SAK zorganizovala Okrúhly stôl s témou Etické aspekty výkonu justičných povolaní

SAK zorganizovala Okrúhly stôl s témou Etické aspekty výkonu justičných povolaní

Zdroj: SAK, z dňa 28.11.2019

Slovenská advokátska komora pozvala k okrúhlemu stolu zástupcov justičných povolaní k debate o etike a smerovaní justície. Zástupcovia inštitúcií po rokovaní podpísali spoločné vyhlásenie.

Justícia dnes stojí pred vážnymi otázkami, ktoré je potrebné v záujme obnovenia dôvery riešiť s dôrazom a odbornosťou. Zhodli sa na tom zástupcovia justičných povolaní, ktorí zároveň upozornili na tendenciu prijímania skratkovitých riešení. Cieľom okrúhleho stola bolo hovoriť o kompetentných riešeniach orientovaných na výsledky. Partneri za okrúhlym stolom pritom vychádzali z toho, že na pozitívne zmeny je potrebný spoločný pokrok vo všetkých oblastiach justície.

Predseda SAK zdôraznil, že ak advokátsky stav apeluje na dodržiavanie etických pravidiel v justícii, musia byť tie isté nároky uplatňované smerom do vlastných radov. V prípade SAK potvrdil, že komora v poslednom období začala potrebné konania vo vzťahu k viacerým advokátom. Je totiž v záujme celej advokácie i právneho systému voči takýmto konaniam sa vymedziť, a to vo všetkých zložkách justície, čo rovnako vnímali aj zástupcovia ostatných právnických profesií.

Predsedníčka súdnej rady JUDr. Lenka Praženková vyjadrila, že situácia v justícii vyžaduje viesť aktívnu diskusiu naprieč celou právnickou obcou a práve dobre nastavené etické pravidlá a ich uplatňovanie sú predpokladom výkonu justičnej profesie. Hlavným garantom sudcovskej etiky musia byť práve samotní sudcovia. 

Zástupca prokurátorov JUDr. Jozef Sedlák informoval o pôsobení etickej komisie prokurátorov a postupe a postojoch samotných prokurátorov vo veciach porušení etických a právnych pravidiel prokurátormi. Apeloval na prípravu a vzdelávanie budúcich zástupcov justičných povolaní aj v oblasti etických pravidiel.

Predseda Slovenskej komory Exekútorov JUDr. Paller  vyzval na odmietnutie paušalizácie a morálneho biľagu na celej profesii, ak zlyhali jednotlivci. Zabúda sa na tisícky poctivých právnikov, ktorí neberú svoju prácu ako zamestnanie, ale ako povolanie a nikdy sa nespreneverili právnym ani morálnym zásadám svojej profesie. Naopak, pri zlyhaniach jednotlivcov musíme jasne povedať, že takéto konanie je pre nás neprijateľné a konkrétny jednotlivec musí byť za svoje previnenie potrestaný.

Ako jedna z čiastkových, no citlivo vnímaných etických otázok, bolo pomenované stretávanie sa a komunikácia zástupcov rôznych justičných povolaní medzi sebou. Účastníci okrúhleho stola sa zhodli na tom, že samotné stretnutie a spoločenské kontakty nemôžu byť problémom, ale určite neprípustná je komunikácia v nerozhodnutej a prejednávanej veci medzi advokátom a sudcom, ktorý o nej rozhoduje. V opačnom prípade považujeme za normálne vylúčenie sudcu samého z takéhoto rozhodovania. Bežné kolegiálne stretnutia odborníkov z rôznych právnych oblastí naopak považujeme za priestor na vytváranie odbornej verejnej mienky a samoregulácie.

K okrúhlemu stolu bol pozvaný aj zástupca súdnej moci z Česka, predseda senátu Najvyššieho správneho súdu ČR JUDr. Karel Šimka, ktorý rozhoduje aj disciplinárne konania voči sudcom. Podľa jeho názoru sú spoločenské kontakty medzi zástupcami justičných povolaní bežnou záležitosťou, ale je to aj otázkou proporcionality a dodržiavania pravidiel, kde základom je nikdy sa nebaviť o živej veci. 

Účastníci sa zaoberali aj otázkou, či súčasné predpisy sú postačujúce. Zhodli sa, že profesijné predpisy sú v zásade dobré a viac ako ich zmena je potrebné ich dôsledné uplatňovanie

V závere stretnutia účastníci podpísali spoločné vyhlásenie zástupcov justičných profesií:

 

Spoločné vyhlásenie

My, dolu podpísaní zástupcovia justičných profesií, sudcov, advokátov, exekútorov a prokurátorov, tak vo svojom mene ako aj v mene organizácií, ktoré tu zastupujeme, týmto s pokorou ale rozhodne chceme uistiť všetkých občanov SR, že aj napriek publikovaným zlyhaniam jednotlivcov, drvivá väčšina z nás dennodenne vykonáva svoje povolanie a poslanie vo vernosti hodnotám, ktoré sú spojené s našim profesným stavom. Chceme uistiť všetkých občanov, že využívame všetky právne nástroje, aby sme mohli žiť v krajine, kde vládne právo, a morálka i spravodlivosť sú pravidlom a nie výnimkou.

 

Pozvaní:

Predsedníčka Súdnej rady SRJUDr. Lenka Praženková

Predseda Ústavného súdu SR  JUDr. Ivan Fiačan, PhD.- ospravedlnil sa z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti

Generálny prokurátor SR JUDr. Jaromír Čižnár - poverený zástupca Jozef Sedlák, predseda Etickej komisie prokuratúry

Prezident Notárskej komory SR JUDr. Miroslav Gregor – ospravedlnil svoju neúčasť

Prezident Slovenskej Komory exekútorov JUDr. Ing. Miroslav Paller a viceprezident JUDr. Branislav Plško

Karel Šimka– sudca Nejvyššího správního soudu České republiky

predseda SAK   JUDr. Tomáš Borec

moderátor JUDr. Viliam Karas, člen predsedníctva SAK

Tento obrázek nemá žádný alternativní popisek