SAK vytvára podmienky pre odbornú prácu ukrajinských advokátov v slovenských advokátskych kanceláriách

SAK vytvára podmienky pre odbornú prácu ukrajinských advokátov v slovenských advokátskych kanceláriách

Zdroj: SAK, z dňa 21.3.2022

Slovenská advokátska komora (SAK) chce podporiť spoluprácu s ukrajinskými advokátkami a advokátmi, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú na Slovensku. Komora preto po dohode so zástupcami ukrajinskej advokácie zriadila osobitný zoznam, do ktorého sa majú možnosť prihlásiť ukrajinské kolegyne a kolegovia so záujmom o pozície odborných zamestnancov advokátskych kancelárií. Informácie o možnosti prihlásenia boli tlmočené zástupcom ukrajinskej advokácie na Slovensku, prípadne tak ukrajinskí advokáti môžu spraviť priamo zaslaním žiadosti na adresu pomoc@sak.sk.

Zákon o advokácií predpokladá, že advokát môže okrem koncipientov zamestnávať aj odborných a iných zamestnancov, ktorých je možné poveriť vykonaním niektorých právnych úkonov. Predseda SAK Viliam Karas o možnosti takejto spolupráce rokoval so zástupcami ukrajinskej advokácie.

Napriek rozdielom medzi ukrajinským a slovenským právom si myslíme, že ide o zaujímavú možnosť. Stretli sme sa so vzdelanými a vysokokvalifikovanými ukrajinskými advokátmi, o ktorých si myslíme, že ich znalosti by mohli byť prínosom aj pre činnosť našich advokátov. Zároveň tým, samozrejme, vytvárame podmienky, aby mohli dôstojne uplatňovať svoje znalosti práva aj počas ich pobytu na Slovensku,“ povedal predseda SAK Viliam Karas.

Spolupráca s ukrajinskými advokátkami a advokátmi v rámci slovenských kancelárií by sa mohla využiť aj pri poskytovaní právnej pomoci utečencom, ktorú dnes množstvo členov SAK poskytuje bezplatne. „Využívanie slovenských advokátskych kancelárií, v ktorých budú zamestnaní ukrajinskí advokáti ako odborní zamestnanci, by mohlo byť prínosom pre prekonanie jazykových bariér a administratívnych rozdielov,“ dodal V. Karas.

Slovenská advokátska komora pripomína, že možnosť zamestnať sa u advokátov je len jednou z alternatív, ako vykonávať prácu v oblasti práva. Každý sa môže uchádzať o prácu aj u množstva iných zamestnávateľov po celom Slovensku, kde môžu pôsobiť ako interní odborníci. Trh s právnickými pozíciami je teda otvorený pre všetkých, aj pre kolegyne a kolegov z Ukrajiny, ktorí sú dnes na Slovensku. SAK v tejto súvislosti vyzýva na dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov vrátane legislatívneho rámca upravujúceho poskytovanie právnych služieb.