Zo zasadnutia predsedníctva - 3.5. 2017

Zo zasadnutia predsedníctva - 3.5. 2017

Zdroj: SAK, z dňa 29.5.2017

    Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory sa zišlo na zasadnutí 3. mája 2017Bratislave. Rokovanie viedli predseda JUDr. Hrežďovič a podpredseda JUDr. Veverka.

    Na úvod zasadnutia členovia predsedníctva vzali na vedomie informáciu o stretnutí s advokátmi Trnavského kraja, súčasťou podujatia bola aj prednáška o elektronizácii povolania a návšteva zástupcov krajského súdu a krajskej prokuratúry. Rokovania sa tiež niesli v duchu skúseností orgánov prokuratúry a súdov s elektronizáciou. Vzali na vedomie informácie o šachových podujatiach Slovenskej advokátskej komory, ktoré sa konali pri príležitosti Dňa advokácie (fotoreport viď str. ...).

    V rámci informácií o ďalšom vývoji v oblasti elektronizácie členovia predsedníctva súhlasili s vecným zámerom spolupráce s externým dodávateľom v súvislosti s aplikáciami, ktoré by mali uľahčiť prácu advokáta s elektronickou schránkou a odosielanie dokumentov v elektronickej forme.

    Legislatívne aktivity Slovenskej advokátskej komory boli zamerané najmä na komunikáciu, ktorá sa týka zákona o súdoch a zákona o sudcoch. Komora komunikovala pozmeňujúci návrh, ktorý smeroval k tomu, aby podanie mohlo byť realizované nielen cez elektronické formuláre, ale aj cez osobitné elektronické prostriedky autorizované podľa osobitného predpisu (napr. podanie podpísané mandátnym certifikátom e-mailom).

    V rámci príprav konferencie advokátov členovia predsedníctva vzali na vedomie informáciu tajomníka komory JUDr. Popovca o postupe pri zapisovaní hlasov z kandidačných listín odsúhlasenom predsedníctvom a revíznou komisiou, v nadväznosti na čo predsedníctvo schválilo pravidlo, že kandidátka bude obsahovať trojnásobok počtu členov a náhradníkov jednotlivých orgánov komory ustálený k 25. máju 2017 a kandidátku do orgánov komory v predloženom znení s použitím ustálených zásad. Určilo moderátorov konferencie a vzalo na vedomie informáciu o počte advokátov, ktorí záväznou prihláškou prejavili záujem o účasť na konferencii.

    Členovia predsedníctva v rámci rokovania o ekonomických otázkach rozhodli o predložených žiadostiach, vzali na vedomie audítorskú správu za rok 2016 a správu o hospodárení komory v I. štvrťroku 2016.

    Predsedníctvo následne vzalo na vedomie informácie o súdnych konaniach v statusových veciach, v ktorých je účastníkom Slovenská advokátska komora a o konaniach súvisiacich s vymáhaním pohľadávok komory.

    Predsedníctvo komory rozhodovalo o žiadostiach súvisiacich s matrikou advokátskych koncipientov, matrikou advokátov a matrikou usadených euroadvokátov, zahraničných advokátov, spoločností s ručením obmedzeným, verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností. Osobitne rozhodovalo o návrhoch na vyčiarknutie zo zoznamu advokátov podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona o advokácii, o návrhoch na pozastavenie výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe podľa § 8 ods. 2 písm. b) zákona o advokácii a o návrhu na vyčiarknutie zo zoznamu advokátov podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o advokácii.