List advokátom 2023

List advokátom 2023

Zdroj: SAK, z dňa 24.4.2023

14. decembra 2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

rovnako, ako každý rok, sme pre Vás pripravili prehľadne zosumarizované informácie týkajúce sa našej stavovskej organizácie v roku 2023. Tieto informácie Vám budú doručované spolu s Bulletinom 11-12/2022, rovnako Vám ich budeme adresovať e-mailom a v neposlednom rade pre Vás bude list k dispozícii v osobnej sekcii webovej stránky komory. Z ekonomicko-racionálnych dôvodov nebudeme zahlcovať Vašu poštovú schránku v listinnej podobe.

Rok 2022 bol po ostatných dvoch rokoch o niečo intenzívnejší v spoločných stretnutiach, čo bolo nesporne spôsobené vplyvom ich bezmála dvojročnej absencie. O podrobnostiach všetkých aktivít Vás priebežne informujeme na stránkach komory www.sak.sk, www.advokatinavasejstrane.sk, https://sk.linkedin.com/company/sak-sk alebo v uzavretej advokátskej skupine na facebooku.

Platby realizujte, prosím, prednostne formou elektronickej žiadosti na webovej stránke komory. Aby bola realizácia platieb pohodlnejšia, navštívte stránku komory www.sak.sk, prihláste sa do sekcie pre členov Vaším menom a heslom v časti „Pre členov“ – „Užitočné informácie“ – „List advokátom“, kde nájdete tento dokument v elektronickej podobe. Alebo KLIKNUTÍM TU.

 

VZDELÁVACIE PODUJATIA

 

Podujatia organizované komorou pre advokátskych koncipientov v roku 2023

Komora organizuje pre advokátskych koncipientov hlavné a praktické semináre v súlade so Vzdelávacím poriadkom advokátskych koncipientov Slovenskej advokátskej komory. Termíny uverejní na webovej stránke v sekcii „Vzdelávanie a podujatia“ na I. polrok začiatkom januára 2023 a na II. polrok v júli 2023. Termíny úvodných seminárov budú uverejňované priebežne počas celého roka.

Komora nastaví koncipientske semináre tak, aby bolo možné za mimoriadnych okolností alternatívne zmeniť každé podujatie z prezenčnej formy na dištančnú. O zmene formy organizovania povinného vzdelávania budeme koncipientov informovať.

Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste Vašich advokátskych koncipientov upozornili na povinnosť prihlásiť sa na semináre v januári a v júli prostredníctvom webového portálu komory www.sak.sk s použitím prístupového mena a hesla, ktoré im bolo doručené. Pri prihlasovaní na semináre advokátskych koncipientov je z dôvodu riadneho vedenia účtovnej evidencie nevyhnutné v záväzných prihláškach korektne vypĺňať všetky atribúty vrátane identifikačných údajov zamestnávateľa advokátskeho koncipienta (IČO, DIČ, IČ DPH). Ak advokáti vyplnia potrebné údaje priamo prostredníctvom žiadosti na webovom sídle Slovenskej advokátskej komory, tieto v prihlasovacom formulári na účely fakturácie systém vždy doplní automaticky.

 

Podujatia organizované komorou pre advokátov v roku 2023


Letný seminár advokátov

1. – 3. júna 2023, Tále, hotel Partizán

Zimný seminár advokátov 

30. novembra – 2. decembra 2023, Štrbské Pleso, hotel Patria

 

Vzdelávacie stredy

Harmonogram podujatí na I. a  II. polrok 2023 uverejníme v  sekcii Aktuality“ na webovom portáli komory v januári a v auguste 2023. Všetky prezenčné aj dištančné podujatia budú v aktuálnom čase nastavené na prihlasovanie prostredníctvom portálu Slovenskej advokátskej komory v sekcii „Vzdelávanie a podujatia“. Online webináre budú následne spúšťané cez Cisco Webex.

O naplánovaní ďalších podujatí Vás budeme priebežne informovať počas celého roka.

 

K POVINNÝM PLATBÁM

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o dodržanie účtovných údajov uvedených pri jednotlivých platbách z dôvodu ich presnej identifikácie. Bankové účty má komora zriadené v 365 banke, a. s.


1.       Príspevok na činnosť komory za rok 2023

·                advokát aktívne vykonávajúci advokáciu: 417 eur;

·                advokát s pozastaveným výkonom advokácie (počas celého roka): 208,50 eur;

·                splatnosť: do 30. apríla 2023;

·                IBAN: SK60 6500 0000 0000 2031 8155;

·                BIC: POBNSKBA;

·                variabilný symbol: registračné číslo advokáta;

·                špecifický symbol: 2023.

 

Pri platbách zo zahraničia prosíme uviesť do poznámky priezvisko, registračné číslo a rok 2023.


2.       Príspevok do sociálneho fondu komory za rok 2023

·                advokát aktívne vykonávajúci advokáciu: 17 eur;

·                advokát s pozastaveným výkonom advokácie: 17 eur;

·                splatnosť: do 30. apríla 2023;

·                IBAN: SK63 6500 0000 0000 2031 8198;

·                BIC: POBNSKBA;

·                variabilný symbol: registračné číslo advokáta;

·                špecifický symbol: 2023.

 

Pri platbách zo zahraničia prosíme uviesť do poznámky priezvisko, registračné číslo a rok 2023.

Uhraďte príspevky jednoducho a priamo na webovej stránke komory v časti „Pre členov“ – „Platby“ – „Platby na úhradu“. Alebo KLIKNUTÍM TU.

 

3.       Príspevok na vzdelávanie a výchovu koncipienta za rok 2022

Výška príspevku advokáta za jedného zamestnaného advokátskeho koncipienta za jeden kalendárny rok je 240 eur. Ak pracovný pomer advokátskeho koncipienta u povinného advokáta netrval celý kalendárny rok, výška príspevku je 1/12 za každý začatý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru (20 eur/mesiac).

Povinnosť platiť príspevok nemá povinný advokát za obdobie, v ktorom zamestnáva advokátskeho koncipienta, ktorý:

·                je na rodičovskej dovolenke, počas ktorej neplynie prax advokátskeho koncipienta;

·                vykonáva odbornú stáž, počas ktorej neplynie prax advokátskeho koncipienta;

·                úspešne vykonal advokátsku skúšku, a stále je zamestnaný ako advokátsky koncipient, ak povinný advokát oznámil a preukázal existenciu dôvodu na zánik povinnosti platiť príspevok na vzdelávanie s presným časovým určením.

Kontrolu výšky príspevku na výchovu a vzdelávanie koncipienta si môžete overiť na jezova@sak.sk,

·                splatnosť: do 31. januára 2023;

·                IBAN: SK07 6500 0000 0000 2031 8139;

·                BIC: POBNSKBA;

·                variabilný symbol: registračné číslo advokáta alebo IČO obchodnej spoločnosti, ktorá koncipienta zamestnávala;

·                špecifický symbol: 2022.

Pri platbách zo zahraničia prosíme uviesť do poznámky registračné číslo advokáta alebo IČO obchodnej spoločnosti a rok 2022.

Uhraďte príspevky jednoducho a priamo na webovej stránke komory v časti „Pre členov“ – „Platby“ – „Platby na úhradu“. Alebo KLIKNUTÍM TU.

 

Poistenie výkonu povolania

 

Slovenská advokátska komora požiadala počas hlavných školských prázdnin celkovo 17 poisťovní o zapojenie sa do prieskumného konania k poisteniu zodpovednosti advokáta za škodu pri výkone povolania s cieľom získať čo najvýhodnejšie podmienky poistenia pre advokátov zapísaných v zoznamoch vedených komorou.

Prieskumné konanie bolo realizované bez zapojenia samostatného finančného agenta. Súčasťou výzvy bol podrobný rozsah požadovaného krytia poistenia zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone povolania advokáta a atribúty a požiadavky prieskumného konania.

Z celkového počtu oslovených subjektov boli komore v dvoch prípadoch predložené ponuky, ktoré splnili požadované atribúty – KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group a PREMIUM Insurance Company Limited.

Po vyhodnotení ponúk a následnej diskusii predsedníctvo komory poverilo predsedu komory v súčinnosti s kanceláriou komory na ďalšie rokovania. Následne predsedníctvo komory na novembrovom zasadnutí prijalo rozhodnutie, že na roky 2023 až 2026 bude hromadná poistná zmluva uzavretá opätovne s KOOPERATIVA poisťovňa, a. s Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika.

Vzhľadom na skutočnosť, že komora do procesu nezapojila finančného agenta, bolo možné dosiahnuť zníženie sadzieb poistenia právnických osôb. Výška sadzieb poistenia advokátov – FO zostala rovnaká ako v roku 2022.

Upozorňujeme na povinnosť stanovenú v § 27 ods. 1 zákona o advokácii, podľa ktorej je advokát povinný pri zápise do zoznamu advokátov a kedykoľvek na písomnú výzvu komory do 30 dní preukázať komore samostatnú poistnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie. Poistenie musí trvať počas celého času výkonu advokácie. Nesplnenie tejto povinnosti má podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona o advokácii za následok vyčiarknutie zo zoznamu vedeného komorou.

Poistná zmluva je uverejnená na webovej stránke komory v časti vyhradenej advokátom a advokátskym koncipientom.

 

Advokát – samostatný výkon advokácie

Základnému poisteniu advokáta v rámci hromadnej poistnej zmluvy vo výške krytia 100 000 eur zodpovedá ročné poistné 52 eur.

·                splatnosť: do 31. januára 2023;

·                IBAN: SK16 6500 0000 0000 2031 8171;

·                BIC: POBNSKBA;

·                variabilný symbol: registračné číslo advokáta;

·                špecifický symbol: 233.

 

V prípade voľby inej poistnej sumy je potrebné uhradiť zodpovedajúce vyššie poistné podľa sadzobníka poistenia na rok 2023, uverejneného na webovej stránke komory.

Pri platbách zo zahraničia prosíme uviesť do poznámky Vaše priezvisko, registračné číslo a rok 2023.

Okrem štandardného poistenia výkonu povolania (PVP) si môže advokát prostredníctvom elektronickej žiadosti zvoliť aj iný typ poistenia, napr. poistenie správcu konkurznej podstaty (SKP), a to samostatne alebo prostredníctvom zvýhodneného kombinovaného poistenia (PVP + SKP).

Ako správne požiadať opripoistenie činnosti oprávnenej osoby (RPVS)

Po voľbe požadovaného typu poistenia nezabudnite odkliknúť voľbu „Žiadam zároveň opripoistenie činnosti oprávnenej osoby RPVS“ (zákon č. 315/2016 Z. z.). Systém automaticky pripočíta k sadzbe poistenia fixnú sadzbu za RPVS vo výške 90 eur.


Advokát – spoločník obchodnej spoločnosti

Minimálnej poistnej sume poistenia zodpovednosti za škodu vo výške 1 500 000 eur na jedného spoločníka aj na rok 2023 zodpovedá ročné poistné vo výške 799 eur na jedného spoločníka.

·                splatnosť: do 31. januára 2023;

·                IBAN: SK16 6500 0000 0000 2031 8171;

·                BIC: POBNSKBA;

·                variabilný symbol: IČO obchodnej spoločnosti;

·                špecifický symbol: 236.

 

Ak má spoločnosť viacerých spoločníkov, systém automaticky prepočíta výšku poistenia na aktuálny počet spoločníkov vedený v zozname obchodných spoločností. Z uvedeného dôvodu postačí, aby žiadosť podal za spoločnosť jeden spoločník.


Pripoistenie činnosti oprávnenej osoby

Advokát, ktorý vykonáva advokáciu ako konateľ obchodnej spoločnosti, môže prostredníctvom individuálnej elektronickej žiadosti uzavrieť pripoistenie činnosti oprávnenej osoby. Po podaní žiadosti systém automaticky pripočíta k sadzbe poistenia fixnú sadzbu za RPVS vo výške 135 eur vprípade, ak je konateľ poistený pre prípad zodpovednosti za škodu prostredníctvom hromadnej poistnej zmluvy. Ak je spoločnosť poistená individuálne, sadzba pre RPVS (jedného konateľa) je 1 100 eur.

Pripoistenie RPVS je takto uzavreté v prospech konateľa, ktorý elektronickú žiadosť o pripoistenie činnosti oprávnenej osoby podal.


Poistenie správcu konkurznej podstaty

V prípade záujmu o samostatné poistenie správcu konkurznej podstaty (advokát – konateľ obchodnej spoločnosti alebo advokátsky koncipient) je potrebné e-mailom kontaktovať komoru na szalayova@sak.sk alebo matrika@sak.sk.

Pri platbe poistenia správcu konkurznej podstaty používajte ako variabilný symbol registračné číslo advokáta v komore, nie číslo správcu konkurznej podstaty.

·                splatnosť: do 31. januára 2023;

·                IBAN: SK82 6500 0000 0000 2031 8147;

·                BIC: POBNSKBA;

·                variabilný symbol: registračné číslo advokáta;

·                špecifický symbol: 235.

 

V prípade otázok týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu kontaktujte komoru na tel. č. 02/204 227 46 alebo na e-mailovej adrese matrika@sak.sk.

 

Splatnosť poistenia

Ak nebude uhradené poistné pripísané na účet komory najneskôr 31. januára 2023, poistenie výkonu povolania vznikne najskôr dňom pripísania poistného na účet komory; aj zákonná podmienka poistenia výkonu povolania bude splnená najskôr týmto dňom. Môže tak dôjsť k situácii, kedy nebude časť roka krytá poistením výkonu povolania.

 

Ohlásenie individuálne uzavretého poistenia

Ak advokát alebo obchodná spoločnosť uzavrie na rok 2023 individuálne poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie, môže túto skutočnosť oznámiť komore prostredníctvom elektronickej žiadosti – Hlásenie o individuálnom poistení; k hláseniu je potrebné pripojiť sken poistného certifikátu na rok 2023 najneskôr do 31. januára 2023.

Individuálne žiadosti o jednotlivé typy poistenia (pre FO aj PO), ako aj formulár slúžiaci na oznámenie individuálneho poistenia nájdete na stránke komory v časti –„Pre členov“ – „Elektronické žiadosti“ – „Podanie žiadosti/hlásenia“. Alebo KLIKNUTÍM TU.

 

ZMENA POPLATKOVEJ POLITIKY

v súvislosti s plastovým preukazom advokáta s čipom a certifikáty


Od 1. januára 2023 komora nebude uhrádzať výdavky spojené s výrobou preukazov a vydávaním certifikátov advokátom. Suma za vyhotovenie preukazu, ako aj za vydanie certifikátov ostala bez zmien. Preukaz spolu s certifikátmi vyjde na 72 eur, samotné certifikáty na 35 eur v prípade ich vydania na komore (aj naďalej bude komora registračnou autoritou pre D. Trust certifikačnú autoritu). Pri podaní žiadosti pred koncom platnosti certifikátov budete presmerovaní na platobnú bránu certifikačnej autority a dokončenie žiadosti bude podmienené úhradou poplatku vo výške 34,80 eur (zvýhodnená suma pre členov komory).

 

Koniec certifikácie čipu na Starcos 3.5

Na staršom type plastového preukazu advokáta s čipom, ktorý je označený ako Starcos 3.5, končí certifikácia čipu k 31. decembru 2023. Tento preukaz už nebude viac slúžiť ako bezpečné úložisko pre kvalifikovaný mandátny certifikát advokáta (QMC). Po 1. januári 2023 preto každý, kto bude chcieť podať žiadosť o vydanie následných certifikátov, bude vyzvaný na výmenu karty za novší typ (Starcos 3.7). Podanie žiadosti o vydanie následného certifikátu bude možné dokončiť aj bez návštevy komory, ak budete disponovať novým preukazom. Ak sa Vás týka uvedená situácia, komora Vám v prípade záujmu zabezpečí výrobu a doručenie nového preukazu pred koncom platnosti Vašich certifikátov na preukaze typu Starcos 3.5.

Viac informácií k zmenám v súvislosti s plastovým preukazom advokáta s čipom je dostupných na webovej stránke komory v Aktualitách (KLIKNUTÍM TU) a tiež v sekcii „Pre členov“ po prihlásení sa v časti „Elektronická komunikácia advokáta“ – „Elektronický preukaz advokáta“ – „Zmeny po 1.1.2023“. (KLIKNUTÍM TU)


VÝPOČTOVÝ ZÁKLAD


Podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v I. polroku 2022

1 252 eur.

V zmysle príslušných ustanovení vyhlášky a pre ľahšiu orientáciu ďalej uvádzame zlomky výpočtového základu:

·         1/6 výpočtového základu, t. j. 208,67 eur     (§ 11 ods. 3 a 4, prvá veta; § 12 ods. 3 písm. c) vyhlášky)

·         1/8 výpočtového základu, t. j. 156,50 eur     (§ 12 ods. 3 písm. b) vyhlášky)

·         1/12 výpočtového základu, t. j. 104,33 eur     (§ 12 ods. 3 písm. a) vyhlášky)

·         1/13 výpočtového základu, t. j. 96,31 eur     (§ 11 ods. 1 vyhlášky; § 11 ods. 4 druhá veta)

·         1/24 výpočtového základu, t. j. 52,17 eur     (§ 12 ods. 1 a 2 vyhlášky)

·         1/60 výpočtového základu, t. j. 20,87 eur     (§ 17 ods. 1 vyhlášky)

·         1/100 výpočtového základu, t. j. 12,52 eur     (§ 16 ods. 3 vyhlášky)

 

Výška výpočtového základu na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za I. polrok kalendárneho roka, ktorý o tri roky predchádza roku určujúcemu výpočtový základ podľa odseku 3 (§ 1 ods. 4 vyhlášky).


Výška výpočtového základu na rok 2020 je 1 062 eur


·         1/6 výpočtového základu, t. j. 177 eur     (§ 12 ods. 3 písm. c) vyhlášky)

·         1/8 výpočtového základu, t. j. 132,75 eur     (§ 12 ods. 3 písm. b) vyhlášky)

·         1/12 výpočtového základu, t. j. 88,50 eur     (§ 12 ods. 3 písm. a) vyhlášky)

·         1/24 výpočtového základu, t. j. 44,25 eur     (§ 12 ods. 1 a 2 vyhlášky)

·         1/60 výpočtového základu, t. j. 17,70 eur     (§ 17 ods. 1 vyhlášky)

·         1/100 výpočtového základu, t. j. 10,62 eur     (§ 16 ods. 3 vyhlášky)


Na záver mi úctivo dovoľte poďakovať za Vašu dobromyseľnosť a dobročinnosť pri všetkých normálnych aktivitách v nie normálnych časoch. Aj na tomto mieste chcem poďakovať Nadácii slovenskej advokácie, ale aj za Vašu dobročinnosť v rámci Vašich osobných a verejne neznámych aktivít. Ďakujem aj všetkým z Vás, ktorí sa pravidelne vyjadrujete k ochrane advokácie a tým hlavne k možnosti zákonnej ochrany práv občana. Ďakujem.

 

S kolegiálnou úctou


JUDr.Andrej Popovec
          tajomník