T L A Č O V Á   S P R Á V A - Diskusie o etických normách sa budú iniciovať naďalej

T L A Č O V Á S P R Á V A - Diskusie o etických normách sa budú iniciovať naďalej

Zdroj: SAK, z dňa 22.12.2015

(Bratislava, 21.12.2015) - Slovenská advokátska komora prijala s potešením schválenie Zásad sudcovskej etiky, ktorú v týchto dňoch verejnosti predstavila Súdna rada Slovenskej republiky, nakoľko ďalšia právna profesia – sudcovia, sa intenzívne zapojila do diskusie o zásadách etiky svojej profesie. “Návrh etických zásad, či už sudcovskej etiky, alebo iných profesijných zoskupení poukazuje na to, že odborná diskusia je vždy potrebná a prináša konkrétne kroky. Slovenská advokátska komora je preto pripravená podobné odborné diskusie o etických normách iniciovať aj naďalej.”- dodal JUDr. Ĺubomír Hrežďovič, predseda Slovenskej advokátskej komory.

V marci 2014 sa na pozvanie Slovenskej advokátskej komory uskutočnil okrúhly stôl na tému Etika právnych profesií. Pozvanie k okrúhlemu stolu vtedy prijali zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR, Generálnej prokuratúry SR, Notárskej komory SR, Slovenskej exekútorskej komory a tiež Združenia sudcov Slovenska.  Cieľom diskusie bolo vzájomné oboznámenie sa s etickými štandardami jednotlivých právnych profesií a diskusia o tom, ako pomôcť zlepšiť dodržiavanie etiky v praxi a tým zvýšiť dôveryhodnosť justície.

Slovenská advokátska komora sa za uplynulé obdobie taktiež posunula v dodržiavaní etických noriem v Etickom kódexe SAK. SAK má 10 disciplinárnych senátov a každému ročne pribudne 10 až 12 prípadov. Posúdenie jednotlivých prípadov sťažností od podania až po prvé rozhodnutie trvá v priemere 2 až 3 mesiace. Prvé pojednávania pred disciplinárnym senátom absolvuje advokát spravidla do 40 dní od doručenia návrhu zo strany predsedu Revíznej komisie  SAK na svoju osobu. Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať iba predseda revíznej komisie SAK a minister spravodlivosti. Právo podať sťažnosť na advokáta má však každýobčan, ktorý nie je spokojný s výkonom svojho advokáta.

Povinnosti advokáta a fungovanie disciplinárnych senátov a revíznej komisie SAK

Medzi základné povinnosti advokáta patrí chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sa klient domnieva, že sa advokát dopustil zavineného porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona alebo z predpisov Slovenskej advokátskej komory, môže ísť o disciplinárne previnenie advokáta. Klienti môžu kontrolovať prácu svojho advokáta a podávať sťažnosti v prípade podozrenia z  pochybenia pri výkone advokácie revíznej komisii SAK telefonicky alebo osobne každú stredu na Kolárskej ul. č. 4 v Bratislave.

Disciplinárne previnenie advokáta sa prejednáva v disciplinárnom konaní. Návrh na začatie konania je oprávnený podať predseda revíznej komisie SAK alebo minister spravodlivosti, avšak právo podať komore sťažnosť na advokáta má každý. Slovenská advokátska komora má v zmysle vnútorných predpisov povinnosť zaoberať sa takouto sťažnosťou a o postupe jej vybavovania sťažovateľa informovať. Ak pri prešetrení sťažnosti vyjde najavo, že advokát sa dopustil disciplinárneho previnenia, má predseda revíznej komisie SAK povinnosť podať návrh na začatie disciplinárneho konania.O návrhu rozhoduje disciplinárny senát. Ak disciplinárny senát v disciplinárnom konaní rozhodne, že advokát porušil svoje povinnosti, teda že sa dopustil disciplinárneho previnenia, môže mu uložiť disciplinárne opatrenie.

Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu je možné podať odvolanie, o ktorom rozhoduje odvolací disciplinárny senát. Slovenská advokátska komora má 3 odvolacie disciplinárne senáty.

 

 

O SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORE:

Slovenská advokátska komora je nezávislá samosprávna stavovská organizácia združujúca viac ako 5 600 advokátov a  2 500 advokátskych koncipientov. Úlohy advokácie plnia advokáti najmä tým, že obhajujú občanov v trestnom konaní, zastupujú občanov a právnické osoby pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými subjektmi, spisujú listiny, poskytujú právne rady a spracúvajú právne rozbory. Do výlučnej kompetencie Slovenskej advokátskej komory patrí disciplinárna právomoc, ktorou vykonáva dozor nad výkonom advokátskeho povolania.

Kontakt:

PhDr. Nadežda Ondrišová, riaditeľka komunikačného odboru SAK, tel: 02/5296 12 36 , mobil: 0903 600 805, mail: ondrisova@sak.sk

Monika Kuhajdová, PR Consultant, Devon Communication,  mobil: 0918 695 481, mail: office@devoncommunication.sk