Tlačivo na vyúčtovanie trov právneho zastúpenia v konaní pred Centrom právnej pomoci

Tlačivo na vyúčtovanie trov právneho zastúpenia v konaní pred Centrom právnej pomoci

Zdroj: SAK, z dňa 26.5.2015

Tlačivo na vyúčtovanie trov právneho zastúpenia v konaní pred Centrom právnej pomoci

 

    Centrum právnej pomoci (ďalej „Centrum“) v snahe zlepšiť a zdokonaliť systém vzájomnej spolupráce Centra s advokátmi spracovalo tlačivo určené advokátom na vyúčtovanie trov právneho zastúpenia v konaní pred Centrom.

    Účelom tlačiva je, aby advokáti nemuseli prácne pripravovať vyúčtovanie trov právneho zastúpenia (každý v inej forme, stáva sa, že chýbajú potrebné prílohy) a aby bolo vyúčtovanie jednoduchšie a rýchlejšie. Nejednotný spôsob vyúčtovania trov vedie k zdržaniu pri vydaní rozhodnutia a pri následnej úhrade trov a spôsobuje administratívnu náročnosť spracovania. Tlačivo je pripravené tak, aby nebolo potrebné písať sprievodný list. V tlačive treba vyplniť príslušné riadky, doplniť prílohy, podpis a pečiatku a vyplnené a podpísané tlačivo poslať na adresu uvedenú v tlačive. Advokáti niekedy posielajú vyúčtovania do regionálnych kancelárií, ktoré ich určili, čo tiež spôsobuje omeškanie.

    Tlačivo je pomôckou pre tých, ktorí sa rozhodnú ho použiť. Pokiaľ advokátovi vyhovuje iná forma, Centrum akceptuje akékoľvek podanie, ale má za to, že návrh by mohol byť prijatý s pochopením.

    Informácia o tejto forme vyúčtovania bude zverejnená aj na webovom sídle Centra a bude uvedená aj v každom rozhodnutí o určení advokáta.

 

Tlačivo na stiahnutie