Informácia pre advokátov - organizačné pokyny na súdoch a ústavoch pre výkon väzby a trestu v súvislosti s COVID19

Informácia pre advokátov - organizačné pokyny na súdoch a ústavoch pre výkon väzby a trestu v súvislosti s COVID19

Zdroj: SAK, z dňa 11.3.2020

Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega,

z poverenia pána predsedu Vás chcem požiadať o rešpektovanie rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnených na webovom sídle http://www.uvzsr.sk aj pri výkone nášho povolania a najmä informovať dotknuté úrady o napr. Vašej domácej karanténe. Zároveň Vás chcem informovať o rokovaniach a komunikácii SAK s 

 •  MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR:

 1. Ministerstvo spravodlivosti SR, ako aj súdy, prijali niekoľko preventívnych opatrení proti šíreniu korona vírusu a prenosného ochorenia COVID-19. Opatrenia platia do 23. marca 2020 a boli prijaté počas zasadnutia Krízového štábu MSSR (10. marca 2020).
 2. Opatrenia na ochranu zdravia platia aj pre súdy SR. Súdy majú obmedziť pohyb verejnosti vo svojich priestoroch. Budú dôsledne kontrolovať účel vstupu osôb do budovy. Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže dostanú od vedenia súdov zoznam účastníkov konania a predvolaných osôb.
 3. Do priestorov súdu sa obmedzí vstup osobám, ktorých účasť na pojednávaniach a iných úkonov súdov nie je nevyhnutná. Výnimka platí pre osoby, ktoré idú doručiť podanie do podateľne. Im však bude umožnený vstup len na nevyhnutný čas a do daných priestorov.
 4. Informačné centrá súdov budú poskytovať informácie len elektronicky alebo telefonicky.
 5. Zároveň platí odporúčanie zvážiť uskutočnenie pojednávaní a iných úkonov súdov a prihliadať na žiadosti o odročenie pojednávania zo zdravotných dôvodov, resp. z dôvodov súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19.
 6. Súdy tiež umožnia osobám pri účasti na pojednávaniach a iných úkonoch používať dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky. Opatrenia pre súdy takisto platia do 23. marca 2020.

 

 •   ZBOROM VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

kde sme pri rokovaní dňa 11. marca 2020 zdôraznili práva na obhajobu a zobrali na vedomie nasledujúce opatrenia

 1. sú zrušené realizácie „nárokových“ návštev obvinených a odsúdených vo väzniciach až do odvolania,
 2. vstupujúcim osobám do všetkých ústavov a zariadení zboru (vrátane príslušníkov a zamestnancov zboru) vykonávať meranie telesnej teploty bezkontaktným teplomerom,
 3. osobe s telesnou teplotou nad 37,5 °C, s príznakmi ochorenia COVID 2019 alebo osobe, ktorá odmietla meranie telesnej teploty, sa zamedzí vstup do ústavu,
 4. v prípade orgánu činnom v trestnom konaní, sudcu, obhajcu, advokáta a inej osoby poskytujúcej právnu pomoc a ďalšej oprávnenej osoby a orgánu sa zváži zamedzenie vstupu. V prípade povolenia takýchto vstupov, poskytne ústav vstupujúcim osobám rúško na tvár (platí to len v prípade, že si tieto osoby nezabezpečia vlastné rúška na tvár).,
 5. poskytnuté rúško na tvár si advokáti budú môcť ponechať a komora na základe dohody uhradí ZVJS náklady spojené s jeho poskytnutím,
 6. o neumožnení vstupu bude vyhotovený priložený ZAZNAM, ktorý advokát dostane na preukázanie dôvodu neumožnenia kontaktu s klientom,
 7. v prípade Vášho nesúhlasu s postupom ZVJS pri neumožnení vstupu Vás chcem požiadať o oznámenie takejto informácie na náš mail covid19@sak.cloudkancelária SAK vec postúpi priamo na Generálne riaditeľstvo ZVJS.

 

 • Po komunikácii s Úradom kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru Vás chcem informovať iba o zvažovanom odporúčaní nevykonávať plánované úkony trestného konania (teda vykonávať iba neodkladné úkony trestného konania) a uskutočniť potrebné preventívne opatrenia.

  S kolegiálnym pozdravom

JUDr. Andrej Popovec
advokát
tajomník Slovenskej advokátskej komory 

Galéria