STANOVISKO SAK k poslaneckému návrhu zmeny postavenia prokuratúry

STANOVISKO SAK k poslaneckému návrhu zmeny postavenia prokuratúry

Zdroj: SAK, z dňa 3.12.2020

Bratislava 3. 12. 2020 – Pozmeňovací návrh k novele Ústavy SR predložený dnes v NR SR v časti, v ktorej sa navrhuje zmeniť nezávislosť postavenia prokuratúry, je otázny z ústavno-politických aj ústavno-právnych dôvodov.

Toto ustanovenie nebolo predmetom medzirezortného pripomienkového konania a neprebehla k nemu žiadna verejná diskusia. Doplnenie tohto ustanovenia do textu návrhu ústavného zákona v pokročilej fáze legislatívneho procesu tak vykazuje všetky znaky kabinetnej tvorby práva. Pri takom zásadnom zásahu do ústavného poriadku, o aký v danej veci ide, je takýto postup absolútne neprimeraný už len z hľadiska transparentnosti ústavnej normotvorby a princípom právnej istoty v širšom slova zmysle.

Viliam Karas, designovaný predseda SAK: „Predkladanie takto zásadných legislatívnych zmien ako pozmeňujúcich návrhov „na poslednú chvíľu“ je v príkrom rozpore s princípom transparentnosti a základnými zásadami tvorby práva. Ak predmetom zmeny má byť ústavné postavenie štátneho orgánu akým je prokuratúra, malo by to podliehať poctivej odbornej diskusii a byť prijaté v štandardnom legislatívnom procese, vrátane medzirezortného pripomienkového konania.“

Pozn.: stanovisko bolo zaslané médiám ako tlačová správa

Ak má dôjsť k zmene, je dôležité zodpovedanie otázky zvrchovanosti prokuratúry, čo znamená skúmanie jej závislosti na troch klasických štátnych mociach. Odhliadnuc od jednotlivých kontrolných oprávnení nie sú v európskom priestore známe žiadne priame zásahy legislatívy do činnosti prokuratúry, čo platí aj o vzťahu prokuratúry k súdom.

V nadväznosti na medzinárodné odlišnosti bolo v tejto súvislosti zdôraznené, že za dôležité je potrebné považovať tieto skutočnosti: ak má výkonná moc (vláda) právo ukladať pokyny všeobecnej povahy alebo dávať pokyny v individuálnych veciach, potom toto právo musí byť upravené zákonom, pokyn musí byť vydaný písomne, musí byť odôvodnený, musí byť zverejnený tak, aby mohol podliehať verejnej diskusii a súdnej kontrole.

Negatívne pokyny, t. j. pokyny na zastavenie zákonne začatého trestného stíhania, musia byť striktne obmedzené. Aj keď sa tým zrejme nemyslel všeobecný zákaz negatívnych pokynov, nepochybne z toho vyplynulo pre národné zákonodarné orgány odporúčanie, aby v právnom štáte prípustnosť negatívnych pokynov bola zákonne limitovaná.

Tam, kde chýba nezávislosť, alebo je nezávislosť obmedzená, je potrebné, aby štáty garantovali:

a)  že rozsah oprávnení výkonnej moci vo vzťahu k prokuratúre bude určený zákonom;

 b)  že vláda svoje právomoci vo vzťahu k prokuratúre bude vykonávať transparentne, v súlade so zákonom, medzinárodnými zmluvami a všeobecne uznávanými základnými právnymi princípami;

 c)  že pokyny všeobecnej povahy budú prokuratúre vydávané písomne a budú verejné;

 d)  že tam, kde má vláda právo vydávať pokyny aj v individuálnych veciach, musia byť takéto inštrukcie transparentné pri dodržaní zásad férovosti, musia byť v súlade s národným právom. Vláda musí byť pri tom povinná najskôr si vyžiadať písomné stanovisko príslušného prokurátora, resp. prokuratúry, svoj pokyn písomne odôvodniť, najmä vtedy, keď je rozdielny od názoru prokurátora, pokyn zaslať prokurátorovi príslušným služobným postupom a zabezpečiť, aby sa tento založil do spisu a tak sa stranám umožnilo s týmto sa oboznámiť a podľa potreby aj na pokyn reagovať;

e) zabezpečiť, aby prokuratúre zostala možnosť v konaní pred súdom vyjadriť svoj právny názor odlišný od uloženého pokynu;

 f) zabezpečiť, aby sa pokyny v konkrétnej veci nemuseli rešpektovať, a boli v zásade neprípustné, resp. mali iba výnimočný charakter pri rešpektovaní kritérií obsiahnutých v bode d) a e) a podliehali primeranej kontrole a transparentnosti.