YOUNG LAWYERS CONTEST 2023

YOUNG LAWYERS CONTEST 2023

Zdroj: SAK, z dňa 26.10.2022

YOUNG LAWYERS CONTEST 2023

Akadémia európskeho práva (ERA) a Slovenská advokátska komora

pozýva

advokátskych koncipientov a advokátov v prvom roku praxe

zúčastniť sa na súťaži zameranej na aplikáciu práva Európskej únie

 

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je podporiť aplikáciu práva EÚ prostredníctvom praktických simulácií pod dohľadom poroty skladajúcej sa z odborníkov z praxe. Zároveň súťaž podporuje medzinárodný networking advokátskych koncipientov a mladých advokátov, výmenu poznatkov o jednotlivých právnych kultúrach a vzájomnú spoluprácu na prípadoch týkajúcich základných práv, právneho štátu, hospodárskeho práva, cezhraničnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach či v trestnoprávnej oblasti. Porota bude hodnotiť písomné výstupy ako aj schopnosť negociácie a vystupovanie pred sudcom.

Ako bude súťaž prebiehať

Súťažiaci budú zaradení do multinárodných tímov z rôznych krajín Európskej únie. Partnermi projektu a podporujúcimi inštitúciami sú advokátske komory z Francúzska, Poľska, Španielska, Rakúska, Belgicka, Chorvátska, Cypru, Estónska, Nemecka, Grécka, Írska, Talianska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska a Rumunska. Akadémia európskeho práva ako hlavný organizátor zaradí účastníkov do 4-členných tímov a poskytne im vzájomné kontakty. Tímy budú mať na starosti písomné vypracovanie zadania prostredníctvom práce na diaľku. Účastníci sa stretnú osobne v rámci jedného zo semifinále, kde budú prezentovať svoje riešenia pred porotou. Dva najlepšie tímy z každého semifinále postúpia do finále.

Semifinále

Súťaž sa bude skladať z troch semifinále a jedného finále. Semifinále budú organizované advokátskymi komorami v troch európskych mestách – v Bruseli, Vilniuse a Paríži.

Finále

Finále, na ktorom sa zúčastní šesť najlepších tímov, sa uskutoční v sídle ERA v nemeckom meste Trier. Jeho súčasťou bude aj návšteva Súdneho dvora Európskej únie, seminár o zastupovaní pred Súdnym dvorom EÚ a moot court dvoch víťazných tímov na pôde Všeobecného súdu Európskej únie v Luxemburgu pred porotou zloženou z uznávaných odborníkov z praxe a sudcov Súdneho dvora EÚ.

 

Harmonogram

25. október 2022             Otvorenie registrácie

03. január 2023                Ukončenie registrácie

30. január 2023                Zverejnenie zoznamu účastníkov a zaradenie do tímov

15. február 2023              Pridelenie úloh tímom

15. máj 2023                    Odovzdanie písomných zadaní

25. – 26. máj 2023           Semifinále v Bruseli

08. – 09. jún 2023            Semifinále vo Vilniuse

15. – 16. jún 2023            Semifinále v Paríži

 

október 2023                     Finále v sídle ERA a na Všeobecnom súde EÚ v Luxemburgu

 

Jazyk

Súťaž bude prebiehať v anglickom jazyku, vyžaduje sa dobrá pracovná znalosť jazyka.

Náklady

Účastníci nominovaní Slovenskou advokátskou komorou neplatia registračný poplatok. Ubytovanie na jednu noc počas semifinále a ubytovanie na tri noci v rámci finále hradí organizátor. Organizátor prispieva aj na pokrytie cestovných nákladov účastníkov.

Registrácia

V prípade záujmu kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov SAK (chladekova@sak.sk).

 

Viac informácií v priloženej brožúre alebo na https://younglawyerscontest.eu/