Zo zasadnutia predsedníctva - 7.- 8.9. 2017

Zo zasadnutia predsedníctva - 7.- 8.9. 2017

Zdroj: SAK, z dňa 10.10.2017

    Predsedníctvo komory sa zišlo na prvom rokovaní po letných prázdninách v Bratislave, program bol rozvrhnutý na dva rokovacie dni 7. – 8. septembra 2017.

    Na úvod členovia vzali na vedomie informácie o rokovaniach so zástupcami Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky s cieľom upriamiť pozornosť prokuratúry na prípady neoprávneného poskytovania právnych služieb a o pravidelných rokovaniach s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby vo veci elektronických schránok advokátov, najmä vo vzťahu k sufixom.

    Predsedníctvo komory vzalo na vedomie informácie o nasledovných uzneseniach prijatých per rollam s tým, že uznesenia už boli uverejnené vo vestníku: (a) zmena Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 14/1/2012 z 12. januára 2012 o vedení verejného zoznamu odborného zamerania advokátov SAK (Vestník čiastka 48, bod 5), (b) zmena Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 10/7/2017 z 1. júna 2017 o symboloch Slovenskej advokátskej komory a ich používaní (Vestník čiastka 48, bod 1) a (c) zmena Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 19/8/2008 zo 4. júla 2008, ktorým sa stanovuje úprava platenia príspevku na činnosť Slovenskej advokátskej komory a poistného pri pozastavení výkonu advokácie a vyčiarknutí zo zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou v znení Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 24/9/2012 z 11. októbra 2012 (Vestník čiastka 48, bod 7).

    V rámci informácií o ďalšom vývoji v oblasti elektronizácie sa predsedníctvo zameralo na viaceré témy. Vzalo na vedomie zápisnice z rokovaní pracovnej skupiny pre elektronizáciu výkonu advokácie, ktoré sa konali v auguste, vzhľadom na nové okolnosti a potrebu zosúladiť nastavenia softvéru s checklistom kritérií komory pre developerov zrušilo uznesenie z 1. júna 2017, ktorým bol schválený obsah zmluvy o poskytnutí hromadnej licencie k softvérovej aplikácii eDeskReader pre členov Slovenskej advokátskej komory a poverilo predsedu komory k novým obchodným rokovaniam s dodávateľmi alternatívnych prístupov do elektronických schránok advokátov. Schválilo dokumenty „Štandardy pre softvérové riešenia komory a stratégia pre softvérové riešenia v advokácii“, „Štandardy a odporúčania pre advokátov pri nákupe softvéru a/alebo cloudových služieb“ a „Odporúčania pre advokátov pri používaní cloudových služieb“ s tým, že posledný dokument bude uverejnený v Bulletine slovenskej advokácie a pre advokátov budú mať odporúčací charakter. Zároveň schválilo „Základný checklist kritérií Slovenskej advokátskej komory pre developerov softvéru a/alebo cloudových služieb“, „Kritériá Slovenskej advokátskej komory pre developerov cloudového riešenia“ a „Kritériá Slovenskej advokátskej komory pre developerov necloudového riešenia“. Poverilo pracovnú skupinu pre elektronizáciu výkonu advokácie realizovať činnosti súvisiace s vypracovaním podkladov na vytvorenie nových funkcionalít webovej stránky komory so zámerom pomôcť čo najväčšiemu počtu advokátov zorientovať sa v elektronickom svete v súvislosti s výkonom advokácie, vrátane digitalizácie obsahu Bulletinu slovenskej advokácie. Vzalo na vedomie zriadenie e-mailovej adresy elektronizacia@sak.skpoverilo pracovnú skupinu pre elektronizáciu výkonu advokácie pripraviť text k novej e-mailovej adrese na účely publikovania informácii v newsletteri komory. Podrobnosti týkajúce sa následnej prevádzky tejto e-mailovej schránky, ako aj prípadný spôsob komunikácie iný ako cez e-mail (napríklad fóra alebo prostredníctvom externej stránky či programu/aplikácie) budú určené neskôr. Poverilo pracovnú skupinu pre elektronizáciu výkonu advokácie pripraviť strategický dokument Slovenskej advokátskej komory pre elektronizáciu výkonu povolania za účelom komplexného vysporiadania sa s aktuálnymi potrebami advokátov na výkon advokácie na Slovensku, a to aj vo vzťahu k novej doméne www.sak.sk a elektronickým službám, ktoré teraz aj do budúcna budú advokáti potrebovať, ako aj za účelom vysporiadania sa s potrebami komory a kancelárie komory ako takej, a to najmä z pohľadu nastavenia procesov a ich fungovania tak, aby bola komora modernou a elektronicky fungujúcou inštitúciou, ktorá spĺňa všetky európske štandardy, výsledkom čoho bude zefektívnenie, sprehľadnenie a uľahčenie procesov.

    V kontexte legislatívnych aktivít členovia predsedníctva vzali na vedomie informácie o účasti zástupcov komory na rozporovom konaní k pripomienkam komory k návrhu zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov a na stretnutí strategickej skupiny k projektu Obchodný register a životné situácie podnikateľov v rámci prípravy nového obchodného registra. JUDr. Popovec informoval aj o prácach na rekodifikácii občianskeho práva hmotného.

    Predsedníctvo komory schválilo rámcovú zmluvu na dodávky automobilov Škoda s benefitmi pre advokátov a výročnú správu o činnosti komory za obdobie od 1. júla 2016 do 30. júna 2017, ktorá bude uverejnená na webovej stránke komory v privátnej zóne. Veľkú pozornosť venovalo nariadeniu EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré začne platiť od 25. mája 2018 a v súvislosti s ktorým vzniknú advokátom nové povinnosti.

    Predsedníctvo komory schválilo stanoviská s úpravami na základe diskusie vo veci dopytov súvisiacich s výkonom advokácie a koncipientskej praxe, ktorými sa vopred zaoberala pracovná skupina pre veci advokátske a komisia pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami.

    V nadväznosti na informácie odboru vzdelávania členovia predsedníctva vzali na vedomie závery zo zasadnutia Vzdelávacieho kolégia, určili moderátorov nadchádzajúcich jesenných seminárov advokátskych koncipientov, Slovenských dní práva (5. – 6. októbra 2017 v Bratislave) a zimného seminára advokátov (8. – 9. decembra 2017 v Štrbskom Plese), súhlasili s rozšírením programu zimného seminára advokátov vo štvrtok podvečer o diskusiu na tému „Akí sme?“ s pozvaným hosťom, schválili termín a miesto konania letného seminára advokátov (31. mája – 2. júna 2018 na Táľoch) a schválili termíny a miesta konania jarných seminárov advokátskych koncipientov v roku 2018. Súhlasili s návrhom zorganizovať konferenciu zaoberajúcu sa získavaním dôkazov v elektronickom svete.

    Členovia predsedníctva v rámci rokovania o ekonomických otázkach rozhodli o predložených žiadostiach, vzali na vedomie informácie o hospodárení komory v II. štvrťroku 2017 a porovnanie výnosov a nákladov seminárov advokátov a advokátskych koncipientov uskutočnených v mesiacoch marec až jún 2017 a schválili východiská rozpočtu komory na rok 2018. Schválili výšku predplatného pre externých objednávateľov Bulletinu slovenskej advokácie v nezmenenej výške v porovnaní s rokom 2017.

    Predsedníctvo komory zvolené na konferencii advokátov v júni 2017 kladie dôraz na pôsobenie komory v regiónoch. Vo svetle uvedeného požiadalo pracovnú skupinu regionálnych zástupcov, aby vypracovala plán spôsobu fungovania regionálnych zástupcov a súhlasilo so zriadením regionálnej kancelárie Slovenskej advokátskej komory v Košiciach s tým, že kancelária bude zabezpečovať administratívno-organizačnú činnosť v súvislosti s výkonom funkcie regionálnych zástupcov v Košickom a Prešovskom kraji.

    Predsedníctvo komory vzalo na vedomie správu o mediálnych aktivitách komory v mesiacoch júl a august 2017 a rozhodlo, že nasledujúci galavečer Slovenskej advokátskej komory sa uskutoční 27. apríla 2018 v Bratislave.

    Následne vzalo na vedomie prehľad aktívnych súdnych konaní, v ktorých je účastníkom Slovenská advokátska komora s osobitným zameraním na konania v statusových veciach a na vymáhanie pohľadávok.

    V rámci informácií odboru medzinárodných vzťahov členovia predsedníctva vzali na vedomie stratégiu pôsobenia komory v Rade európskych advokátskych komôr (CCBE), správu z júnových zasadnutí orgánov CCBE, návrhy sprievodných podujatí pri príležitosti Európskeho dňa advokátov, informácie o príprave Nemecko-česko-slovensko advokátskeho fóra (27. – 28. októbra 2017 v Bratislave), informácie o príprave AIJA seminára (12. - 14. októbra 2017 v Bratislave) a o príprave Konferencie o histórii advokácie (3. novembra 2017v Banskej Bystrici).

    Predsedníctvo komory rozhodovalo o žiadostiach súvisiacich s matrikou advokátskych koncipientov, matrikou advokátov a matrikou usadených euroadvokátov, zahraničných advokátov, spoločností s ručením obmedzeným, verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností. Osobitne rozhodovalo o návrhoch na pozastavenie výkonu advokácie z dôvodu nezaplatenia pokuty uloženej v disciplinárnom konaní a paušálnych trov disciplinárneho konania, o návrhu na pozastavenie koncipientskej praxe z dôvodu trestného stíhania a o návrhu na vyčiarknutie zo zoznamu advokátov z dôvodu právoplatného odsúdenia.