Voľby SAK - Prvé kolo volieb- PRIMÁRKY sú spustené.

Voľby SAK - Prvé kolo volieb- PRIMÁRKY sú spustené.

Zdroj: SAK, z dňa 3.3.2021

Voľby - Čo sa práve deje?

1. marca 2021 23:59:59 - 1. apríla 2021 23:59:59

PRVÉ KOLO VOLIEB – PRIMÁRKY- NOMINAČNÁ FÁZA

Po tom ako vám boli doručené prístupové údaje do konta na platforme Office 365, môžete sa prihlásiť a prejsť do samotného volebného systému. V ňom sú 4 kandidátky, pre 4 orgány SAK, do každého môžete nanominovať maximálne trojnásobok jeho členov:

1.     predsedníctvo SAK – môžete nominovať až 36 nominantov

2.     revízna komisia SAK - môžete nominovať až 36 nominantov

3.     disciplinárna komisia SAK – môžete nominovať až 123 členov

4.     odvolacia disciplinárna komisia SAK – môžete nominovať až 39 členov

 Ak máte problém s prihlásením sa alebo nomináciou, môžete kontaktovať HELPDESK na čísle 02 / 32 184 402 .

TIP-  RADA: K vašej nominácii sa môžete kedykoľvek do 1.4.2021 23:59:59 vrátiť a upraviť ju, alebo ju napríklad zmazať a urobiť nanovo. Až po tomto termíne budú všetky nominácie uzatvorené a budú sa spracovávať.


V tomto roku sa končí štvorročné obdobie pôsobnosti volených orgánov Slovenskej advokátskej komory a čakajú nás voľby, kde si advokáti môžu zvoliť svojich zástupcov.

Voľby majú 2 časti

1.     prvá časť volieb  NOMINAČNÁ – primárky  - po prvý krát ich robíme elektronicky.

2.     druhá časť volieb – konferencia advokátov a priama voľba orgánov z kandidátok, ktoré vzišli z prvého kola

ČASOVÁ OS VOLIEB

·       22. 2. 2021

GENEROVANIE PRÍSTUPOV PRE KONTÁ PROSTREDNÍCTVOM KTORÝCH BUDETE MÔCŤ NOMINOVAŤ
Spustíme hromadné generovanie prístupov pre konto MS365. Po uvedenom dátume môžete očakávať email na Vašu osobnú mailovú adresu alebo listinnú zásielku do vlastných rúk prostredníctvom pošty, ak neevidujeme Vašu osobnú mailovú adresu.

·       1.3. - 1.4.2021

SPUSTENIE ONLINE NOMINÁCIÍ
Po prihlásená do svojho jedinečného konta na platforme Office 365 môžete prejsť do volebného systému a nominovať advokátov do orgánov SAK. Svoju odoslanú nomináciu v nominačnej časti môžete do 1.4. do 23:59 upraviť, prípadne zmazať a urobiť nanovo. Až po tomto termíne budú všetky nominácie uzatvorené a budú sa spracovávať.

·       OD  2. 4. 2021

KANDIDÁTKY - TVORBA KANDIDAČNÝCH LISTÍN
Po uzavretí nominačnej časti bude podľa počtu hlasov urobené poradie nominovaných. Oslovíme nominovaných či súhlasia s kandidatúrou  a skontrolujeme splnenie zákonných a stavovských podmienok kandidatúry.

·       DO 14. 5. 2021

ZVEREJNENIE SCHVÁLENÝCH KANDIDÁTOK
Predsedníctvo SAK schváli uznesením kandidátky do orgánov komory a vhodným spôsobom ich zverejní najneskôr 4 týždne pred konferenciou advokátov.

·       11. 6. 2021

KONFERENCIA ADVOKÁTOV   A DRUHÁ ČASŤ VOLIEB
Priama voľba s tajným hlasovaním na konferencii advokátov, počas ktorej budú schválené aj uznesenia konferencie advokátov.

Elektronické primárky - Nominačná časť volieb na konferenciu advokátov 2021
v zmysle § 68 a nasl. zákona o advokácii a Volebného poriadku Slovenskej advokátskej komory  schváleného konferenciou advokátov 10. júna 2017 

Predsedníctvo SAK prijalo uznesenie, že 1. kolo voľby do orgánov SAK bude na konferencii v r. 2021 prebiehať elektronickou formou. Na tento účel bude každému advokátovi vytvorené osobitné konto na platforme Office365. Toto bude advokáta bezpečným spôsobom autentifikovať na prístup k certifikovanému elektronickému volebnému systému POLYAS. Ide o systém používaný a overený v mnohých krajinách (aj v Nemecku alebo ČR).

Elektronická nominačná platforma
Pre hlasovanie musí advokát disponovať prihlasovacími údajmi do pre neho vytvoreného jedinečného personalizovaného konta,  pomocou ktorého sa prihlási do online platformy Slovenskej advokátskej komory. Prihlasovacie údaje budú zaslané emailom (ak má advokát v matrike SAK zadanú osobnú e-mailovú adresu v časti „adresa domov“)  alebo poštou do vlastných rúk. Pri prvotnom spustení bude systém vyžadovať zmenu prístupového hesla. Pomocou slovenskej spoločnosti OPIUM využívame bezpečné a ekologické riešenie nominačnej časti tohtoročných volieb Slovenskej advokátskej komory – volebný systém POLYAS. Toto riešenie je pripravené tak, aby v prípade nepriaznivého vývoja pandemickej situácie zvládlo aj druhú časť volieb a to priamu voľbu členov orgánov predsedníctva komory z konečnej kandidátky. 

Zoznam advokátov bude vygenerovaný ku dňu 1. marca 2021 v celosti tak, že bude obsahovať všetkých zapísaných advokátov a v zašifrovanej podobe bude odoslaný spoločnosti Polyas, ktorá uvedený zoznam načíta do volebného systému. Denne aktualizovaný zoznam bude k dispozícii v samotnej volebnej platforme.

Aktívne volebné právo – kto môže voliť
Voliť môžu všetci advokáti zapísaní v zozname SAK s aktívnym alebo pozastaveným výkonom advokácie. Voliť nemôžu hosťujúci euroadvokáti, usadení euroadvokáti, zahraniční advokáti a medzinárodní advokáti.

Pasívne volebné právo – kto môže byť volený a zvolený
Do orgánov komory môže byť nominovaný advokát zapísaný v zozname advokátov vedeného komorou, ktorý má aktívny výkon advokácie.

Nominovať do orgánov komory nemožno hosťujúceho euroadvokáta, usadeného euroadvokáta, zahraničného advokáta a medzinárodného advokáta.

Advokát je oprávnený navrhnúť iných advokátov, aj seba samého, za kandidátov na členov orgánov komory. 

Podľa § 67 ods. 2 zákona o advokácii, druhej vety, advokát môže byť do toho istého orgánu komory zvolený najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach; to neplatí pre disciplinárnu komisiu a odvolaciu disciplinárnu komisiu. 

Aktuálny zoznam advokátov, ktorí spĺňajú v čase podmienku aktívneho výkonu advokácie, je aktualizovaný na dennej báze vo volebnom systéme.

V tomto zozname sú uvedení aj advokáti s pozastaveným výkonom advokácie ku dňu 1.3.2021 označení skratkou ,,PVA“ (slovom pozastavený výkon advokácie). Rovnako pri advokátoch, ktorí vykonávali funkciu člena predsedníctva komory alebo funkciu člena revíznej komisie v posledných dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach je uvedená skratka ,,2x P SAK“ alebo ,, 2x RK SAK“ /P SAK pre Predsedníctvo slovenskej advokátskej komoryRK SAK pre Revíznu komisiu Slovenskej advokátskej komory/.

Zákon nevylučuje možnosť nominovať takýchto advokátov, avšak v súlade s právnou úpravou takýto advokát nemôže byť následne schváleným kandidátom. 

Nominácie
V elektronickej nominačnej platforme je možnosť nominovať do štyroch orgánov komory, a to maximálne trojnásobný počet osôb, ako je členov tohto orgánu: 

o   Nominácia členov do predsedníctva komory   -  maximálne 36

o   Nominácia členov do revíznej komisie – maximálne 36

o   Nominácia členov do disciplinárnej komisie   -  maximálne 123

o   Nominácia členov do odvolacej disciplinárnej komisie – maximálne 39

 Podrobný popis nominácií, aj s videom názorne ukazujúcim postup voľby, je dostupný po prihlásení do jedinečného konta advokáta na platforme Office 365. 

HELPDESK – technická podpora
Pre advokátov sme zriadili telefonickú linku, na ktorej náš tím technickej podpory pomôže v prípade problémov s online voľbou. Linka je dostupná na tel. čísle 02 / 32 184 402 v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 po celú dobu trvania nominačnej časti volieb (v prípade realizácie priamej voľby elektronicky aj v ďalších mesiacoch). Jej cieľom je poskytnúť advokátom potrebnú podporu, aby každý, kto chce voliť, tak mohol urobiť.

Ukončenie nominácií
Právo nominovať skončí 1. apríla 2021 o 23:59:59. 

Zo všetkých navrhovaných kandidátov zostaví v súlade s Volebným poriadkom predsedníctvo komory kandidátky do jednotlivých orgánov komory, do ktorých zapíše kandidátov v poradí podľa počtu získaných nominácií v počte rovnajúcom sa maximálne trojnásobku počtu členov a náhradníkov jednotlivých orgánov komory.  

Kandidáti budú predsedníctvom komory vyzvaní, aby  písomne oznámili komore, či súhlasia s kandidatúrou do orgánu alebo viacerých orgánov komory. Ak bol kandidát navrhnutý do viacerých orgánov, tiež určí poradie orgánov komory, v ktorých chce v prípade svojho zvolenia do viacerých orgánov komory vykonávať funkciu. 

Schváleným kandidátom môže byť iba advokát, ktorý : 

·        má v čase schválenia kandidátky predsedníctvom komory aktívny výkon advokácie, 

·        kto nebol evidovaný podľa osobitného predpisu (Ústav pamäti národa),  

·        ktorému nebolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie, ktoré nie je zahladené,  

·        písomne súhlasil s kandidatúrou,  

·        do predsedníctva komory – iba kandidát, ktorý nevykonával funkciu člena predsedníctva komory v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach (v prípade, že bol nominovaný do tohto orgánu), 

·        do revíznej komisie – iba kandidát, ktorý nevykonával funkciu člena revíznej komisie v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach (v prípade, že bol nominovaný do tohto orgánu).

Predsedníctvo komory uznesením schváli kandidátku, ktorá obsahuje:  

·        najmenej 24 a maximálne 36 kandidátov na členstvo do predsedníctva komory,  

·        najmenej 24 kandidátov a maximálne 36 kandidátov na členstvo do revíznej komisie,  

·        najmenej  82 kandidátov a maximálne 123 kandidátov na členstvo do disciplinárnej komisie a  

·        najmenej 26 kandidátov a maximálne 39 kandidátov na členstvo do odvolacej disciplinárnej komisie.  

  Schválené kandidátky predsedníctvo komory zverejní advokátom najneskôr 4 týždne pred konferenciou advokátov vhodným spôsobom (tj. najneskôr 14 mája 2021). 

Konferencia advokátov, počas ktorej sa bude konať druhé kolo volieb, je naplánovaná na 11.6.2021

 

Galéria