YOUNG EUROPEAN LAWYERS ACADEMY

YOUNG EUROPEAN LAWYERS ACADEMY

Zdroj: SAK, z dňa 23.2.2023

 

Akadémia európskeho práva (ERA)
v spolupráci so
Slovenskou advokátskou komorou

vás pozývajú zúčastniť sa

YOUNG EUROPEAN LAWYERS ACADEMY

 

ERA v spolupráci so 9 partnermi spomedzi advokátskych komôr a vzdelávacích inštitúcií pre advokátov organizuje 10-dňové intenzívne vzdelávacie kurzy pre advokátskych koncipientov zamerané na osvojenie práva EÚ. V rámci projektu financovaného Európskou komisiou sa uskutočnia 4 kurzy v priebehu rokov 2023 – 2024 a celkovo sa kurzov môže zúčastniť 120 koncipientov zo všetkých partnerských krajín.

Kurzy budú orientované na prax a budú pozostávať z rôznych vzdelávacích foriem. Venovať sa budú základom práva EÚ a konania pred SD EÚ, ochrane základných práv v Európe, ochrane osobných údajov a ochrane súkromia, témam týkajúcich sa právneho štátu a advokácie v Európe (etika, mlčanlivosť, voľný pohyb advokátov, budúcnosť advokácie v Európe). Kurz bude prebiehať v sídle ERA v meste Trier v Nemecku. V rámci kurzu účastníci absolvujú návštevu Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu a Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.

V roku 2023 Vám ponúkame tieto termíny:

Termín letného kurzu 12.6.2023 - 21.6.2023

Termín zimného kurzu  27.11.2023 - 6.12.2023

Každého z kurzov sa môžu v mene SAK zúčastniť najviac dvaja advokátski koncipienti. Predsedníctvo SAK prispieva úspešným uchádzačom na úhradu registračného poplatku. Účastník znáša náklady na ubytovanie, stravu a cestovanie, pričom Európska komisia dodatočne preplatí časť nákladov. V prípade záujmu kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov (strecanska@sak.sk).

                                                                           Flyer ERA Young Lawyers Academy