkajúce sa stratégie fungovania rieši minister ako štatutár a advokát nemusí mať o nich vedomosť. Pre advokáta je priestor v pomyselnom strede pyramídy – rieši špecifické aktivity, na ktoré klient vyhľadá externú podporu. Kritériá účelnosti tohto výberu štát stanovil uznesením vlády Slovenskej republiky zo 17. apríla 2019 č. 181 pravidlá, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou štátu.

Štát je už teraz povinnýpri posudzovaní nevyhnutnosti a účelnosti využívania právnych služieb advokáta, výbere advokáta a  úprave zmluvných vzťahov, vrátane odmeňovania advokáta, dodržiavať zásadu transparentnosti, zásadu proporcionality a zásadu hospodárnosti a efektívnosti nakladania s verejnými prostriedkami.

Z dnes medializovaných informácií sme sa oboznámili s ideou vytvoriť Štátny úrad právneho zastupovania. S obdobnou myšlienkou sme sa už v minulosti stretli aj v texte publikovanom na portáli https://www.postoj.sk/48063/threema-krstni-otcovia-moniky-jankovskejv časti „Ako si zarobiť na náušnice“  a preto ho ponecháme bez komentára. 

Vážený pán predseda vlády SR,

Slovenská advokátska komora má záujem konštruktívne prispieť k vytváraniu predvídateľných podmienok poskytovania právnych služieb štátu. Preto navrhujeme a máme záujem v spolupráci so štátom  vytvoriť

·       zoznam advokátov poskytujúcich služby pre štát, 

obsahujúci

·       zoznam odborných zameraní potrebných pre právne služby štátu,

·       informáciu o rámcovej časovej kapacite advokátov,

·       informáciu o disciplinárnych opatreniach uložených komorou.

 

Zároveň považujeme za vhodné stanoviť právnym predpisom regulovanú odmenu za právne služby poskytované Slovenskej republike, aby sa v budúcnosti predišlo špekuláciám a možným pokušeniam na strane objednávateľa právnych služieb.

Na záver mi dovoľte opätovne požiadať Vás, vážený pán predseda vlády, o podporu novely zákona o advokácii, ktorý by umožnil Slovenskej advokátskej komore primeraným spôsobom informovať verejnosť o prebiehajúcich sťažnostných konaniach a o uložených disciplinárnych opatreniach voči konkrétnym advokátom a advokátkam, a preukázať tak aj verejne našu kompetentnosť pri disciplinárnom konaní. 


Vážený pán predseda vlády SR,

v spoločnosti, kde úcta k demokracii a právu je jedným z najdôležitejších ústavných princípov, má advokát nezastupiteľné postavenie, pretože existencia slobodného a nezávislého advokátskeho povolania je základným prostriedkom ochrany ľudských práv a slobôd proti moci štátu. Advokát musí slúžiť veci spravodlivosti a tým, ktorí ho poverili obhajobou alebo zastupovaním. Povinnosti advokáta vyplývajúce z výkonu povolania sa neobmedzujú len na povinnosti upravené zákonom. S výkonom povolania advokáta sa nerozlučne spája škála etických povinností voči klientom a voči súdom a orgánom, pred ktorými advokát presadzuje záujmy svojho klienta, alebo pred ktorými koná v jeho mene.

Slovenská advokátska komora má preto nielen deklarovaný, ale aj úprimný záujem na korektnej komunikácii so štátom, a prostredníctvom našich kolegov a kolegýň aj na zastupovaní záujmov každého klienta.

 

S úctou 

Tomáš Borec, predseda SAK