Digitalizácia BSA

Digitalizácia BSA

Zdroj: SAK, z dňa 25.10.2016

Vážené kolegyne,

vážení kolegovia,

pred vznikom Bulletinu slovenskej advokácie v roku 1994 vychádzal spoločný československý advokátsky časopis, do ktorého prispievali i slovenskí advokáti a ktorý informoval aj o dianí v advokácii na Slovensku (v období 1956 – 1969 sa volal Zprávy advokácie, v roku 1970 Advokátní praxe a od roku 1971 do 1993 spoločný Bulletin advokacie, istú dobu vychádzal i časopis Spravodajca slovenskej advokácie a Informácie; tieto časopisy vydávalo najprv Ústredie advokátskych poradní v Prahe, potom Ústredie českej advokácie a Ústredie slovenskej advokácie). V rokoch 1945 – 1948 vychádzal časopis pod názvom Právní prakse.

Niektoré staršie ročníky časopisu, žiaľ, nie sú k dispozícii. V záujme zachovania a sprístupnenia obsahu tohto časopisu pre dnešných advokátov sa navrhuje, aby sa vykonala digitalizácia časopisu z rokov 1945 – 1949 a 1956 – 1993 a takto digitalizovaný časopis spolu s vytvoreným obsahom bol sprístupnený advokátom prostredníctvom webovej stránky komory spolu s chýbajúcimi ročníkmi Bulletinu slovenskej advokácie v elektronickej podobe (1994-2007) čím by advokátom bola dostupná elektronická verzia časopisu od jeho vzniku až po súčasnosť.

Dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o spoluprácu pri kompletizácii chýbajúcich čísel:

Zprávy advokacie- 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969

Bulletin advokacie– 1986, 1987, 1990, 1991, 1992, 1993

Spravodajca slovenskej advokácie– chýbajú všetky

Ak vlastníte niektoré ročníky, prosím, aby ste kontaktovali PhDr. Ondrišovú,

tel.: 02 204 227 28  mail: ondrisova@sak.sk