Vstup advokátov do ústavov na výkon väzby a trestu odňatia slobody – list generálneho riaditeľa ZVJS

Vstup advokátov do ústavov na výkon väzby a trestu odňatia slobody – list generálneho riaditeľa ZVJS

Zdroj: SAK, z dňa 22.1.2021

V piatok 22.1.2021 nám bol doručený list generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže s informáciami o vstupe osôb do ústavov na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody vzťahujúcimi sa aj na advokátov.

Zároveň advokátov žiadame, aby s ohľadom na zachovanie a ochranu vlastného zdravia, ako aj zdravia klientov a príslušníkov ZVJS dôkladne zvážili návštevu ústavov, pravdaže pri rešpektovaní práva klientov na obhajobu.

Slovenská advokátska komora vyzvala Ministerstvo spravodlivosti SR o umožnenie spustenia videokonferencií na súdnych pojednávaniach, aj v ústavoch na výkon väzby a trestu.

  celé znenie listu:


Vážený pán predseda JUDr. Viliam KARAS, PhD. Slovenská advokátska komora Kolárska 4, 813 42 Bratislava


Vec: Vstup advokáta (a invch osôb) do ústavov na v

Na základe viacerých žiadostí ústavov a Vašej iniciatívy o usmernenie vo veci podmienok vstupu obhajcov do objektov ústavov v čase zákazu vychádzania Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže zaujíma nasledovné stanovisko:

V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 30 zo 17. januára 2021 (uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 8/2021 Z. z.), k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 227/2002 Z. z.“), Vláda Slovenskej republiky obmedzuje od 27. januára 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o do pondelka, ktorý najbližšie nasleduje po dni, v ktorom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky potvrdilo pokles počtu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 na celonárodnej úrovni pod hodnotu 2 500, pričom táto hodnota nebola prekročená kontinuálne 7 kalendárnych dní nasledujúcich v rade po sebe - to neplatí pre územný obvod 36 okresov, v ktorých na základe vykonaných antigénových testov od 18. januára 2021 do 26. januára 2021 vykázali menšiu mieru pozitivity ako ostatné okresy, pričom na tieto účely sa považujú hlavné mesto Bratislava a mesto Košice za jeden okres (bod B.2 tohto uznesenia) - slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 27. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie končí uplynutím 7. februára 2021. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať ako prácu z domácnosti a cestu späť a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 27. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

S poukázaním na Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 14/2021 Z. z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona č. 355/2007 v období od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok; tým nie sú dotknuté obmedzenia prevádzok podľa osobitného predpisu.

Zákaz sa nevzťahuje na:


a)    príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,

b)    osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021,

c)     osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,

d)    osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021,

e)     osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

í) osoby nad 65 rokov veku,

g)    dieťa do desiatich rokov veku,

h)    osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

i)      osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

j)      osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

k)    osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

l)      onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

m)    osobu, ktorá bola počas dní 18. januára 2021 až 26. januára 2021 v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,

n)      vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),

o)      vstup osoby do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti,

p)      vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným,

q)    vstup do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,

r)     vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19,

s)     vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej osoby,

t)     vstup do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, pokiaľ osobitný predpis2)3neustanovuje inak,

u)    vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do základnej školy,

v)     vstup dieťaťa a žiaka do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

w)     vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy,

x)      vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu,

y)     osobu dostavujúcu sa na orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,

z)     osobu dostavujúcu sa na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Vychádzajúc z uvedeného, aj obhajca vstupujúci do objektu ústavu na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody má povinnosť od 27. 01.2021 pri vstupe preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným v období od 18. januára 2021, alebo preukázať splnenie inej z taxatívne uvedených výnimiek zo zákazu vstupu.

V súčasnosti (teda do 27. 01. 2021) je takýto zákaz vstupu platný len v obvode okresu Nitra.

Zároveň treba zvýrazniť výnimku ohľadom vstupu osoby dostavujúcej sa na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (teda do objektu súdu), táto osoba, ktorá preukáže skutočnosť, že sa dostavila na pojednávanie, nie je povinná preukazovať sa potvrdením o vykonanom teste alebo o prekonaní choroby a pod.

Dovolím si vyjadriť presvedčenie, že Slovenská advokátska komora vníma a zároveň akceptuje povinnosti a úlohy vyplývajúce Zboru väzenskej a justičnej stráže pri zabezpečení opatrení v súvislosti so zabránením šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID- 19, vrátane prípadných odlišných, sprísnených opatrení z úrovne regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Gen. Ing. Milan Ivan


generálny riaditeľ