Zo zasadnutia predsedníctva - 6.5.2016

Zo zasadnutia predsedníctva - 6.5.2016

Zdroj: SAK, z dňa 20.7.2016

    Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory sa zišlo na rokovaní 6. mája 2016 v Bratislave. Viedol ho predseda JUDr. Ľubomír Hrežďovič, revíznu komisiu zastúpil predseda Mgr. Richard Karkó.

    Členovia predsedníctva odsúhlasili návrh programu s doplneniami a za overovateľa zápisnice určili JUDr. Jána Havláta. Vzali na vedomie sumarizujúce informácie o podujatiach v rámci Dňa advokácie a informácie o stretnutiach s advokátmi v Žilinskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, na ktorých rezonovali najmä otázky týkajúce sa výmeny advokátskych preukazov, legislatívnej činnosti komory a vnútornej komunikácie na regionálnej úrovni.

    V rámci informácií o legislatívnej činnosti Slovenskej advokátskej komory predsedníctvo vzalo na vedomie informácie o pripravovanom návrhu protischránkového zákona v štádiu predbežnej informácie v legislatívnom procese.

    Predsedníctvo komory schválilo erb Slovenskej advokátskej komory a vzalo na vedomie správu Mgr. Hellenbart z činnosti komisie na hodnotenie projektov vysokých škôl, ktorej je z poverenia predsedníctva členkou, so zameraním na projekty právnických kliník.

    Predsedníctvo schválilo stanoviská s úpravami vyplývajúcimi z diskusie vo veci dopytov súvisiacich s výkonom advokácie a koncipientskej praxe, ktorými sa vopred zaoberala pracovná skupina pre veci advokátske a komisia pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami.

    Členovia predsedníctva v rámci rokovania o ekonomických otázkach rozhodovali o žiadostiach predložených advokátmi. Vzali na vedomie audítorskú správu za rok 2015, podľa názoru audítorov účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Slovenskej advokátskej komory k 31. decembru 2015 a výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

    Predsedníctvo vzalo na vedomie písomnú správu o mediálnych aktivitách komory za apríl 2016, štatistiku a vyhodnotenie Dňa otvorených dverí a poskytovania bezplatných právnych porád s tým, že v roku 2017 budú z poskytovania bezplatných právnych porád vylúčené obchodné veci. Oboznámili sa s monitoringom mediálnych výstupov pri príležitosti Dňa advokácie.

    Členovia predsedníctva vzali na vedomie informácie o súdnych konaniach, v ktorých je účastníkom Slovenská advokátska komora, so zameraním na statusové veci a na vymáhanie pohľadávok.

    Na základe informácií odboru medzinárodných vzťahov členovia predsedníctva vzali na vedomie informáciu o prípravách Nemecko-česko-slovenského advokátskeho fóra na tému „Cezhraničná spolupráca medzi advokátmi“. Podujatie sa uskutoční 4. – 5. novembra 2016 v Plzni.

    Predsedníctvo komory rozhodovalo o žiadostiach súvisiacich s matrikou advokátskych koncipientov, matrikou advokátov a matrikou usadených euroadvokátov, zahraničných advokátov, spoločností s ručením obmedzeným, verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností. Osobitne rozhodovalo o návrhoch na pozastavenie, resp. vyčiarknutie advokátov, resp. advokátskych koncipientov zo zoznamov vedených komorou podľa príslušných ustanovení zákona o advokácii.