Ad : Stanovisko SAK ku koncipientskej praxi Mgr. Zuzany Čaputovej

Ad : Stanovisko SAK ku koncipientskej praxi Mgr. Zuzany Čaputovej

Zdroj: SAK, z dňa 23.3.2019

Slovenská advokátska komora je nezávislá samosprávna stavovská  organizácia a preto odmietame byť nástrojom politického marketingu alebo vytvárania takéhoto zdania.

Na vysvetlenie uvádzame, že stanovisko komory uverejnené 22.3.2019 je zhrnutím odpovedí na novinárske otázky doručené komore vo veľkom počte v priebehu minulého týždňa. Zvolili sme preto štandardnú vecnú reakciu na všetky otázky vo forme tlačového stanoviska.

Nemáme záujem ani právny dôvod poškodzovať kohokoľvek z kolegov alebo kolegýň na právach a právom chránených záujmoch, ktoré zákonom predvídaným spôsobom nadobudli v minulosti. Preto odmietame vytrhávanie jednotlivých odpovedí  uvedených v stanovisku z kontextu komplexného právneho posúdenia a v ďalšom sa k téme koncipientskej praxe Mgr. Zuzany Čaputovej nebudeme vyjadrovať. 

 

Doplnenie z 24.3.2019

Po korektnej a štandardnej kolegiálnej komunikácii s Mgr. Zuzanou Čaputovou uverejňujeme aj jej stanovisko:

Byť advokátkou pre mňa vždy znamenalo viac poslanie ako iba náplň práce. Vždy som sa snažila napĺňať zmysel každej činnosti a samozrejme aj dodržiavať všetky zákonné požiadavky. Moja koncipientska prax a aj moja prax advokátky mala vždy verejný rozmer a nebola doteraz napriek verejne známym skutočnostiam spochybňovaná. Mediálne obvinenia súvisiace s mojou koncipientskou praxou sa nezakladajú na pravde. Na základe vtedy platných advokátskych predpisov nebolo zakázané, aby som na živnosť vykonávala činnosť, ktorá nebola právnym poradenstvom. Na jej vykonávanie som v tom čase nepotrebovala súhlas Slovenskej advokátskej komory. Koncipientsku prax som dokonca vykonávala o viac než rok dlhšie, ako bolo vyžadované. V čase, kedy som absolvovala advokátske skúšky, aj komora konštatovala, že som splnila všetky v tom čase požadované podmienky a následne som s plnou zodpovednosťou mnoho rokov vykonávala advokáciu. Ďakujem komore za korektne poskytnutý priestor na reakciu.