Novou členkou správnej rady Centra právnej pomoci advokátka Mária Chrenková

Novou členkou správnej rady Centra právnej pomoci advokátka Mária Chrenková

Zdroj: SAK, z dňa 5.8.2012

Novou členkou správnej rady Centra právnej pomoci advokátka Mária Chrenková

(27.02.2012; www.prestavka.sk; s. ‑; TASR)

Bratislava 27. februára (TASR‑OTS) ‑ Do správnej rady Centra právnej pomoci nominovala svojho zástupcu aj Slovenská advokátska komora(SAK). Stala sa ním členka predsedníctva SAK JUDr. Mária Chrenková. "Je to výzva, záväzok, ale aj česť vykonávať túto funkciu. Účasťou v správnej rade bude advokátom umožnené mojím prostredníctvom tlmočiť ministerstvu spravodlivosti pripomienky smerujúce k zdokonaleniu systému bezplatnej právnej pomoci, ktoré vyplývajú z našej každodennej práce. Advokáti totiž už tradične poskytujú právnu pomoc obyvateľom v núdzi za zníženú odmenu," povedala Chrenková.

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo zákon, na základe ktorého sa od začiatku rozširuje dostupnosť poskytovania právnych služieb a zastupovania advokátom väčšej skupine osôb v materiálnej núdzi. "Sme radi, že my ako advokáti, budeme môcť poskytovať svoje kvalifikované odborné právne služby a zastupovať aj nízkopríjmových klientov v konaniach pred súdom. Takéto správanie advokátskeho stavu totiž patrí k budovaniu reputácie, noblesy a pocitu hrdosti na profesiu advokáta ‑ advokáta, ktorý v rámci spoločnosti poskytuje odborné služby aj klientom, ktorí patria do skupiny sociálne odkázaných a nízkopríjmových občanov," dodala Chrenková.

JUDr. Chrenková absolvovala Právnickú fakultu v Bratislave. Vo svojej praxi sa zameriava na pracovné a obchodné právo a pôsobí ako advokátka už 29 rokov. Dlhodobo sa zaujíma o problém právnej pomoci, ako to aj sama deklaruje: "Systém bezplatnej právnej pomoci je dôležitou súčasťou systému právnej ochrany, keďže umožňuje vyrovnať nevýhody sociálne slabších a zabezpečuje im rovnaké postavenie v konaní." O centrách právnej pomoci Centrá právnej pomoci sú rozpočtovou organizáciou Ministerstva spravodlivosti a fungujú od roku 2006. Momentálne majú 12 kancelárií po celom Slovensku a poskytujú bezplatnú právnu radu občanom, ktorí spĺňajú kritériá na bezplatnú právnu pomoc. Môžu ich vyhľadať občania, ktorí sú v materiálnej núdzi, so spormi, kde je evidentné, že nejde o bezúspešný spor, kde nie je prekročená doba zamlčania a výška sporu je aspoň vo výške minimálnej mzdy. O Slovenskej advokátskej komore

Slovenská advokátska komoraje nezávislá samosprávna stavovská organizácia, združujúca viac ako 5166 advokátov a 2157 advokátskych koncipientov. Úlohy advokácie plnia advokáti najmä tým, že obhajujú občanov v trestnom konaní, zastupujú občanov a právnické osoby pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektmi, spisujú listiny, poskytujú právne rady a spracúvajú právne rozbory. Do výlučnej kompetencie Slovenskej advokátskej komory patrí disciplinárna právomoc, ktorou vykonáva dozor nad výkonom advokátskeho povolania. Kontakt:

PhDr. Nadežda Ondrišová, riaditeľka publikačného a mediálneho odboru SAK, tel: 02/5296 12 36 , mobil: 0903 600 805, mail: ondrisova@sak.sk

Margareta Gačková, PR Consultant, Devon Communication, mobil: 0918 695 481, mail: office@devoncommunication.sk