Ponuka dištančného e-vzdelávania pre advokátov a advokátskych koncipientov

Ponuka dištančného e-vzdelávania pre advokátov a advokátskych koncipientov

Zdroj: SAK, z dňa 2.12.2019

Téma:

Procesné záruky v trestnom konaní a práva obetí trestných činov

Druh odbornej prípravy:

Dištančný on-line kurz koncipovaný pre potreby advokátov v praxi vedený tútorom s úvodným osobným a záverečným stretnutím účastníkov. Kurz prebieha na vzdelávacej on-line platforme v rámci programu Rady Európy HELP (Human Right Education For Legal Professionals). HELP je najväčší vzdelávací paneurópsky projekt určený pre advokátov, sudcov a prokurátorov v Európe.

 Organizátor:

Slovenska advokátska komora a Česká advokátska komora v spolupráci so sekretariátom programu HELP Rady Európy. Ide o cezhraničný kurz, ktorý bude paralelne prebiehať pre slovenských a českých účastníkov.

Obsah a ciele kurzu:

Kurz sa skladá zo šiestich modulov zameraných na:

·         úvod do problematiky procesných záruk obvinených a podozrivých osôb v trestnom konaní,

·         všeobecné aspekty práva na spravodlivý súdny proces

·         osobitné práva a procesné záruky

·         prezumpcia neviny

·         práva obetí trestných činov a problematika prístupu k spravodlivosti

Základný materiál vychádza z konceptov európskeho práva, jednotlivých smerníc EÚ, judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ. Kurz je založený na interaktívnej prezentácii, ktorá obsahuje aj odkazy na ďalšie zdroje, početné materiály, ktoré bude dopĺňať tútor s ohľadom na vnútroštátny kontext.

Tútor:

Doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Priebeh kurzu:

V dňoch 30.-31. januára 2020 sa vo vzdelávacích priestoroch SAK na Kolárskej 6 v Bratislave (budova AXA) uskutoční úvodný seminár za účasti predstaviteľa Rady Európy, tútorov a všetkých účastníkov kurzu zo Slovenska a Českej republiky.

Následne účastníci budú pracovať dištančnou formou on-line počas 3 mesiacov cca 1-2 hod týždenne v priebehu dvanástich týždňov. Predpokladané ukončenie kurzu 25. apríla 2020. Po úspešnom absolvovaní kurzu dostane účastník certifikát Rady Európy.

Jazyk kurzu:

slovenský (upozorňujeme, že kurz obsahuje odkazy na rozhodnutia európskych súdov, ktoré nebudú preložené do slovenského jazyka)

Náklady:

Účasť na kurze je bezplatná. Preukázané náklady spojené s účasťou na úvodnom seminári budú hradené z rozpočtu programu HELP.

Účastníci:

Zúčastniť sa môžu advokáti a advokátski koncipienti zapísaní v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou

Registrácia:

Prihlásiť sa v prípade záujmu môžete do 20. decembra 2019 prostredníctvom webového portálu SAK v sekcii  VZDELÁVANIE A PODUJATIA / ZOZNAM PODUJATÍ. Počet účastníkov je obmedzený na 35 osôb.

V prípade otázok kontaktuje odbor medzinárodných vzťahov SAK (chladekova@sak.sk)