Zo zasadnutia predsedníctva

Zo zasadnutia predsedníctva

Zdroj: SAK, z dňa 29.1.2014

Zo zasadnutia predsedníctva

 

    Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory zasadalo 9. januára 2014 v Bratislave. Rokovanie viedol predseda komory JUDr. Hrežďovič, ktorý privítal prítomných so želaním šťastného nového roka. P SAK za overovateľa zápisnice určilo JUDr. Illeša.

    Členovia predsedníctva vzali na vedomie informáciu o uznesení prijatom per rollam v čase medzi zasadnutiami, ktorým predsedníctvo schválilo realizáciu imidžovej kampane počas týždňa advokácie v roku 2014.

    Členovia predsedníctva rozhodli o usporiadaní Okrúhleho stola so zameraním na etiku výkonu právnického povolania za účasti zástupcov Ministerstva spravodlivosti SR, Generálnej prokuratúry SR, Združenia sudcov Slovenska, Slovenskej komory exekútorov a Notárskej komory SR. Predsedníctvo poverilo účasťou na podujatí za Slovenskú advokátsku komoru predsedu JUDr. Hrežďoviča a podpredsedov Mgr. Hellenbart a Mgr. Veverku.

    JUDr. Popovec konštatoval splnenie uznesení vyplývajúcich pre kanceláriu komory z decembrového zasadnutia a P SAK zápisnicu zo zasadnutia schválilo.

    Predsedníctvo vzalo na vedomie prehľad a informácie o súdnych konaniach vedených komorou v statusových veciach, správu o stave vymáhania pohľadávok a informáciu o stave konania na Protimonopolnom úrade SR.

    JUDr. Havlát upriamil pozornosť na existenciu komisie v zložení JUDr. Havlát, JUDr. Filip a JUDr. Kalata, ktorá sa zaoberá neoprávneným poskytovaním právnych služieb a vyzval na zasielanie podnetov súvisiacich s pokútnictvom.

    JUDr. Kalata predložil dopyty advokátov a advokátskych koncipientov súvisiace so zlučiteľnosťou výkonu advokácie a koncipientskej praxe s inými činnosťami. P SAK na odporúčanie komisie pre zlučiteľnosť výkonu advokácie s inými povolaniami schválilo odpovede na jednotlivé dopyty.

    Predsedníctvo vzalo na vedomie mediálny plán komunikácie SAK, ako aj správu mediálnej agentúry o prípravách galavečera pri príležitosti Dňa advokácie a o slávnostnom odovzdávaní ocenení v apríli 2014 v Banskej Bystrici.

    Mgr. Marečková predložila doplnený návrh harmonogramu podujatí na rok 2014, ktorý P SAK schválilo. Členovia predsedníctva vzali na vedomie informáciu Mgr. Hellenbart o pripravovanom projekte spolupráce s Univerzitnou knižnicou v Bratislave – výstava Advokácia včera a dnes.

    Vzhľadom na veľký počet advokátskych koncipientov na odporúčanie oddelenia vzdelávania predsedníctvo schválilo zorganizovanie ďalšieho seminára koncipientov pre II. ročník z trestného práva v termíne 1. – 3. mája 2014 v Hoteli Sitno vo Vyhniach.

    Predsedníctvo prerokovalo ekonomické otázky, žiadosti o odpustenie, resp. zníženie príspevku na činnosť SAK, žiadosti o účelové pôžičky a schválilo cenník inzercie v Bulletine slovenskej advokácie na rok 2014.

    Členovia predsedníctva vzali na vedomie informácie odboru medzinárodných vzťahov a poverili zástupcov SAK účasťou na vybraných podujatiach. P SAK uložilo odboru medzinárodných vzťahov za úlohu reagovať na návrh CCBE na zorganizovanie Európskeho dňa advokácie tak, že SAK súhlasí pod podmienkou zorganizovania podujatia v rámci už schváleného rozpočtu CCBE na rok 2014.

    Predsedníctvo prerokovalo aj dopyty advokátov, ktorými sa zaoberala pracovná skupina pre veci advokátske. Kanceláriu komory poverilo odpovedať ne podľa schválených stanovísk.

    Predsedníctvo sa venovalo aktualizovanému prehľadu trestných stíhaní advokátov a advokátskych koncipientov a rozhodovalo o pozastavení výkonu advokácie podľa § 8 ods. 2 písm. b) zákona o advokácii.

    Na záver prerokovalo predsedníctvo žiadosti advokátov o zapísanie advokátskych koncipientov do zoznamu advokátskych koncipientov, o vykonanie zmien v zápisoch koncipientov v dôsledku zmeny zamestnávateľa a o vyčiarknutie zo zoznamu advokátskych koncipientov v dôsledku skončenia pracovného pomeru u advokáta, žiadosti advokátskych koncipientov o započítanie inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta, žiadosti o zápis do zoznamu advokátov, informácie o pozastavení výkonu advokácie, o zrušení pozastavenia výkonu advokácie, o vyčiarknutí zo zoznamu advokátov a žiadosti advokátov o zápis do zoznamu usadených euroadvokátov, zahraničných advokátov, spoločností s ručením obmedzeným, verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností, informácie o zmenách právnej formy obchodných spoločností a o pristúpení spoločníkov a o vyčiarknutí z uvedených zoznamov.