Harmonogram prípravy návrhov predpisov komory

Harmonogram prípravy návrhov predpisov komory

Zdroj: SAK, z dňa 19.2.2024

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte nám, aby sme Vás informovali o prípravách ďalšej konferencie advokátov, ktorej termín bol predbežne stanovený na 6. júna 2025 v Bratislave. V rámci príprav Predsedníctvo SAK na svojom riadnom februárovom zasadnutí vzalo na vedomie harmonogram prípravy stavovských predpisov, ktorý Vám týmto predkladáme.

Príprava stavovských predpisov sa riadi Uznesením P SAK č. 28/5/2020 z 30. apríla 2020 o tvorbe a predkladaní návrhov predpisov komory určených na rokovanie konferencie advokátov, v zmysle ktorého:

Podnet advokáta obsahuje najmä popis problematiky, zdôvodnenie vecného riešenia popísaného problému a preukázanie súladnosti navrhovanej úpravy so zákonom o advokácii a ostatnými predpismi komory.

Kancelária komory zbiera podnety z činnosti orgánov komory a vyzýva advokátov na zasielanie podnetov na zmenu predpisu komory najneskôr 12 mesiacov pred dňom, na ktorý je zvolaná konferencia advokátov.

Predsedníctvo komory schvaľuje návrhy predpisov komory na diskusiu advokátom najneskôr 9 mesiacov pred dňom, na ktorý je zvolaná konferencia advokátov.

Návrhy predpisov komory na diskusiu zverejní kancelária komory advokátom v lehote najneskôr 9 mesiacov pred dňom, na ktorý je zvolaná konferencia advokátov. Návrh predpisov komory sa doručuje aj predsedom orgánov komory, prípadne príslušným odborom kancelárie komory, ktorých sa problematika dotýka, na účel poskytnutia odborného stanoviska alebo stanoviska k ekonomickým dopadom navrhovanej úpravy na rozpočet komory.

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa pre advokátov a po doručení odborných stanovísk predsedov ostatných orgánov komory prerokuje návrh predpisov najneskôr 6 mesiacov pred dňom, na ktorý je zvolaná konferencia advokátov, predsedníctvo komory. O tom, ktorým pripomienkam a návrhom vyplývajúcim z diskusie advokátov alebo odborných stanovísk predsedov orgánov komory predsedníctvo vyhovie, rozhoduje predsedníctvo komory.

Kancelária komory schválený návrh stavovských predpisov zverejní advokátom na diskusiu.

Advokát môže doručiť najneskôr 30 dní pred dňom, na ktorý je zvolaná konferencia advokátov, podnet na zmenu predpisu komory, ktorý podporuje najmenej 30 advokátov. Podpora návrhu sa preukazuje písomne.

Návrhová komisia môže rozhodnúť, že konferencia advokátov môže rokovať aj o návrhu, ktorý nebol prerokovaný postupom podľa tohto uznesenia. Dôvodom je najmä podstatná zmena právneho poriadku Slovenskej republiky alebo iné významné okolnosti.