SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Zdroj: SAK, z dňa 10.4.2014

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Slovenskej advokátskej komory, Notárskej komory Slovenskej republiky
a Slovenskej komory exekútorov

Slovenská advokátska komora, Notárska komora Slovenskej republiky a Slovenská komora exekútorov ako nezávislé samosprávne stavovské organizácie, ktoré združujú všetky právnické profesie poskytujúce občanom zákonom regulované služby, spoločne konštatujú, že Národnou radou SR schválený návrh novely zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v § 9a rozšíril ochranu spotrebiteľa aj na konania osôb, ktoré vymáhajú pohľadávku voči dlžníkom.

Ustanovenie rieši postavenie inkasných spoločností, ktoré si k vymáhaniu pohľadávky pripočítavali neadekvátne zákonom neregulované náklady predražujúce spotrebiteľský úver bez limitácie.

V médiách sa objavili klamlivé vyhlásenia, podľa ktorých členom našich stavovských komôr vznikli doteraz neexistujúce výhody. Tieto vyhlásenia sú v rozpore s platným právnym stavom a vyplývajú z neznalosti právneho poriadku. Advokáti, notári a exekútori vykonávajú svoje povolanie iba na základe zákonov a v ich rámci, a preto sa pri svojej práci vyhýbajú akémukoľvek neprimeranému nátlaku alebo agresívnym praktikám. Vždy zastupujú práva svojich klientov, to však bez toho, aby obmedzovali práva protistrany.

Slovenská advokátska komora, Notárska komora Slovenskej republiky a Slovenská komora exekútorov upozorňujú, že ich členovia ako osoby znalé práva sú povinné konať v súlade platnými etickými pravidlami a nezneužívať svoje postavenie. Ak sa taký prípad vyskytne, v každej profesii existuje efektívny nástroj disciplinárneho postihu.

Slovenská advokátska komora, Notárska komora Slovenskej republiky a Slovenská komora exekútorov konštatujú, že ak inkasné spoločnosti zastupujú veriteľa pri vymáhaní, tak neoprávnene podnikajú, pretože zastupovať klienta za odmenu môžu iba osoby na to zákonom oprávnené. V tom prípade by osoby konajúce v mene inkasných spoločností pri vymáhaní pohľadávok tretích osôb za odmenu páchali trestný čin neoprávneného podnikania (§ 251 Trestného zákona).


JUDr. Ľubomír Hrežďovič, predseda Slovenskej advokátskej komory
JUDr. Karol Kovács, prezident Notárskej komory Slovenskej republiky
JUDr. Ing. Miroslav Paller, prezident Slovenskej komory exekútorov