Tlačová správa: 25.10. 2019 Európsky deň advokátov - právo na obhajobu je súčasťou ľudských práv

Tlačová správa: 25.10. 2019 Európsky deň advokátov - právo na obhajobu je súčasťou ľudských práv

Zdroj: SAK, z dňa 25.10.2019

Slovenská advokátska komora a Európske advokátske komory spolu so CCBE (Rada advokátskych komôr Európy) si 25. októbra pripomínajú šiesty ročník Európskeho dňa advokátov, ktorý sa prelína aj s Európskym dňom spravodlivosti. Téma tento rok zaostruje na prácu obhajcov: „Právo na právnu pomoc v trestných veciach a prístup k obhajobe pre osoby vo väzbe“. Zámerom Európskeho dňa advokátov je, aby sa ľudia zamysleli nad poslaním a prínosom advokátskeho povolania a informovali sa o svojich právach. 

Právna pomoc je nevyhnutným nástrojom pri zabezpečí prístupu k spravodlivosti. Prístup k spravodlivosti je základným ľudským právom a zaručuje slobodný prístup k spravodlivosti pre každého jednotlivca bez ohľadu na jeho spoločenské alebo ekonomické postavenie. Ide o dôležitý pilier právneho štátu. Je povinnosťou štátov a vlády zabezpečiť systém právnej pomoci, ktorá umožní každému prístup k právnej rade, obhajobe a právnemu zastúpeniu advokátom. Advokáti sú strážcovia právneho procesu a právnej istoty.

Advokáti majú zásadnú úlohu pri zabezpečovaní ochrany základných práv osôb vo väzbe a osôb s pozbavenou osobnou slobodou. Nejde o ľahkú prácu, keďže advokáti bývajú za plnenie svojich povinností v oblasti obhajoby osôb terčom útokov zo strany spoločnosti či médií. Ak je spájaná práca advokáta s konaním jeho klienta, ide o základné nepochopenie práce advokáta.  Úlohou advokáta je chrániť ľudské práva a oprávnené záujmy klienta a plnenie si týchto zákonných povinností neznamená, že schvaľuje alebo sa podieľa na jeho činoch a skutkoch. 

Práve pri príležitosti Európskeho dňa advokátov zorganizovala SAK v spolupráci so Zborom väzenskej a justičnej stráže prednášky spojené so študijnou prehliadkou ústavov na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody pre advokátskych koncipientov. Účelom prednášok bolo ukázať proces a vysvetliť pravidlá pri zabezpečovaní práva na prístup k spravodlivosti pre osoby vo väzbe, ako aj zdôrazniť dôležitú úlohu advokáta pri zabezpečení ľudských práv takýchto osôb. Celkovo sme so ZVJS zorganizovali 6 exkurzií – dve v Bratislave a ďalšie v Nitre, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach.

Téma vzdelávania budúcich právnikov a advokátov je jednou z nosných tém SAK. Myslíme si, že práve aj našou úlohou by mala byť snaha o kultiváciu právneho prostredia na Slovensku  a to,  aby právni profesionáli boli vzdelaní, skúsení a s vysokým etickým cítením. Preto komora vyvíja množstvo aktivít smerujúcich k vzdelávaniu mladých, či už na stredných školách, vysokých školách - kde s právnickými fakultami spolupracujeme na fungovaní právnych kliník  a praktického vzdelávania. Taktiež je našou snahou čo najlepšie vzdelávať vo všetkých oblastiach práva našich koncipientov, ktorí už onedlho budú advokátmi.  Do vzdelávania sme zaviedli aj viacero prvkov praktického vzdelávania.