Vláda SR dnes (24.11.2021) prijala uznesenie umožňujúce jednoduchší výber advokátov pre spoluprácu so štátnymi orgánmi

Vláda SR dnes (24.11.2021) prijala uznesenie umožňujúce jednoduchší výber advokátov pre spoluprácu so štátnymi orgánmi

Zdroj: SAK, z dňa 24.11.2021


Upravené pravidlá, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania predložila na rokovanie vlády ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. 

Celé znenie uznesenia vlády SR :

Vláda 

           A.        schvaľuje A.1.          návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 181 zo 17. apríla 2019;

           B.        dopĺňa   B.1.   uznesenie vlády SR č. 181 zo 17. apríla 2019 bodom D, ktorý znie:

                       "D.      určuje

D.1      výnimku z povinnosti dodržiavať pravidlá, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania v tomto znení:

V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 nie sú Regionálne úrady verejného zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky viazané pravidlami, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania, a to v súvislosti s prípravou podkladov a rozhodnutí pre Regionálne úrady verejného zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo strany advokátov na základe zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú povinné pri výbere advokátov používať zoznam advokátov určený na tento účel Slovenskou advokátskou komorou a pri uzatváraní zmlúv dodržiavať minimálne zmluvné štandardy na tento účel pripravené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (tzv. vzor zmluvy) a dojednať jednotkovú odmenu nepresahujúcu sumu určenú Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky“.

Galéria