Tlačová správa: Excesívne nadužívanie väzby a úmrtia pri jej výkone sú neudržateľným stavom

Tlačová správa: Excesívne nadužívanie väzby a úmrtia pri jej výkone sú neudržateľným stavom

Zdroj: SAK, z dňa 3.3.2021

Prípady úmrtí počas výkonu väzby spojené s neprimerane dlhými väzobnými stíhaniami v tých najprísnejších podmienkach považuje Slovenská advokátska komora za alarmujúce a ďalej neudržateľné. Nejde pri tom o nový jav, ale o záležitosť, na ktorú komora roky upozorňuje, a ktorá je tiež pravidelnou témou správ výboru proti mučeniu. Sme presvedčení o tom, že aj posledný prípad úmrtia obvineného advokáta na koronavírus počas výkonu väzby, musí viesť nielen k vyvodeniu individuálnej zodpovednosti, ale aj k zásadnému prehodnoteniu prístupu v trestnej politike, a aspoň k jej čiastočnému priblíženiu štandardom vo vyspelých demokraciách. Obávame sa, že medializované prípady sú pritom len vrcholom ľadovca a prípadov neadekvátneho zaobchádzania s ľuďmi a nadužívania trestného práva v skutočnosti bolo a je omnoho viacej. 

Posledný prípad úmrtia väzobne stíhaného advokáta poukázal na podozrenia na viaceré, až absurdné individuálne zlyhania. Preto vítame rozhodnutie generálneho prokurátora začať v tejto veci previerku. Zároveň si myslíme, že by sa mala venovať potrebná miera pozornosti samotnej skutočnosti, že obvinený bol držaný v najprísnejších podmienkach v kolúznej väzbe takmer rok. Pre porovnanie, v susednom Česku kolúzna väzba môže trvať maximálne tri mesiace. U nás je bežné, že obvinený je zavretý v malej cele s umelým osvetlením celý rok, každý deň 23 hodín denne, s možnosťou krátkej hodinovej "prechádzky" medzi betónovými múrmi, bez sociálnych kontaktov, s meškajúcou korešpondenciou od najbližších... Ak v takejto situácii dôjde k tomu, že sa obvinený nakazí koronavírusom a tejto chorobe podľahne, je podľa nášho názoru namieste hovoriť aj o zodpovednosti štátu za to, že si nesplnil pozitívny záväzok chrániť zdravie obvinených a odsúdených. O to viac to platí v prípade, ak sa samotná dĺžka väzby a celková prax v trestnej politike vymyká európskym štandardom.

Slovenská advokátska komora preto znova apeluje na prijatie zmien v trestnom práve pri uplatňovaní inštitútu väzby, ako aj na ostatné orgány justície – prokuratúru a súdy, aby dôkladne zvažovali využívanie tohto represívneho nástroja voči ľuďom. Treba znovu pripomenúť, že ide o ľudí, ktorí nie sú odsúdení a platí prezumpcia neviny. SAK ministerke spravodlivosti už v januári 2021 zaslala návrh na zmenu legislatívy, vzhľadom na to, že je zriadená pracovná skupina pre novelizáciu Trestného zákona a trestného poriadku. Potrebné je však apelovať nie len na legislatívu a jej uplatňovanie, ale aj na samotné podmienky vo väzbe, čo je ďalšou prepojenou problematikou.

Slovenská advokátska komora samozrejme nebude a ani nemôže akýmikoľvek právnymi úkonmi vstupovať či intervenovať do konkrétnych prípadov. V tomto ide vždy o povinnosť konkrétneho obhajcu konať v najlepšom záujme klienta/klientov. Napriek tomu ale cítime povinnosť upozorniť na to, že praktický výkon trestnej politiky na Slovensku je často neadekvátny, v rozpore so princípmi právneho štátu a ochrany ľudskej dôstojnosti.