SAK k otázke možného zrušenia ÚŠP

SAK k otázke možného zrušenia ÚŠP

Zdroj: SAK, z dňa 21.12.2023

Vzhľadom na aktuálne diskusie a aj otázky o postojoch SAK k predloženému návrhu na zrušenie ÚŠP uvádzame, že komora jediné stanovisko k tejto veci vydala dňa 5. decembra 2023. Išlo o všeobecnú odpoveď v teoreticko-právnej rovine, ktorá bola reakciou na otázku jedného z hlavných domácich denníkov v znení „Je Úrad špeciálnej prokuratúry a Špecializovaný trestný súd potrebný?“

Aby sme zabránili možným nedorozumeniam, aj na tomto mieste stanovisko uvádzame v plnom znení:

„Na organizačné usporiadanie prokuratúry a sústavy súdov môže byť viacero legitímnych pohľadov. Podstatné je, aby prokuratúra účinne chránila práva a záujmy fyzických a právnických osôb i štátu, a aby všetky súdy rozhodovali nezávisle a nestranne. Z teoreticko-právneho pohľadu vnímame súčasné nastavenie ako jedno z viacerých možných riešení, ktoré však automaticky nemusí byť aj to najlepšie.

Z pohľadu právnej komparatistiky je faktom, že slovenský model je v porovnaní s inými vyspelými demokraciami skôr výnimočný. Respektíve aj tam, kde bola snaha koncentrovať moc do „špecializovaných“ inštitúcií, sme videli skôr tendenciu z týchto riešení ustupovať, keďže s tým môžu byť spojené určité riziká. V tejto súvislosti poukazujeme na niektoré špecifické nedostatky súčasnej úpravy vo vzťahu k posudzovaniu nezávislosti prokurátorov ÚŠP.

Z uvedeného vyplýva, že plnenie úloh prokuratúry i všeobecných súdov si možno predstaviť aj v inom organizačnom usporiadaní, ako je to podľa platného právneho stavu. Pri výbere konkrétneho modelu je však vždy potrebné sledovať cieľ, ktorým musí byť riadne a zákonné fungovanie prokuratúry a dôsledne nezávislé postavenie súdov.“  Mediálny odbor SAK, 5.12.2023