Zo zasadnutia predsedníctva - 9.9.2016

Zo zasadnutia predsedníctva - 9.9.2016

Zdroj: SAK, z dňa 28.9.2016

    Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory sa zišlo na prvom rokovaní po dvojmesačnej letnej pauze 9. septembra 2016 Bratislave. Viedol ho predseda JUDr. Hrežďovič, revíznu komisiu zastúpil predseda Mgr. Karkó.

    JUDr. Hrežďovič na úvod pripomenul, že predsedníctvo uznesením z 24. júna 2016 poverilo zastupovaním predsedu v čase jeho neprítomnosti podpredsedu komory JUDr. Veverku. JUDr. Hrežďovič mu poďakoval za jeho činnosť.

    Členovia predsedníctva vzali na vedomie prehľad rozhodnutí predsedu komory, resp. na základe poverenia podpredsedu komory v čase medzi zasadnutiami predsedníctva komory podľa § 4 ods. 2 Organizačného poriadku a podľa § 71 ods. 3 zákona o advokácii. Rozhodnutia sa týkali najmä udelenia súhlasu s navrhovanými obchodnými menami pre spoločnosti s ručením obmedzeným. Zároveň vzali na vedomie uznesenia prijaté predsedníctvom komory per rollam.

    V kontexte aktivít Slovenskej advokátskej komory v legislatívnom procese predsedníctvo vzalo na vedomie informácie v súvislosti s novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii, so zákonom o upomínacom konaní a Exekučným poriadkom.

    Tajomník komory JUDr. Popovec pripomenul, že od 1. augusta 2016 majú advokáti povinnosť mať aktivované dátové schránky. Bude daný vykonávací predpis, ktorý stanoví, že až prvým aktívnym použitím dátovej schránky bude táto aktivovaná, resp. ak nebude takýto úkon vykonaný do konca roka, schránka bude automaticky aktivovaná 1. januára 2017. Komora v tejto oblasti komunikuje so Štatistickým úradom SR s cieľom zabezpečiť, aby boli dátové schránky pre všetkých advokátov aktivované.

    Predsedníctvo komory poverilo vybraných členov spracovať komplexnú písomnú informáciu o používaní advokátskeho preukazu v súvislosti s dátovými schránkami a s tým spojenými otázkami.

    Členovia predsedníctva schválili Výročnú správu za obdobie 1. júla 2015 – 30. júna 2016, ktorá bude uverejnená na webovej stránke komory a vzali na vedomie návrh predsedníctva Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory na zápis rozhodcov do zoznamu rozhodcov tohto rozhodcovského súdu.

    Predsedníctvo komory schválilo stanoviská s úpravami vyplývajúcimi z diskusie vo veci dopytov súvisiacich s výkonom advokácie a koncipientskej praxe, ktorými sa vopred zaoberala pracovná skupina pre veci advokátske a komisia pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami.

    V ďalšej časti rokovania vzalo na vedomie závery zo zasadnutia Vzdelávacieho kolégia v súvislosti s prepracovanými písomnými a ústnymi otázkami na advokátske skúšky, s návrhmi tém a lektorov na zimný seminár advokátov, ktorý sa uskutoční 9. – 10. decembra 2016 v Hoteli Patria v Štrbskom Plese, s návrhmi lektorov na semináre advokátskych koncipientov v V. ročníku koncipientskej praxe a v súvislosti s návrhom zorganizovať ďalšie jednodňové regionálne semináre k novým procesným kódexom.

    Členovia predsedníctva vzhľadom na novú systematiku skúšania na advokátskej skúške schválili zmenu Uznesenia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 17/1/2008/4 z 11. januára 2008, ktorým sa schvaľuje Skúšobný poriadok Slovenskej advokátskej komory pre skúšku spôsobilosti a zmenu § 8 Skúšobného poriadku. Zmeny budú uverejnené vo vestníku. Schválili prepracované otázky na ústnu časť advokátskej skúšky s účinnosťou od 1. novembra 2016 a prepracované písomné úlohy za účelom zjednotenia náročnosti písomnej časti advokátskej skúšky s tým, že okruh otázok bude ďalej na návrh Vzdelávacieho kolégia dopĺňaný. Vzali na vedomie informácie o priebehu advokátskych skúšok s použitím elektronických prostriedkov. Uchádzači advokátsku skúšku v tomto modeli prvý raz vypracúvali v auguste 2016 pilotne v dvoch skúšobných senátoch, systém hodnotili kladne, nedostatky pri zavedení elektronického systému písomných advokátskych skúšok boli postupne odstránené.

    V rámci informácií oddelenia výchovy a vzdelávania predsedníctvo komory schválilo termíny seminárov advokátskych koncipientov na jar a jeseň v roku 2017 v Hoteli Sitno vo Vyhniach a v Hoteli Partizán na Táľoch, termín letného seminára advokátov 2. – 3. júna 2017, termín Slovenských dní práva 5. – 6. októbra 2017 v Bratislave a systematiku organizácie seminárov v IV. a V. ročníku koncipientskej praxe v roku 2017.

    V rámci príprav najbližšej konferencie advokátov, ktorá sa uskutoční 8. – 10. júna 2017 v bratislavskom kongresovom centre Incheba, predsedníctvo komory vzalo na vedomie informáciu o stave príprav interných predpisov a schválilo predbežný program konferencie.

    Predsedníctvo komory vzalo na vedomie harmonogram podujatí komory na II. polrok 2016 a schválilo predbežný harmonogram podujatí komory na rok 2017.

    Členovia predsedníctva v rámci rokovania o ekonomických otázkach rozhodovali o žiadostiach predložených advokátmi, vzali na vedomie porovnanie výnosov a nákladov seminárov advokátskych koncipientov a seminárov advokátov uskutočnených v I. polroku 2016, správu o hospodárení Slovenskej advokátskej komory za II. štvrťrok 2016 a schválili  východiská rozpočtu Slovenskej advokátskej komory na rok 2017.

    V ďalšej časti rokovania vzali na vedomie informácie o súdnych konaniach v statusových veciach, v ktorých je účastníkom Slovenská advokátska komora.

    Na základe informácií odboru medzinárodných vzťahov členovia predsedníctva vzali na vedomie správy zo zahraničných pracovných ciest a poverili zástupcov komory účasťou na vybraných podujatiach so zahraničným prvkom.

    Predsedníctvo komory rozhodovalo o žiadostiach súvisiacich s matrikou advokátskych koncipientov, matrikou advokátov a matrikou usadených euroadvokátov, zahraničných advokátov, spoločností s ručením obmedzeným, verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností.