Designovaný predseda SAK zaslal list hlavnému hygienikovi SR

Designovaný predseda SAK zaslal list hlavnému hygienikovi SR

Zdroj: SAK, z dňa 11.12.2020


Designovaný predseda SAK Viliam Karas dnes 11. decembra 2020 zaslal list na Úrad verejného zdravotníctva SR pánovi Mikasovi. Ponúka v ňom spoluprácu odborníkov na právo z radov advokátov pri tvorbe legislatívnych dokumentov v súvislosti s koronakrízou, a žiada aj o zaradenie advokátov ako osôb zabezpečujúcich zo zákona nevyhnutnú súčinnosť pri zabezpečení práva na spravodlivý súdny proces do zoznamu výnimiek v § 4 vyhlášky č. 33/2020 V. v. SR.

Celé znenie listu:

Vážený pán hlavný hygienik ,

Úrad verejného zdravotníctva SR vykonáva nezastupiteľnú úlohu pri ochrane života a zdravia nás všetkých. V súčasných podmienkach ide o náročnú úlohu, pri ktorej plnení je potrebné hľadať kompromisy medzi ochranou života a zdravia a iných práv. Dovoľte mi, aby som sa Vám touto cestou osobne, i ako člen predsedníctva SAK, poďakoval za Vaše nasadenie a profesionálny výkon v prospech nás všetkých.

            V Slovenskej advokátskej komore vnímame skutočnosť, že na úrad, ktorý vediete, boli delegované úlohy v rozsahu, ktorých plnenie predpokladá enormné nasadenie a vyťaženie všetkých jeho kapacít. Týka sa to nepochybne aj koncipovania a vydávania vyhlášok podľa § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o vyhlášky, ktoré upravujú veľké množstvo životných situácii s cieľom chrániť životy a zdravie obyvateľov. Zároveň ale predstavujú vážne zásahy do iných práv a slobôd, pričom sú prijímané pod obrovským časovým stresom. Legislatíva s tak vážnymi dosahmi býva spravidla predmetom niekoľkomesačných príprav, do ktorých sú zapojené celé legislatívne odbory a ďalšie subjekty legislatívneho procesu s potrebným administratívnym aparátom, vrátane Legislatívnej rady vlády SR či následne výborov NR SR. V prípade formulovania textov vyhlášok ÚVZ SR, ktoré sú dnes jedným z najdôležitejších prameňov práva upravujúcich každodenný život miliónov ľudí, takáto podpora inštitúcií zjavne chýba. Prakticky celá ťarcha zodpovednosti spočíva na jednom odbore legislatívy a práva v rámci Vášho úradu (ktorého výsledky sú vzhľadom na okolnosti v tomto ohľade nepochybne obdivuhodné).

            S poukazom na horeuvedené mi dovoľte, aby som Vám v mene Slovenskej advokátskej komory ponúkol možnosť spolupráce, a to formou nominácie našich odborníkov do procesu prípravy a pripomienkovania kľúčových normatívnych textov nastavujúcich boj proti koronavírusu. Som presvedčený o tom, že nastavenie boja proti pandémií musí byť výsledkom odborného konsenzu epidemiológov, lekárov, ako aj odborníkov z ďalších odvetví, právo nevynímajúc. Za Slovenskú advokátsku komoru by sme v tejto súvislosti radi prispeli našim odborným potenciálom v oblasti práva a legislatívy.


 Vážený pán hlavný hygienik,

            zároveň mi dovoľte upriamiť Vašu pozornosť v konkrétnej otázke týkajúcej sa povolania advokáta, ktoré na území Slovenskej republiky vykonáva 5300 advokátov. V vyhláške č. 33/2020 V. v. SR vydanej 7. decembra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky nie je zatiaľ povolanie „advokáta“ zaradené medzi výnimky ustanovené v § 4 citovanej vyhlášky. V mene slovenskej advokácie si Vás preto dovoľujem požiadať o vnímanie práce advokáta ako osoby zabezpečujúcej zo zákona nevyhnutnú súčinnosť pri zabezpečení práva na spravodlivý súdny proces, ktorý je nielen ústavným právom, ale v konkrétnej situácii môže zmariť neprítomnosť advokáta možnosť súdneho konania. Advokáciu však vykonávame často aj cezhranične. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujem požiadať o zaradenie povolania „advokáta“ do zoznamu výnimiek v § 4 vyhlášky č. 33/2020 V. v. SR.

            Ponuku na spoluprácu z našej strany predkladáme v dobrej viere, bez iných špecifických podmienok (nároku na honorovanie), výlučne s cieľom prispieť ku kvalite normotvorby. Ide o verejnú ponuku, ktorou sledujeme podporu úsilia o spoločné dobro.

V prípade záujmu ma kontaktovať prikladám priamy kontakt na moju osobu.

            Želám Vám všetko dobré vo Vašej práci,

S úctou, Viliam Karas

designovaný predseda Slovenskej advokátskej komory

 

Galéria