Zo zasadnutia predsedníctva - 3.- 4.4. 2017

Zo zasadnutia predsedníctva - 3.- 4.4. 2017

Zdroj: SAK, z dňa 20.4.2017

 

    Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory sa zišlo na riadnom zasadnutí 3. – 4. apríla 2017Bratislave. Rokovanie viedol predseda JUDr. Hrežďovič.

    V rámci prvého rokovacieho dňa prerokovalo návrhy interných predpisov určené na Konferenciu advokátov 2017. Po výzve zo dňa 21. júla 2016 na návrhy zmien a doplnení vnútorných predpisov boli tieto sumarizované na októbrovom zasadnutí predsedníctva SAK. Následne v decembri 2016 boli návrhy a doplnenia predsedníctvom komory schválené na ďalšiu diskusiu a uverejnené na opätovné pripomienkovanie s termínom do konca februára 2017. Predsedníctvo SAK následne pripomienky vyhodnotilo a navrhlo Konferencii advokátov predpisy na schválenie.

    Konferencii advokátov 9. – 10. júna 2017 budú okrem tých predpisov, v ktorých sa navrhuje zmena, predložené aj nasledovné dokumenty: Budúcnosť advokácie na Slovensku - Úloha Slovenskej advokátskej komory a Usmernenia CCBE pre advokátov týkajúce sa využívania cloudových služieb. V mimoriadnom čísle Bulletinu slovenskej advokácie boli uverejnené iba tie predpisy, v ktorých sú v rámci trojstupňového pripomienkovania navrhované zmeny a ako také budú predmetom schvaľovania na konferencii advokátov.

    JUDr. Hrežďovič v rámci správy predsedu informoval o stretnutí s advokátmi Košického a Prešovského kraja, ako aj o rokovaniach s vedúcimi činiteľmi krajských súdov a krajských prokuratúr v týchto regiónoch, na ktorých diskutovali najmä o podávaní trestných oznámení pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného podnikania.

    Predsedníctvo vzalo na vedomie správu Mgr. Hellenbart o účasti na 21. konferencii súdnych exekútorov. Advokáti sledujú radikálne zmeny Exekučného poriadku, ktoré predstavujú najväčšiu systémovú zmenu v novodobej histórii exekučného práva na Slovensku, od presunu výkonu rozhodnutí z prostredia justície do prostredia súkromných exekútorov. Efektívne exekučné konanie je kľúčové pre efektívnu a zmysluplnú prácu advokáta, najmä v oblasti vedenia súdnych sporov, kedy práve vymožiteľnosť rozhodnutia je konečnou garanciou spravodlivého súdneho procesu, vymožiteľnosti práva a základným princípom právneho štátu.

    Členovia predsedníctva vzali na vedomie schválenie už podpísaného Dodatku č. 1 k poistnej zmluve uzatvorenej medzi Slovenskou advokátskou komorou a KOOPERATIVA poisťovňou, a. s. Vienna Insurance Group ohľadom možnosti poistenia činnosti advokátov, ktorí budú ako oprávnené osoby podávať návrhy na zápis do registra partnerov verejného sektora, s účinnosťou od 1. februára 2017.

    Predsedníctvo ďalej vzalo na vedomie informácie o aktuálnom vývoji v oblasti elektronizácie. Komora pravidelne rokuje s Národnou agentúrou pre sieťové odvetvia a so Štatistickým úradom SR o napojení na register právnických osôb, o identifikácii elektronických schránok advokátov a o možných rizikách pri doručovaní do elektronických schránok, ako aj o opatreniach, ktoré majú zabrániť potenciálnym problémom.

    Komora rokuje s externým dodávateľom aj o programe zaručenej konverzie, o nasadení programu E-DESK, ktorý by mal byť použitý na prezeranie elektronickej schránky advokáta a o programe E-SENDER, ktorý by mal zabezpečovať obdobným spôsobom ako E-DESK komunikáciu advokáta vo vzťahu k súdu pri návrhoch prostredníctvom vypĺňania elektronických formulárov. V prípade úspešného nasadenia všetkých programov by advokátsky preukaz mohol byť podľa toho, ako sa to momentálne javí, autentifikátorom, s ktorým by advokát mohol robiť úkony týkajúce sa portálu slovensko.sk bez toho, aby na portál slovensko.sk išiel, t. j. z vlastného počítača prostredníctvom troch od seba nezávislých programov. Komora rokuje aj o možnostiach vytvorenia dôveryhodného úložiska dokumentov, ktoré prešli zaručenou konverziou aj vzhľadom na to, že po vykonaní zaručenej konverzie je časová pečiatka časovo obmedzená. Automatické úložisko by mohlo časovú pečiatku automaticky obnovovať pre prípad uplynutia jej platnosti, čo má význam napr. v súdnom konaní, kedy by advokát nemusel opätovne robiť konverziu toho istého už konvertovaného dokumentu viackrát. Pre advokátov by to mala byť možnosť, nie povinnosť.

    JUDr. Popovec podal správu o súčasnom legislatívnom dianí, konkrétne o príprave nového obchodného registra a o návrhu novely Trestného zákona a Trestného poriadku.

    Predsedníctvo komory súhlasilo s doplnením prílohy k Uzneseniu P SAK č. 14/1/2012 z 12. januára 2012 o vedení verejného zoznamu odborného zamerania advokátov Slovenskej advokátskej komory o odborné zameranie obhajoba v konaní o európskom zatýkacom rozkaze. Vzalo na vedomie správu o činnosti Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory.

    Predsedníctvo komory schválilo stanoviská s úpravami na základe diskusie vo veci dopytov súvisiacich s výkonom advokácie a koncipientskej praxe, ktorými sa vopred zaoberala pracovná skupina pre veci advokátske a komisia pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami. Vzalo na vedomie informácie o organizačných prípravách konferencie advokátov a o činnosti komisie na ochranu spotrebiteľov právnych služieb.

    Členovia predsedníctva v rámci rokovania o ekonomických otázkach rozhodli o predložených žiadostiach a vzali na vedomie daňové priznanie komory k dani z príjmu právnických osôb za rok 2016.

    V súvislosti s organizáciou Dňa otvorených dverí a galavečera vzali na vedomie informácie o príprave imidžovej kampane, poskytovania bezplatných právnych porád v regiónoch a prednášok pre študentov stredných škôl.

    Predsedníctvo následne vzalo na vedomie informácie o súdnych konaniach v statusových veciach, v ktorých je účastníkom Slovenská advokátska komora a o konaniach súvisiacich s vymáhaním pohľadávok komory.

    Na základe informácií odboru medzinárodných vzťahov členovia predsedníctva vzali na vedomie predložený písomný materiál o Slovenskej advokátskej komore a zahraničných vzťahoch s odporučením v budúcnosti pokračovať v smerovaní komory v oblasti zahraničných vzťahov minimálne v doposiaľ nastavených rámcoch, informácie zo seminára pre tútorov v rámci programu HELP a témy navrhované na spoločné rokovanie orgánov Českej a Slovenskej advokátskej komory s poverením pre referujúcich.

    Predsedníctvo komory rozhodovalo o žiadostiach súvisiacich s matrikou advokátskych koncipientov, matrikou advokátov a matrikou usadených euroadvokátov, zahraničných advokátov, spoločností s ručením obmedzeným, verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností. Osobitne rozhodovalo o návrhoch na pozastavenie výkonu advokácie podľa § 8 ods. 2 písm. c) a d) a podľa § 8 ods. 2 písm. b) zákona o advokácii, ako aj o návrhu na vyčiarknutie zo zoznamu advokátov podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona o advokácii.