Vyjadrenie AIJA (Medzinárodná asociácia mladých advokátov) k ochrane ľudských práv a právneho štátu v čase pandémie COVID- 19

Vyjadrenie AIJA (Medzinárodná asociácia mladých advokátov) k ochrane ľudských práv a právneho štátu v čase pandémie COVID- 19

Zdroj: SAK, z dňa 29.4.2020

Opatrenia COVID-19 musia počítať s ochranou ľudských práv a rešpektovaním právneho štátu.

AIJA (Medzinárodná asociácia mladých advokátov) je hlboko znepokojená rizikom porušovania princípov právneho štátu, demokracie a základných práv, ktoré vyplývajú z prijatia niektorých mimoriadnych opatrení zameraných na zmiernenie šírenia pandémie.

Mimoriadne opatrenia by mali byť prísne obmedzené na to, čo je nevyhnutne potrebné, byť primerané a časovo limitované, musia byť predmetom pravidelnej kontroly a rešpektovať vyššie uvedené princípy a medzinárodnoprávne záväzky. Nesmú obmedzovať slobodu vyjadrovania a slobodu tlače.

Ak už raz budú princípy právneho štátu, demokracie a základných práv porušené, môže byť veľmi náročné vrátiť sa po ukončení mimoriadnej situácie k pôvodnému stavu.

AIJA oceňuje iniciatívu prijatú niektorými európskymi štátmi a Radou advokátskych komôr Európy (CCBE), ktoré upriamujú pozornosť zákonodarných a politických orgánov EÚ ako aj členských štátov na niektoré zjavné ohrozenia právneho štátu:


AIJA nalieha na svojich členov a všetkých mladých advokátov na celom svete, aby aktívne chránili a osobne sa zasadili o obranu princípov právneho štátu, ľudských práv a demokratických hodnôt počas tohto náročného obdobia.

AIJA odporúča svojim členom a všetkým mladým advokátom prijať nasledovné konkrétne kroky:

•          využiť existujúce mechanizmy, najmä súdne, na ochranu vyššie uvedených hodnôt,

•          iniciovať diskusiu v rámci miestnej advokátskej komory o význame obrany ľudských práv a právneho štátu v čase mimoriadnej situácie,

•          prispieť k ochrane týchto hodnôt v občianskom živote.

AIJA je jediná globálna organizácia určená pre advokátov a právnikov do 45 rokov. Od roku 1962 AIJA poskytuje na medzinárodnej úrovni vynikajúce príležitosti pre mladých advokátov nadviazať vzájomné vzťahy, vzdelávať sa a rozvíjať svoje schopnosti.

Výbor AIJA pre ľudské práva podporuje právo každého advokáta poskytovať právne služby slobodne a bez zasahovania. Výbor podporuje právo každého jednotlivca na právne zastúpenie a spravodlivý súdny proces, ako aj ochranu zásad právneho štátu.