Zo zasadnutia predsedníctva - 14.1.2016

Zo zasadnutia predsedníctva - 14.1.2016

Zdroj: SAK, z dňa 26.1.2016

    Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory sa zišlo na prvom rokovaní v novom roku 14. januára 2016 v Bratislave. Rokovanie viedol predseda JUDr. Hrežďovič. Revíznu komisiu na zasadnutí zastupoval jej predseda Mgr. Karkó.

    Členovia predsedníctva odsúhlasili návrh programu s doplneniami a za overovateľa zápisnice určili JUDr. Šišku. Vzali na vedomie informácie predsedu komory o výkone bežnej agendy v rámci zverených právomocí.

    V rámci informácií o legislatívnych aktivitách Slovenskej advokátskej komory predsedníctvo vzalo na vedomie informácie o komunikácii súvisiacej s realizáciou zákona o sudcoch.

    Predsedníctvo schválilo stanoviská s úpravami vyplývajúcimi z diskusie vo veci dopytov súvisiacich s výkonom advokácie a koncipientskej praxe, ktorými sa vopred zaoberala pracovná skupina pre veci advokátske a komisia pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami.

    Predsedníctvo schválilo Štatút a Rokovací poriadok Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory.

    Členovia predsedníctva schválili postup, podľa ktorého budú vyhotovované notárske zápisnice zachytávajúce obsah webových stránok subjektov neoprávnene propagujúcich poskytovanie právnych služieb s tým, že notárske zápisnice majú slúžiť ako dôkaz pri preukazovaní protiprávneho konania týchto subjektov v trestnom alebo inom konaní.

    Členovia predsedníctva v rámci rokovania o ekonomických otázkach rozhodovali o žiadostiach predložených advokátmi a vzali na vedomie informáciu o stave pôžičiek poskytnutých zo sociálneho fondu podľa § 6 ods. 2 Uznesenia konferencie advokátov o sociálnom fonde k 31. decembru 2015.

    V rámci informácií oddelenia vzdelávania predsedníctvo schválilo termíny povinne voliteľných seminárov v IV. ročníku koncipientskej praxe, určilo moderátorov na jarné semináre advokátskych koncipientov a rozhodlo o termíne a mieste konania zimného seminára advokátov v roku 2017.

    Predsedníctvo vzalo na vedomie písomnú správu o mediálnych aktivitách komory za december 2015 a informáciu o prípravách galavečera a Dňa otvorených dverí Slovenskej advokátskej komory v apríli 2016.

    Členovia predsedníctva vzali na vedomie informácie o súdnych konaniach, v ktorých je účastníkom Slovenská advokátska komora, so zameraním na statusové veci a na vymáhanie pohľadávok.

    Na základe informácií odboru medzinárodných vzťahov členovia predsedníctva vzali na vedomie informácie o vyhodnotení súťaže o najlepšiu esej, ktorú vyhlásilo predsedníctvo pri príležitosti 2. európskeho dňa advokátov, schválili zmeny v zložení delegácie Slovenskej advokátskej komory v Rade advokátskych komôr Európy (CCBE), poverili zástupcov komory účasťou na pracovných cestách zo zahraničným prvkom a schválili zapojenie zástupcu Slovenskej advokátskej komory v projekte CCBE o právach obvinených a o európskom zatýkacom rozkaze. 

    Predsedníctvo komory rozhodovalo o žiadostiach súvisiacich s matrikou advokátskych koncipientov, matrikou advokátov a matrikou usadených euroadvokátov, zahraničných advokátov, spoločností s ručením obmedzeným, verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností. Osobitne rozhodovalo o návrhoch na pozastavenie, resp. vyčiarknutie advokátov, resp. advokátskych koncipientov zo zoznamov vedených komorou podľa príslušných ustanovení zákona o advokácii.