Podstatné zmeny v povinnej obhajobe v dôsledku uznesenia Ústavného súdu SR

Podstatné zmeny v povinnej obhajobe v dôsledku uznesenia Ústavného súdu SR

Zdroj: SAK, z dňa 14.3.2024

Ústavný súd SR v konaní PL. ÚS 3/2024 uznesením rozhodol o pozastavení účinnosti časti zákona z 8. februára 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Pozastavenie účinnosti sa týka celého Článku I, ktorým bol novelizovaný Trestný zákon, avšak s výnimkou dvoch bodov nedošlo k pozastaveniu účinnosti Článku II, ktorým sa mení Trestný poriadok. To sa týka aj novelizačných bodov, ktoré boli priamo naviazané na hmotnoprávne zmeny v Trestnom zákone. Slovenská advokátska komora v tejto súvislosti upozorňuje na vážne dosahy uznesenia Ústavného súdu SR na inštitút povinnej obhajoby, ktorá sa 15. marca 2024 nadobudnutím účinnosti príslušnej časti zákona rozširuje na predkladateľom nezamýšľaný širší okruh trestných činov.

Podľa doterajšieho znenia § 37 ods. 1 Trestného poriadku musí mať obvinený obhajcu ak ide, o. i., o konanie o obzvlášť závažnom zločine (teda o zločine, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov).

Podľa znenia účinného od 15. marca 2024, teda od zajtrajšieho dňa, sa má povinná obhajoba týkať všetkých konaní o trestnom čine, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica je najmenej desať rokov.

Dôvodnosť uvedenej zmeny bola logicky naviazaná na zásadné zníženie trestných sadzieb, aby bol aspoň približne zachovaný rozsah súčasnej povinnej obhajoby, a aby so znížením trestných sadzieb bola iba zachovaná úroveň ochrany práv obvinených. S pozastavením účinnosti Trestného zákona a súčasne s nepozastavením súvisiaceho bodu Trestného poriadku však teraz dochádza k situácii, keď sa povinná obhajoba rozširuje na omnoho väčší počet trestných činov, ako bolo zamýšľané.

Predpokladáme, že ide s najväčšou pravdepodobnosťou o nezamýšľaný dôsledok zvoleného modelu pozastavenia účinnosti napadnutého zákona. Praktické dosahy tejto zmeny samozrejme budú závisieť jednak od dĺžky rozhodovania Ústavného súdu SR, a samozrejme aj od konečného výsledku, teda či dôjde alebo nedôjde k zrušeniu ustanovení o znížení trestov. Ak by aj Ústavný súd rozhodol v horizonte najbližších týždňov a zároveň nedôjde k zrušeniu novelizačných bodov znižujúcich trestné sadzby, aj pre tento prípad upozorňujeme na bezprostredné dosahy zmeny zákona na množstvo živých trestných konaní. Slovenská advokátska komora na túto skutočnosť upozorňuje v záujme posilnenia právnej istoty a predvídateľnosti systému ochrany práv v existujúcich trestných konaniach.