Tlačová správa SAK: SAK upozorňuje na dodržiavanie pravidiel legislatívneho procesu aj v čase pandémie.

Tlačová správa SAK: SAK upozorňuje na dodržiavanie pravidiel legislatívneho procesu aj v čase pandémie.

Zdroj: SAK, z dňa 3.2.2021

Skrátené legislatívne konanie má byť využívané len ako výnimočný nástroj, nie ako štandardné riešenie prijímania legislatívnych zmien bez možnosti diskusie k nim.

Slovenská advokátska komora citlivo vníma legislatívny proces a pozorne sme sa oboznámili so skráteným legislatívnym konaním k návrhu novely zákona o kritickej infraštruktúre. Komora už pri viacerých prípadoch upozorňovala na dodržiavanie legislatívneho procesu, ktorý považujeme za dôležitý pilier predvídateľnosti právneho poriadku a budovania právneho štátu.

Slovenská advokátska komora nepovažuje za korektné spájať v súvislosti s vlnami pandémie ochorenia COVID-19 každý návrh skráteného legislatívneho konania bez riadneho preukázania vzájomnej súvislosti medzi návrhom a jeho legislatívnym riešením.

Pozorne vnímame aj vyhlásenie predkladateľa, že predmet návrhu novely zákona nie je upravený v práve Európskej únie. Podľa nášho názoru je v rozpore s realitou tvrdenie, že predmet návrhu novely zákona v primárnom práve a v sekundárnom práve Európskej únie nie je upravený. Musíme konštatovať, že predmet návrhu novely zákona je rovnako v rozpore s konštatovaním predkladateľa obsiahnutý aj v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Rozumieme potrebe štátu chrániť našu kritickú infraštruktúru a rovnako dúfame v porozumenie našej potreby dodržiavať pravidlá fungovania a budovania právneho štátu.


materiál je dostupný tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25700/1