Zo zasadnutia predsedníctva - 14.10.2016

Zo zasadnutia predsedníctva - 14.10.2016

Zdroj: SAK, z dňa 26.10.2016

    Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory sa zišlo na rokovaní 14. októbra 2016 Bratislave. Viedol ho predseda JUDr. Hrežďovič, revíznu komisiu zastúpil predseda Mgr. Karkó.

    Predsedníctvo komory vzalo na vedomie správu JUDr. Hrežďoviča o výkone bežnej agendy v rámci pôsobnosti predsedu komory a o prebiehajúcich Slovenských dňoch práva. Prednášky vo štvrtkovom dopoludňajšom bloku boli zamerané na vybrané aplikačné problémy právneho režimu nehnuteľností, vo štvrtok popoludní sa prednášajúci venovali problémom aplikácie a interpretácie v práve, piatkový program sa zameral na princíp ultima ratio v trestnom práve. Členovia predsedníctva následne vzali na vedomie informácie o účasti komory na legislatívnom procese, najmä v súvislosti so zákonom o partneroch verejného sektora, zákonom o bankrote a novelou Exekučného poriadku.

    JUDr. Illeš odprezentoval členom predsedníctva súčasný stav v oblasti elektronizácie výkonu povolania v nadväznosti na existujúcu právnu úpravu. Stručne oboznámil s manuálom vstupu na portál verejnej správy a jeho používaním. Členovia predsedníctva diskutovali najmä vo vzťahu k používaniu advokátskeho preukazu so zaručeným elektronickým podpisom ako prostriedku komunikácie so štátnymi orgánmi, orgánmi verejnej správy, a tiež vo vzťahu k povinnostiam advokáta v tejto oblasti. Bude potrebné oboznámiť členskú základňu advokátov s nutnosťou vybavenia vlastného eID preukazu a výmeny advokátskeho preukazu. Problematika elektronických postupov bude zaradená aj do programu vzdelávacích podujatí organizovaných komorou.

    JUDr. Popovec informoval o povinnom zriadení a aktivovaní dátových schránok iba pre konateľov obchodných spoločností vedených v zozname Slovenskej advokátskej komory. Podľa komunikácie s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu je na prístup a používanie elektronickej schránky nutné použitie občianskeho preukazu s elektronickým čipom a  bezpečnostným osobným kódom (BOK). Informoval o možnostiach získať eID preukaz a aktivovať bezpečnostný osobný kód na stránke www.statutar.sk. Ďalej konštatoval, že povinnosť aktivovať dátové schránky sa podľa názoru Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu netýka fyzických osôb – advokátov. Upozornil na skutočnosť, že od 1. novembra 2016 budú súdy doručovať všetky svoje rozhodnutia do aktivovaných dátových schránok. Ak dátová schránka nie je aktivovaná, budú ich pri fyzických osobách doručovať doterajším spôsobom.

    Predsedníctvo komory schválilo spoluprácu Slovenskej advokátskej komory s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v oblasti študentskej právnej poradne. Cieľom poradne je inovácia vzdelávacieho procesu študentov práva tak, že vnesie do výučby praktický prvok, prostredníctvom ktorého si budú môcť študenti ešte pred ukončením štúdia vyskúšať reálnu právnu prax. Odsúhlasilo projekt spracovania publikácie História advokátskych komôr na Slovensku v rokoch 1875 – 1948 s cieľom pripomenúť vývoj advokátskej samosprávy od vzniku moderných advokátskych komôr a ich význam s prepojením na dnešnú Slovenskú advokátsku komoru, a to aj vzhľadom na to, že dejiny advokátskych komôr neboli dosiaľ spracované z dôvodu nedostatku historických prameňov. Schválilo spoluprácu s Oravským múzeom Pavla Országha Hviezdoslava pri dotlači publikácie o tejto významnej osobnosti slovenských dejín a slovenskej advokácie.

    Predsedníctvo komory schválilo stanoviská s úpravami na základe diskusie vo veci dopytov súvisiacich s výkonom advokácie a koncipientskej praxe, ktorými sa vopred zaoberala pracovná skupina pre veci advokátske a komisia pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami.

    V ďalšej časti rokovania predsedníctvo schválilo zmenu Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 16/11/2012 zo 6. decembra 2012, ktorým sa stanovuje rozsah a podmienky účasti advokátskeho koncipienta na súdnych pojednávaniach a podrobnosti v súvislosti s vedením výkazu praxe advokátskeho koncipienta. Uznesenie bude uverejnené vo vestníku, ktorý tvorí prílohu k Bulletinu slovenskej advokácie.

    Členovia predsedníctva vzali na vedomie informáciu o príprave dokumentov k úlohám Slovenskej advokátskej komory, o stave príprav interných predpisov komory na Konferenciu advokátov 2017, ako aj o činnosti komisie na ochranu spotrebiteľov právnych služieb.

    Členovia predsedníctva v rámci rokovania o ekonomických otázkach rozhodovali o predložených žiadostiach a vzali na vedomie návrh rozpočtu Slovenskej advokátskej komory na rok 2017.

    Oboznámili sas výsledkami prieskumu verejnej mienky, ktorý sa týkal znalosti a vnímania Slovenskej advokátskej komory. Z prieskumu vyplynuli názory verejnosti, že najdôležitejší je morálny profil advokáta, od ktorého sa očakáva, že bude čestný a bude hájiť záujmy klienta. Očakávanie vlastností súvisiacich s morálkou vzrástlo najviac pri atribútoch čestný, ľudský a spoľahlivý. Je potrebné posilniť komunikáciu v rámci internetu a posunúť posolstvo na potrebu byť zastúpený advokátom aj v nesporovej agende.

    Predsedníctvo v ďalšej časti rokovania vzalo na vedomie informácie o súdnych konaniach v statusových veciach, v ktorých je účastníkom Slovenská advokátska komora.

    Na základe informácií odboru medzinárodných vzťahov členovia predsedníctva vzali na vedomie správy z pracovných ciest so zahraničným prvkom a súhlasili s pripojením sa k vyhláseniu, v ktorom je odmietnutá možnosť opätovného zavedenia trestu smrti v Turecku.

    Predsedníctvo komory rozhodovalo o žiadostiach súvisiacich s matrikou advokátskych koncipientov, matrikou advokátov a matrikou usadených euroadvokátov, zahraničných advokátov, spoločností s ručením obmedzeným, verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností.