Stanovisko Slovenskej advokátskej komory k otázkam advokátskej etiky

Stanovisko Slovenskej advokátskej komory k otázkam advokátskej etiky

Zdroj: SAK, z dňa 30.10.2019

Momentálne čelíme bezprecedentným informáciám o zneužívaní moci, ktoré majú zničujúci vplyv na dôveru verejnosti v základné prvky slobodného a demokratického právneho štátu. Výzvy a problémy, ktorým dnes čelíme, sú mnohovrstevné a zatiaľ sa iba nepriamo dotýkajú aj advokácie.  


Slovenská advokátska komora považuje a vždy považovala za neprípustnú komunikáciu v živej veci medzi advokátom a sudcom, ktorý o nej rozhoduje a v opačnom prípade považujeme za normálne vylúčenie sudcu samého z takéhoto rozhodovania. Bežné kolegiálne stretnutia odborníkov z rôznych právnych oblastí naopak považujeme za priestor na vytváranie odbornej verejnej mienky a samoregulácie. Komunikácia o živých veciach pri takýchto stretnutiach nie je akceptovateľná.  


Ak advokátsky stav oprávnene apeluje na dodržiavanie etických pravidiel v justícii, je zrejmé, že minimálne rovnaké nároky musíme mať aj dovnútra smerom do našich radov. V tejto súvislosti chceme opakovane potvrdiť a zdôrazniť, že Slovenská advokátska komora má prepracovaný a funkčný systém dohľadu nad dodržiavaním stavovských predpisov, vrátane etických pravidiel, ktorý sme pripravení dôsledne uplatňovať aj v aktuálnej situácii a šetriť prispievanie advokátov k znižovaniu dôstojnosti advokátskeho povolania. Naša revízna komisia každoročne prijme a prešetruje okolo 500 sťažností na konanie advokátov. Nezávislé dvojinštančné disciplinárne senáty každoročne vedú a rozhodnú viac ako 100 disciplinárnych konaní voči advokátom. Ak sa advokát dopustí konania v zmysle Trestného zákona, máme efektívne nástroje na pozastavenie jeho činnosti a následné vyčiarknutie zo zoznamu advokátov.


Justícia dnes stojí pred vážnymi otázkami, ktoré nebude jednoduché riešiť kompetentne a neunáhleným spôsobom.


Slovenská advokátska komora v situácii, aká vznikla v justícii a v tomto štáte, nemôže mlčať. Aj preto organizujeme v druhej polovici novembra tohto roku okrúhly stôl za účelom výkladu etických pravidiel v justícii, s cieľom nielen pomenovať aktuálne problémy, ale najmä hovoriť o udržateľných riešeniach a posunúť systém o kúsok ďalej. Ak chceme, aby sme sa naďalej mohli tešiť zo života v slobodnej a demokratickej spoločnosti, spravodlivosť a právny štát musia byť najvyššou prioritou.


Práve etika právnych profesií je dlhodobou témou Slovenskej advokátskej komory, ku ktorej sme organizovali debaty pri okrúhlom stole už aj v minulosti.  Napríklad okrúhly stôl k Etickým kódexom právnických povolaní v marci 2014, ako aj následné schválenie Zásad sudcovskej etiky Súdnou radou SR v decembri 2015.