Funkčné disciplinárne konanie je základom dobrej reputácie advokátov

Funkčné disciplinárne konanie je základom dobrej reputácie advokátov

Zdroj: SAK, z dňa 7.4.2014

SAK: Funkčné disciplinárne konanie je základom dobrej reputácie advokátov

 

Bratislava – V minulom roku dostala Disciplinárna komisia Slovenskej advokátskej komory 131 návrhov na disciplinárne konanie. Právoplatne ukončila 100 prípadov. V 17 prípadoch bolo disciplinárne konanie zastavené, v 30 prípadoch obvineného oslobodila,  v 16 prípadoch upustila od uloženia disciplinárneho opatrenia, v 8 prípadoch uložila písomné napomenutie a v 29 prípadoch uložila peňažnú pokutu.

    Disciplinárne obvinení advokáti najčastejšie porušovali povinnosti vyplývajúce z vnútorných predpisov SAK ako napríklad nevydanie spisu klientovi po skončení konania, alebo jeho neúplné vedenie počas prípadu, či absencia vyúčtovania advokáta po skončení zastupovania. „Pasivita advokáta, konflikt záujmov, či vykonávanie zásadných úkonov vo veci samej bez súhlasu klienta sú najčastejšie porušenia stavovských predpisov zo strany stíhaných advokátov,“ dodáva JUDr. Čižmárik.

    Fungovanie disciplinárnych senátov je podľa Čižmárika dostatočné. SAK má 10 senátov a každému ročne pribudne 10 až 12 prípadov. Posúdenie jednotlivých prípadov sťažností od podania až po prvé rozhodnutie trvá v priemere 2 až 3 mesiace. Prvé pojednávania pred disciplinárnym senátom absolvuje advokát spravidla do 40 dní od doručenia návrhu zo strany predsedu Revíznej komisie  SAK na svoju osobu. Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať iba predseda revíznej komisie SAK a minister spravodlivosti. Právo podať sťažnosť na advokáta má však každýobčan, ktorý nie je spokojný s výkonom svojho advokáta. Sťažnosť Revíznej komisii SAK môže podať osobne, alebo telefonicky každú stredu na Kolárskej ul. č. 4 v Bratislave.

    „Pokiaľ chceme my advokáti zlepšovať svoj imidž a reputáciu, musíme klientov zastupovať vždy svedomito a zodpovedne, v súlade so zákonom a Advokátskym poriadkom. Disciplinárne konanie preto nemá slúžiť na zbytočnú byrokratizáciu advokátskeho stavu, ale na prípadné upozornenie na chyby, ktorých sa advokáti dopustili,“povedal predseda Slovenskej advokátskej komory JUDr. Ľubomír Hrežďovič.

Povinnosti advokáta a fungovanie disciplinárnych senátov a Revíznej komisie SAK

    Medzi základné povinnosti advokáta patrí chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sa klient domnieva, že sa advokát dopustil zavineného porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona, alebo z predpisov Slovenskej advokátskej komory, môže sa jednať o disciplinárne previnenie advokáta. Klienti môžu kontrolovať prácu svojho advokáta a podávať sťažnosti v prípade podozrenia z  pochybenia pri výkone advokácie Revíznej komisii SAK osobne, alebo telefonicky každú stredu na Kolárskej ul. č. 4 v Bratislave.

    Disciplinárne previnenie advokáta sa prejednáva v disciplinárnom konaní. Návrh na začatie konania je oprávnený podať iba predseda revíznej komisie SAK, alebo minister spravodlivosti, avšak právo podať komore sťažnosť na advokáta má každý. Slovenská advokátska komora má v zmysle vnútorných predpisov povinnosť zaoberať sa takouto sťažnosťou a o postupe jej vybavovania sťažovateľa informovať. Ak pri prešetrení sťažnosti vyjde najavo, že advokát sa dopustil disciplinárneho previnenia, má predseda revíznej komisie SAK povinnosť podať návrh na začatie disciplinárneho konania.O návrhu rozhoduje disciplinárny senát. Ak disciplinárny senát v disciplinárnom konaní rozhodne, že advokát porušil svoje povinnosti, teda že sa dopustil disciplinárneho previnenia, môže mu uložiť disciplinárne opatrenie.

    Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu je možné podať odvolanie, o ktorom rozhoduje odvolací disciplinárny senát. Slovenská advokátska komora má 3 odvolacie disciplinárne senáty, ktoré v roku 2013 riešili 65 vecí, z toho 5 sťažností proti rozhodnutiu predsedu Disciplinárnej komisie SAK (vznesená námietka zaujatosti DO advokátom voči členovi, resp. celému disciplinárnemu senátu) a jednu sťažnosť proti rozhodnutiu predsedu Odvolacej disciplinárnej komisie SAK (vznesená námietka zaujatosti DO advokátom voči členom Odvolacieho disciplinárneho senátu), všetky sťažností boli zamietnuté.

    Odvolacie disciplinárne senáty svojím rozhodnutím potvrdili 24 rozhodnutí disciplinárnych senátov, 6 rozhodnutí zmenili, 4 veci vrátili na nové prerokovanie a rozhodnutie, 5 rozhodnutí zrušili a disciplinárne konanie zastavili, 1 konanie prerušili, ostatné sa budú ešte pojednávať.

 

O SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORE:

    Slovenská advokátska komora je nezávislá samosprávna stavovská organizácia združujúca viac ako 5 600 advokátov a  2 500 advokátskych koncipientov. Úlohy advokácie plnia advokáti najmä tým, že obhajujú občanov v trestnom konaní, zastupujú občanov a právnické osoby pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými subjektmi, spisujú listiny, poskytujú právne rady a spracúvajú právne rozbory. Do výlučnej kompetencie Slovenskej advokátskej komory patrí disciplinárna právomoc, ktorou vykonáva dozor nad výkonom advokátskeho povolania.

Kontakt:

PhDr. Nadežda Ondrišová, riaditeľka komunikačného odboru SAK, tel: 02/5296 12 3602/5296 12 36 , mobil: 0903 600 8050903 600 805, mail: ondrisova@sak.sk

Monika Kuhajdová, PR Consultant, Devon Communication,  mobil: 0918 695 4810918 695 481, mail: office@devoncommunication.sk