SAK disciplinárne stíha advokátov z Threemy

SAK disciplinárne stíha advokátov z Threemy

Zdroj: SAK, z dňa 10.6.2020

TLAČOVÁ SPRÁVA SAK

(Bratislava – 10. jún 2020) – Je neprijateľné, ak advokát porušuje advokátske predpisy a výrazným spôsobom znižuje dôstojnosť a dobré meno advokácie. Je v záujme každého advokáta, ako aj samotnej advokácie, vymedziť sa voči takému konaniu a  zasiahnuť. Každé takéto konanie je pre nás neakceptovateľné a všetky podozrenia z neho, o ktorých sa dozvieme, prešetrujeme prostredníctvom Revíznej komisie SAK.

Slovenská advokátska komora koná voči advokátom v súvislosti s obhajobou/zastupovaním M.K. a jeho komunikáciou zachytenou v komunikačnom programe Threema a WhatsApp.  Revízna komisia SAK zaevidovala 10 sťažností, z toho boli 4 sťažnosti z podnetu kancelárie SAK. Niektoré sťažnosti smerovali voči viacerým osobám a na niektoré osoby sme dostali viacero sťažností. Celkovo boli vykonané šetrenia voči 12 advokátom.

Revízna komisia rozhodla tak, že podala 11 návrhov na začatie disciplinárneho konania voči 9 osobám (v jednom prípade podali 3 návrhy voči 1 osobe). Či išlo o disciplinárne porušenia budú posudzovať nezávislé trojčlenné disciplinárne senáty.

Revízna komisia v 5 prípadoch rozhodla o odložení veci. Dôvodmi odloženia vecí bolo najmä to, skutky boli premlčané, nedošlo k porušeniu zákona, alebo že bez podpory inými dôkazmi, ktoré RK SAK nemala možnosť zabezpečiť (SAK nemá vyšetrovaciu právomoc) nebolo možné konštatovanie dôvodu na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania (s odkazom na pozornosť orgánov činných v trestnom konaní).

Slovenská advokátska komora má prepracovaný a funkčný systém dohľadu nad dodržiavaním stavovských predpisov, vrátane etických pravidiel, ktorý dôsledne uplatňujeme aj v aktuálnej situácii.

Revízna komisia každoročne prijme a prešetruje okolo 500 sťažností na konanie advokátov. Dvojinštančné disciplinárne senáty každoročne vedú a rozhodnú viac ako 100 disciplinárnych konaní voči advokátom. Advokátovi môže byť udelený disciplinárny postih od napomenutia, cez peňažnú pokutu, až po vyčiarknutie zo zoznamu advokátov. Ak sa advokát dopustí konania v zmysle Trestného zákona, máme efektívne nástroje na pozastavenie jeho činnosti a následné vyčiarknutie zo zoznamu advokátov.

SAK vydáva pre advokátov zbierku disciplinárnych rozhodnutí. Výber z disciplinárnych rozhodnutí je prístupný aj verejnosti na stránke www.sak.sk v časti dokumenty.