Generálny prokurátor: Obvinenie advokátky pre výkon jej povolania je nezákonné

Generálny prokurátor: Obvinenie advokátky pre výkon jej povolania je nezákonné

Zdroj: SAK, z dňa 26.3.2021

SAK víta rozhodnutie generálneho prokurátora v prípade obvinenej advokátky A.Ž. Podľa SAK advokátka bola obvinená iba preto, že vykonávala svoje povolanie.

Slovenskej advokátskej komore bolo od advokátky A.Ž. doručené uznesenie generálneho prokurátora, podľa ktorého došlo pri jej obvinení k porušeniu zákona. Komora bola o tejto skutočnosti informovaná v rámci výkonu svojich kompetencií pri rozhodovaní o možnom pozastavení činnosti advokátky z dôvodu trestného stíhania.

Prípad súvisí s mediálne známou kauzou, v rámci ktorej bola advokátka obvinená z marenia spravodlivosti, resp. z vydierania. Z uznesenia generálneho prokurátora vyplýva, že jej obvinenie a postup, ktorý obvineniu predchádzal, bol nezákonný. Slovenská advokátska komora upozorňuje na tento prípad z dôvodu, že advokátka bola obvinená iba pre to, že vykonávala svoje povolanie advokáta. Generálny prokurátor v tejto súvislosti poukázal aj na konštatovanie sudcu pre prípravné konania, ktorý pri rozhodovaní obvinených o väzobnom stíhaní uviedol, že konanie obvinenej advokátky nenapĺňa znaky trestného činu, a to so zdôraznením, že „výkon advokácie si nemožno zamieňať s páchaním trestného činu“.

Slovenská advokátska komora víta, že v tomto prípade došlo napriek úvodnému excesívnemu použitiu mocenských prostriedkov štátu ku korekcii právneho stavu. Napriek tomu považujeme za našu povinnosť opakovane poukázať na to, že stotožňovanie činnosti advokáta s trestnou činnosťou jeho/jej klientov sa objavuje ako mýtus nielen medzi laickou verejnosťou, ale žiaľ takéto skreslené chápanie advokácie ovplyvňuje aj v prax orgánov činných v trestnom konaní. Takéto postupy sú vážnym zásahom do nezávislosti advokácie a tým aj práva na dostupnú právnu pomoc a ako také ich považujeme za neakceptovateľné v právnom štáte.

SAK na tento prípad upozorňuje aj v kontexte obdobných podozrení z trestného stíhania advokátov za poskytovanie právnych služieb v Českej republike. SAK touto cestou vyjadruje kolegom z Českej advokátskej komory svoju podporu a solidaritu vo veci ochrany nezávislosti advokácie.

Zároveň na tento prípad poukazujeme aj v súvislosti s našim nedávnym vyhlásením vo veci podozrení zo závažného porušovania princípov právneho štátu v oblasti trestného práva.

Správa bola zaslaná ako tlačová správa aj médiám.


PROSECUTOR GENERAL: CHARGING A LAWYER FOR ACTIONS IN PURSUIT OF HER PROFESSIONAL PRACTICE IS UNLAWFUL

Source: Slovak Bar Association, dated March 26, 2021

Slovak Bar Association welcomes the decision of the Prosecutor General in the case of the accused lawyer A.Ž. According to the Bar, the lawyer was charged only for actions taken in pursuit of her professional practice.

The lawyer A.Ž. forwarded the resolution issued by the Prosecutor General to the Bar. Pursuant to the resolution, the charges brought against the lawyer were unlawful. The Slovak Bar Association was informed of this fact within the limits of its powers when deciding on the potential suspension of the lawyer's activities due to the ongoing criminal prosecution.

The matter is related to a case with a significant media coverage in which a lawyer was accused of obstructing justice, or a blackmail. The Prosecutor General's resolution states the charges brought against the lawyer and the procedure that preceded the presentation of charges were unlawful. The Slovak Bar Association draws attention to this case because the lawyer was accused of the pursuit of her profession of lawyer.

In this respect, the Prosecutor General also referred to the findings of the pre-trial judge, who stated, when deciding on taking the accused into custody, that actions of the accused lawyer did not meet the characteristics of a criminal offense, emphasizing that "pursuit of the legal profession cannot be confused with committing a criminal offense".

The Slovak Bar Association welcomes the fact that in this case, despite the initial excessive use of state power, the legal situation was corrected. Nevertheless, we consider it our duty to repeatedly point out that the identification of lawyer's activities with the criminal activity of his/her clients is a well-established myth not only among the general public, but, unfortunately, such distorted understanding of legal profession also affects the practice of law enforcement bodies. As such it presents a serious threat to the independence of legal profession and therefore of the right to accessible legal aid. We consider such practices unacceptable in a state governed by the rule of law.

The Bar draws attention to this case also in the context of similar cases of criminal prosecution of lawyers apparently prosecuted for the provision of legal services in the Czech Republic. In this way, the Bar expresses its support and solidarity to its colleagues from the Czech Bar Association in the matter of protecting the independence of the legal profession.

We are also highlighting this case in connection with our recent statement on suspected serious violations of the rule of law principles in the area of ​​criminal law.