Tlačová správa SAK: Potrebujete právnu pomoc? Advokáti pracujú aj počas lockdownu.

Tlačová správa SAK: Potrebujete právnu pomoc? Advokáti pracujú aj počas lockdownu.

Zdroj: SAK, z dňa 8.1.2021

Ministerstvo spravodlivosti odporučilo súdom, notárom a exekútorom zrušiť, resp. odročiť pojednávania, zasadnutia a úkony, ktoré vyžadujú fyzickú prítomnosť iných osôb ako osôb vykonávajúcich svoje zamestnanie do 24.januára 2021.

Aj napriek spomalenému životu počas lockdownu sa stále množstvo ľudí môže dostať do právnych problémov, či môže potrebovať právnu radu. Na výkon advokácie platí výnimka a advokáti stále môžu poskytovať svoje služby. V tomto období je však vhodné advokáta kontaktovať predovšetkým elektronicky – emailom, alebo telefonicky. Zoznam všetkých  advokátov nájdete na stránke Slovenskej advokátskej komory www.sak.sk.

Zároveň vzhľadom na obmedzené fungovanie súdov a úradov SAK upozorňuje, že vláda by mala znovu zvážiť pozastavenie plynutia lehôt, ako to bolo na náš podnet prijaté na jar 2020.

Predseda SAK Viliam Karas: „V čase protipandemických opatrení, kedy poriadne nefungujú ani súdy a úrady, treba dbať aj na to, aby ľudia neprišli o možnosť domôcť sa spravodlivosti, či uplatniť si svoje nároky, napríklad aj kvôli uplynutým lehotám. Taktiež ak ide o súdne lehoty, ktoré sú často veľmi krátke, všetci pracujeme momentálne s rôznymi obmedzeniami a môže byť problematické niekedy tieto lehoty v týchto časoch dodržať.“

S opatreniami a obmedzeným fungovaním súdov a úradov advokátom pribudol aj ďalší problém – a to znížený objem práce a následne znížené príjmy. Advokáti však nie sú zaradení ako možní príjemcovia vo väčšine dotačných schém štátu na podporu podnikateľov v koronakríze.

Okrem toho advokáti už dlhodobo nemajú od štátu vyplatené peniaze za obhajoby ex-offo, ktoré už odrobili. Ministerstvo spravodlivosti dlhuje advokátom už aj viac ako rok.

Viliam Karas apeluje na predsedov súdov aj ministerku, aby si štát plnil svoje záväzky. Ide o peniaze za tzv. obhajobu ex-offo, teda v prípadoch, kedy obvinený nemá možnosť si obhajcu zabezpečiť sám, tak mu ho zabezpečuje a má zaplatiť štát. Štát, ak je to možné, si následne poskytnuté financie vymáha od obvineného/odsúdeného – napríklad strhávaním zo zárobku vo výkone trestu. Ide rádovo odmenu pre advokáta okolo 130 Eur v prípade prvostupňového konanie v trestnej veci, pre niektorých advokátov však ex-offo zastupovanie tvorí značnú časť ich príjmov.