Zo zasadnutia predsedníctva - 10.12.2015

Zo zasadnutia predsedníctva - 10.12.2015

Zdroj: SAK, z dňa 25.1.2016

    Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory sa zišlo na rokovaní 10. decembra 2015 v Hoteli Patria v Štrbskom Plese. Rokovanie viedol predseda JUDr. Hrežďovič. Za revíznu komisiu sa na zasadnutí zúčastnil jej predseda Mgr. Karkó.

    Členovia predsedníctva vzali na vedomie informácie predsedu komory o stretnutí s predsedníčkou Najvyššieho súdu SR JUDr. Švecovou v súvislosti s medializovaným podaním hromadných dovolaní na najvyšší súd, o slávnostnom odhalení pamätnej tabule na budove bývalej advokátskej komory v Martine 20. novembra 2015 a o výkone bežnej agendy v rámci zverených právomocí.

    V rámci informácií o legislatívnych aktivitách SAK predsedníctvo vzalo na vedomie informácie o novele antiteroristických zákonov, o novele Ústavy SR a o novele Trestného zákona.

    V rámci kontroly plnenia uznesení predsedníctvo vzalo na vedomie informáciu o uzatvorení hromadnej poistnej zmluvy s Kooperativa poisťovňou, a.s., Vienna Insurance Group na rok 2016.

    Predsedníctvo schválilo stanoviská s úpravami vyplývajúcimi z diskusie vo veci dopytov súvisiacich s výkonom advokácie a koncipientskej praxe, ktorými sa vopred zaoberala pracovná skupina pre veci advokátske a komisia pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami. Odsúhlasilo spoluprácu so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. s benefitmi v prospech členov komory.

    Predsedníctvo schválilo uznesenie o pravidlách používania názvu obchodnej spoločnosti pre výkon advokácie v nasledovnom znení: „Predsedníctvo komory sa riadi pri postupe podľa § 12 ods. 4 zákona o advokácii tým, či názov združenia, prostredníctvom ktorého advokáti poskytujú právne služby alebo obchodné meno obchodnej spoločnosti poskytujúcej právne služby, je tvorený menom a priezviskom spoločníka, resp. účastníka združenia, prípadne spoločníkov, resp. účastníkov združenia alebo priezviskom spoločníka, resp. účastníka združenia, prípadne spoločníkov, resp. účastníkov združenia, súčasných alebo bývalých. Súčasťou názvu združenia, prostredníctvom ktorého advokáti poskytujú právne služby alebo obchodného mena obchodnej spoločnosti poskytujúcej právne služby, môžu byť akademické a vedecké tituly účastníkov, resp. spoločníkov. Súčasťou názvu združenia, prostredníctvom ktorého advokáti poskytujú právne služby alebo obchodného mena obchodnej spoločnosti poskytujúcej právne služby, môže byť údaj o pôsobení viacerých advokátov napríklad v podobe „a partneri“, „a spoločníci“. Priamou súčasťou názvu združenia, prostredníctvom ktorého advokáti poskytujú právne služby alebo obchodného mena obchodnej spoločnosti poskytujúcej právne služby, môže byť označenie „advokát“, „advokátka, „advokáti“, „advokátska kancelária“.

    Analýza bude uverejnená v Bulletine slovenskej advokácie č. 1-2/2016.

    Členovia predsedníctva v rámci rokovania o ekonomických otázkach rozhodovali o žiadostiach predložených advokátmi, súhlasili s propagáciou slávnostného benefičného galavečera Štvorlístok pre talenty v komunikačných prostriedkoch komory a vzali na vedomie informáciu o hospodárení komory za III. štvrťrok 2015.

    Predsedníctvo vzalo na vedomie písomnú správu o mediálnych aktivitách komory za november 2015 a informáciu o prípravách galavečera Slovenskej advokátskej komory v apríli 2016. V súvislosti s každoročným oceňovaním advokátov za celoživotný prínos advokácii schválilo Štatút udeľovania cien za celoživotný prínos advokácii. 

    Členovia predsedníctva vzali na vedomie informácie o súdnych konaniach, v ktorých je účastníkom Slovenská advokátska komora, so zameraním na statusové veci a na vymáhanie pohľadávok.

    Na základe informácií odboru medzinárodných vzťahov členovia predsedníctva vzali na vedomie informáciu o zrušení plenárneho zasadnutia CCBE v Mons v dôsledku teroristických útokov v Paríži a správy z pracovných ciest so zahraničným prvkom.

    Predsedníctvo komory rozhodovalo o žiadostiach advokátov a advokátskych koncipientov o zápis do zoznamov vedených komorou, o vykonanie zmien v zápisoch, o započítanie inej právnej praxe a o návrhoch na vyčiarknutie advokátov, resp. advokátskych koncipientov z príslušných zoznamov a návrhoch na pozastavenie výkonu advokácie, resp. činnosti advokátskeho koncipienta podľa príslušných ustanovení zákona o advokácii.