Predseda komory Viliam Karas zaslal ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej list ohľadom očkovania

Predseda komory Viliam Karas zaslal ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej list ohľadom očkovania

Zdroj: SAK, z dňa 24.2.2021

Slovenská advokátska komora už od začiatku roka opakovane rokovala s MS SR o možnostiach očkovania pre advokátov. Taktiež SAK dlhodobo upozorňuje, že pri niektorých úkonoch, na ktorých sa advokáti zúčastňujú, je problematické dodržiavanie opatrení, predovšetkým odstupov a veľkostí miestností, či už ide o úkony v prípravnom konaní, ale aj o súdne pojednávania. Z týchto dôvodov Predseda komory Viliam Karas zaslal dnes pani ministerke list s výzvou, aby advokáti boli zaradení medzi pracovníkov kritickej infraštruktúry v justícii a mali možnosť dať sa zaočkovať proti prenosnému ochoreniu COVID-19.

Znenie listu:

Vážená pani ministerka,

dovoľte mi nadviazať na komunikáciu medzi kanceláriou komory a pánom štátnym tajomníkom z januára 2021 pokračujúcou aj v týchto dňoch k téme zaradenia advokátov do pôsobnosti vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19, respektíve k zaradeniu slobodného povolania advokát pod neustále tvorený pojem kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky.

Ako občania rovnako veľmi citlivo vnímame logiku a nastavenie poradia očkovania najmä rizikových skupín a prípadný diskriminačný individualizovaný vstup osôb mimo očkovacieho plánu, ktorý by nebol podložený legitímnymi dôvodmi takéhoto postupu. Preto mi dovoľte poukázať na nasledovné.

Advokácia je prirodzenou súčasťou justície a nevyhnutnou súčasťou schopnosti garantovať funkčnosť právneho štátu. Je hrdou súčasťou povolania advokáta chrániť záujmy klienta a presadzovať jeho legitímne a právom chránené záujmy. Advokát zastupuje svojho klienta v konaniach pred sudcom, policajtom, prokurátorom, vyšetrovateľom ako aj notárom, alebo exekútorom. Tieto povolania sú podľa medializovaných informácií zahrnuté buď v celosti alebo v pomernej časti do tvoriaceho sa pojmu kritickej infraštruktúry.

Chápeme, že limitované množstvo zdrojov vytvára potrebu rozhodovacieho procesu o legitímnych dôvodoch diskriminácie. Z tohto dôvodu dávam do Vašej pozornosti dôsledky prípadného rozhodnutia nezahrnúť advokátov do očkovacieho plánu kritickej infraštruktúry, môže mať za následok situáciu kedy bude advokát povinne zastupujúci svojho klienta v tom istom momente vystavený z dôvodu arbitrárneho rozhodnutia väčšiemu zdravotnému riziku ako iné osoby, ktoré si tiež plnia úlohy vyplývajúce z ich pracovných povinností.

V mene Slovenskej advokátskej komory Vás preto chcem požiadať o nediskriminačný rozhodovací postup k zaradeniu advokátov do očkovacieho plánu.

Dovoľte mi, ešte raz poďakovať Ministerstvu spravodlivosti za otvorenú komunikáciu v tejto veci a vopred vysloviť poďakovanie aj za podporu zaradenia advokátov do tvoriaceho sa pojmu kritickej infraštruktúry

S kolegiálnym pozdravom, Viliam Karas, Predseda SAK