Predseda SAK Tomáš Borec vystúpil s príhovorom k téme ADVOKÁT AKO OCHRANCA PRÁVNEHO ŠTÁTU na konferencii Bratislavské právnické fórum pod záštitou SAK

Predseda SAK Tomáš Borec vystúpil s príhovorom k téme ADVOKÁT AKO OCHRANCA PRÁVNEHO ŠTÁTU na konferencii Bratislavské právnické fórum pod záštitou SAK

Zdroj: SAK, z dňa 7.2.2020

Išlo o ústrednú tému 6. ročníka medzinárodnej  konferencie, ktorá sa konala v dňoch 6.-7.2.2020 pod záštitou SAK  na Právnickej fakulte Univerzita Komenského v Bratislave.  Pozvanie SAK vystúpiť s príspevkom na Bratislavskom právnickom fóre 2020 prijali predseda CCBE Ranko Pelicaric, dekan Varšavskej advokátskej komory Mikołaj Pietrzak a sudca Najvyššieho správneho súdu ČR Karel Šimka. Na konferencii s príspevkom vystúpil aj predseda SAK Tomas Borec, podpredseda SAK Ondrej Laciak a pozvaní hostia za SAK  - predseda Rady advokátskych komôr Európy (CCBE)  Ranko Pelicarić, predseda Varšavskej advokátskej komory Mikołaj Pietrzak a sudca Najvyššieho správneho súdu ČR Karel Šimka. S príspevkom vystúpil aj podpredseda SAK Ondrej Laciak. Na konferencii vystúpilo aj množstvo vážených akademikov z viacerých európskych krajín.

Príhovor predsedu SAK Tomáša Boreca:

Vážené dámy, vážení páni,

Úprimne ma teší, že Právnická fakulta Univerzity Komenského oslovila Slovenskú advokátsku komoru s ponukou prevziať záštitu nad Bratislavským právnickým fórom práve v roku, keď si pripomíname pre nás dôležité jubileum – okrúhle výročie prijatia zákona, ktorý prinavrátil povolaniu advokáta nezávislosť. Každé výročie je príležitosť načrieť do minulosti a reflektovať na budúcnosť.Zmeny v advokácii naštartoval November 89, ktorý podnietil advokátov, aby sa zjednotili v rozhodnutí odmietnuť pološtátny výkon advokácie a zásahy politickej moci, vrátiť advokácii plnohodnotnú nezávislosť a  autonómnu samosprávu. Nový zákon bol skoncipovaný a prijatý v krátkom čase a vstúpil do platnosti 27. apríla 1990. Tridsať rokov existencie Slovenskej advokátskej komory dokázalo správnosť a nevyhnutnosť profesijnej samosprávy, ktorá jediná dokáže garantovať slobodu advokácie a tým priestor pre každého jej člena byť strážcom právneho štátu.V súvislosti s pojmom „právny štát“ bežne používame sloveso „budovať“ – proces budovania právneho štátu, právny štát nemožno budovať bez toho, aby... Ide o trefné slovné spojenie, keďže právny štát je monumentálna stavba zložená z mnohých aspektov tvoriacich jej konštrukciu. Sloboda slova, nezávislosť justície, zákaz korupcie, a mnoho ďalších zásad predstavuje stavebné bloky a piliere, ktoré držia túto stavbu spriamenú. Zoberte jeden z týchto stavebných blokov a vzniká hrozba, že sa celá stavba zrúti, a spolu s ňou budú pochované základné práva a slobody každého z nás. Právny štát potrebuje neúnavných strážcov, ktorí upozornia na každý pokus o narušenie tejto stavby.Hoci právny štát je ako koncept súčasťou európskej právnej kultúry niekoľko storočí, napriek tomu ostatné roky pozorujeme opätovné zaostrenie na obsah tohto pojmu na rôznych fórach. Nedávne dianie v niektorých členských štátoch ukázalo, že právny štát v EÚ nemožno považovať za samozrejmosť a posilnenie právneho štátu musí zostať kľúčovým cieľom. Nielen krajiny strednej, ale aj krajiny západnej či severnej Európy sa potýkajú s rôznymi výzvami, o čom svedčí zasvietená kontrolka na všetkých frontoch. Inšpiratívnym sa stal najmä dokument Benátskej komisie z roku 2016 s názvom „Rule of Law Checklist“, ktorý má za cieľ uľahčiť správne a konzistentné chápanie konceptu právneho štátu a tak umožniť aplikáciu princípov v praxi. Kontrolný zoznam bol postavený na šiestich prvkoch: 1) zákonnosť, 2) právna istota, 3) zákaz svojvôle, 4) prístup k spravodlivosti, 5) rešpektovanie ľudských práv, 6) zákaz diskriminácie a rovnosť pred zákonom. Jednotlivé body boli natoľko rozpracované, aby umožnili praktické vyhodnotenie stavu právneho štátu v jednotlivých krajinách. Dokument neopomenul úlohu advokátskej komory, ktorá má vykazovať nezávislosť a nestrannosť v zmysle právnej úpravy a reálneho stavu ako aj zdania z pohľadu verejnosti.  Pripomenul, že advokát si musí zachovať nezávislosť pre to, aby mohol poskytovať klientom nezaujaté právne poradenstvo a zastupovanie. V júli 2019 aj Európska komisia zverejnila koncepciu pre prijatie opatrení pre posilnenie právneho štátu ako základnej hodnoty európskeho projektu. V dokumente sa uvádzajú konkrétne opatrenia v krátkodobom a strednodobom horizonte v troch oblastiach – podpora, prevencia a reakcia. Podpora spočíva v záväzku zintenzívniť spoluprácu s ďalšími zainteresovanými stranami a vypracovať komunikačnú stratégiu pre právny štát. Prevencia spočíva v záväzku vytvoriť systém monitoringu v členských štátoch a kontaktnú sieť pre dialóg a výmenu informácií. Fáza reakcie spočíva v aktívnej pomoci pri deeskalácii situácie. Reakcie na dokument sú rôzne, v skratke možno povedať – lepšie neskoro ako nikdy, no tiež, že napriek legitímnej úlohe EÚ riešiť problémy v počiatočnej fáze, primárnu zodpovednosť zabezpečiť rešpektovanie právneho štátu naďalej nesú členské štáty.

Nielen európske inštitúcie, ale aj advokátske komory, uvedomujúc si svoje poslanie, prijímajú v rámci svojej agendy rôzne opatrenia a realizujú projekty:  Vo Fínsku komora spustila webovú stránku, kde formulovala priority právneho štátu a monitoruje ich napĺňanie. Švédska komora založila osobitnú pracovnú skupinu k problematike právneho štátu, Dánska komora analyzovala uplatňovanie právneho štátu v daňovej oblasti a štátnej správy, Nemecká komora vyvolala diskusiu v reakcii na Pakt o právnom štáte, ktorý prijala vláda, Rakúska komora ročne monitoruje vyše 150 legislatívnych návrhov.Aj naša komora si plní úlohu pripomienkovania navrhovanej legislatívy. Okrem toho Slovenská advokátska komora realizovala ostatné dva roky projekt s názvom Index právnej istoty, ktorým vyhodnocujeme právne akty z hľadiska intenzity ich dopadu na celkové právne prostredie a z hľadiska príspevku k posilneniu právnej istoty ako základného prvku právneho štátu. Reagovať majú možnosť všetci členovia komory a veríme, že reflexia z prostredia advokátskej praxe môže ako odborné zrkadlo prispieť k tomu, aby postupne začali prevládať tie prvky, ktoré právnu istotu kultivujú a nie oslabujú.

Ďalšou z ciest je aj približovanie konceptu právneho štátu mladej generácii. V kontexte výročia nežnej revolúcie sme sa zamerali na prednášky pre stredoškolákov. Viedlo nás k tomu aj zistenie, že zásady fungovania justície sú mladým ľuďom dosť vzdialené. Uvedomujeme si, že aj my máme zodpovednosť za spoločnosť a že je aj našou úlohou ako najväčšej právnickej stavovskej organizácie posúvať právne povedomie vpred. S ohľadom na to, že sme v poslednom polroku čelili bezprecedentným informáciám o zneužívaní moci, ktoré mali zničujúci vplyv na dôveru verejnosti v základné prvky právneho štátu,  advokátska komora vyvinula snahu o dialóg v rámci právnických profesií a pri okrúhlom stole privítala vedúcich predstaviteľov právnických profesií. Spoločne sme dňa 30. novembra 2019 prijali vyhlásenie, že aj napriek publikovaným zlyhaniam jednotlivcov, drvivá väčšina právnikov dennodenne vykonáva svoje povolanie a poslanie vo vernosti hodnotám, ktoré sú spojené s naším profesijným stavom. Využívame všetky právne nástroje, aby sme mohli žiť v krajine, kde vládne právo, a morálka i spravodlivosť sú pravidlom a nie výnimkou.

Advokáti si už zvykli na neustály každodenný zápas na obranu princípov právneho štátu. No na to, aby mohli túto činnosť vykonávať, takisto potrebujú záruky ochraňujúce výkon ich povolania: Musia mať možnosť vykonávať svoju činnosť bez zastrašovania, prekážok, prenasledovania alebo nevhodného zasahovania, slobodne poskytovať právne služby doma i za hranicami, bez hrozby stíhania, administratívnej či trestnoprávnej sankcie za konanie, ktoré je v súlade s uznanými profesijnými pravidlami, štandardmi a etikou. V prípade ohrozenia bezpečnosti advokátov v reakcii na plnenie si ich povinností musia advokáti požívať dostatočnú ochranu zo strany príslušných orgánov. Advokát by nemal byť stotožňovaný so svojím klientom a činnosťou klientov z dôvodu, že poskytuje právne služby týmto osobám. Advokátom musí byť uznaná imunita v prípade relevantných vyjadrení v súdnej sieni vynesených v dobrej viere. Príslušné orgány musia advokátom zabezpečiť prístup k informáciám, spisom a dokumentom v dostatočnom predstihu, aby advokát mohol efektívne zastupovať záujmy klienta. V neposlednom rade je nevyhnutné správne pochopiť a zabezpečiť rešpektovanie zásady mlčanlivosti, ktorá je povinnosťou advokáta, slúži ako nástroj právneho štátu a predstavuje základ vzťahu dôvery medzi advokátom a jeho klientom. Ide o nevyhnutný predpoklad prístupu k spravodlivosti. Zachovávanie mlčanlivosti nie je len povinnosťou advokáta, ale aj základné ľudské právo klienta.

Plnohodnotné dosiahnutie stavu právneho štátu je nikdy nekončiaca úloha, čo platí aj pre dobre zakotvené demokracie. Ústava, právny štát, demokracia – všetky budú ohrozené, ak budeme čakať, že ich zachráni niekto iný. Platí tu základné pravidlo - ak sa budeme my starať o právny štát, právny štát sa postará o nás.