Príhovor predsedu SAK Martina Puchallu na konferencii Rudolf Slánský a spol.

Príhovor predsedu SAK Martina Puchallu na konferencii Rudolf Slánský a spol.

Zdroj: SAK, z dňa 22.11.2022

Praha, 22. novembra 2022

Vážení páni ministri, vážení významní predstavitelia českého súdnictva s štátneho zastupiteľstva, zástupcovia akademickej sféry, milé kolegyne a kolegovia advokáti, milí priatelia.

Na úvod mi dovoľte úprimne poďakovať organizátorom za prípravu takéhoto dôležitého podujatia, a tiež za pozvanie pre zástupcov slovenskej advokácie. Osobitne ďakujem vzácnemu predsedovi Českej advokátskej komory, pánovi doktorovi Němcovi, ktorý významne prispieva k prehlbovaniu kolegiálnej spolupráce medzi českou a slovenskou advokáciou.

Táto konferencia je príležitosťou pripomenúť si obdobie neslobody a krutých prejavov pomýlenej ideológie triedneho boja, ktorý nám bol nasilu vnucovaný sovietskym režimom.

Je to zároveň dobrá príležitosť nezabudnúť, že toto zlo sa nedialo len akosi samo. Iba na základne externých faktorov. Ale za rozsiahlej asistencie časti vtedajších elít, ktoré s týmto zlom kolaborovali.

Ako sa veľmi trefne uvádza v pozvánke na toto podujatie, je tu otázka, čo viedlo k tomu, že na zmanipulovaných procesoch sa podieľali sudcovia, prokurátori a - áno, aj advokáti, ktorí získali dobré vzdelanie ešte pred vojnou v slobodnom Československu?

Domnievam sa, že hľadanie odpovedí na túto problematiku môže byť veľmi užitočné aj pre dnešné elity. Pretože to, že žijeme v slobodných a demokratických štátoch, ešte neznamená, že zneužívať trestné právo na politické ciele a osobné pomsty by niektorí nedokázali aj sami, bez cudzích podnetov.

Tí, čo podrobnejšie sledujete dianie u nás na Slovensku, ste si iste mohli všimnúť, že obavy zo zneužívania trestného práva na kadejaké ciele a pomstu sa z pohľadu viacerých (a až ma mrazí, keď to mám vysloviť) objavujú aj v súčasnosti.  Zároveň ste si iste mohli všimnúť, že vo viacerých exponovaných trestných kauzách boli konštatované významné porušenia základných práv. Osobitne sa to týkalo zneužívania inštitútu kolúznej väzby spôsobom, ktorý podľa niektorých nemal ďaleko od praktík bývalého režimu. Samozrejme, hľadanie nejakých umelých paralel s 50. rokmi by nebolo namieste. Najmä preto, že naše najvyššie súdne inštancie nakoniec v týchto prípadoch zasiahli. Napriek tomu je ale zrejmé, že úlohou nás advokátov - ale aj všetkých ostatných justičných povolaní - je byť vnímaví na takéto riziká. A najmä za žiadnych okolností nerobiť kompromisy v téme ochrany základných ľudských práv.

Pripomeniem na tomto mieste aj aktivitu Slovenskej advokátskej komory spred dvoch rokov, keď sme do jedného z najvypuklejších prípadov väzobného stíhania advokáta vstúpili do podanej ústavnej sťažnosti podnetom vo forme amicius curie. Myslíme si, že aj tento náš podnet prispel k prelomovému nálezu Ústavného súdu SR chrániaceho advokátov, ale aj sudcov či prokurátorov, pred neodôvodnenými trestnými stíhaniami - a to práve s cieľom chrániť práva ľudí na spravodlivý proces. Účelové trestné stíhania advokátov totiž môžu, ako veľmi správne uviedol ústavný súd, vyvolávať zmrazujúci účinok aj na ostatných advokátov, a demotivovať ich tak v dôslednej kontrole dodržiavania práv, čo môže mať na spravodlivosť zničujúce dôsledky.

V tejto súvislosti sa vrátim k téme tejto konferencie, ktorou je monsterproces Rudolf Slánský a spol. V našich spoločných dejinách zhmotňuje to, kam až môže viesť zneužívanie trestného práva, ak sa premení na nástroj pomsty a hrubého boja o moc. Myslím si, že pre naše elity, či už z oblasti justičného alebo aj iného verejného života je to veľmi užitočná téma na uvažovanie.

Preto Vám naozaj úprimne ďakujem, že túto tému prinášate do verejnej diskusie práve dnes. Veľmi si želám, aby sa na udalosti, ktoré sú predmetom tejto konferencie nikdy nezabudlo a boli poučením pre  budúcnosť. Zároveň si úprimne želám, aby posolstvo tejto konferencie padlo na úrodnú pôdu a počuli ho všetci kompetentní v Čechách aj na Slovensku, všade tam, kde to je dnes najviac potrebné počuť.

JUDr. Martin Puchalla, PhD.

Galéria