Stanovisko Slovenskej advokátskej komory k programovému vyhláseniu vlády

Stanovisko Slovenskej advokátskej komory k programovému vyhláseniu vlády

Zdroj: SAK, z dňa 21.4.2020

Vláda Slovenskej republiky predstavila programové vyhlásenie. Jednou z hlavných tém je obnova dôvery v právny štát, teda zásadné zmeny v oblasti celého justičného systému. Slovenská advokátska komora víta takto nastolené úlohy pre vládu (odstrániť korupciu, zlepšiť funkčnosť a kvalitu celého justičného systému a tým vytvoriť reálnu rovnosť pred zákonom a kvalitné podnikateľské prostredie) a dúfa, že vhodne zvolenými právnymi nástrojmi na výkon v programovom vyhlásení prezentovaných cieľov sa ich podarí naplniť. Každé posilnenie zákonnosti, budovanie spravodlivosti a odstránenie korupcie je žiadané a prispeje k zlepšeniu života občanov a podnikateľov.

Zásadné pre posúdenie úspechu tohto vyhlásenia budú však právne nástroje ich realizácie. Len vhodne zvolené právne nástroje na budovanie právneho štátu v duchu jeho zásad môžu doviesť vládu na úseku justície a ministerstvo spravodlivosti k riešeniam, ktoré budú účelné, ale nie účelové, ktoré zmenia nastavenie systému a zabezpečia jeho plnú funkcionalitu na dlhé obdobie a obnovia dôveru v právny štát. Tieto nástroje však v duchu názvu rubriky programového vyhlásenia Obnova dôvery v právny štát..., nemôžu, ani pri deklarovanej potrebe zásadných zmien, byť hraničiace so zásadami materiálneho právneho štátu. Udržateľná právna cesta, ktorou sa dostaneme k celospoločensky žiadanému výsledku budovania právneho štátu, musí byť cestou ústavne, medzinárodnoprávne a ľudskoprávne súladnou. Budovanie právneho štátu nie je cestou odtŕhania nízko visiaceho ovocia, ale primeraného a proporcionálneho použitia aj mimoriadnych právnych prostriedkov. Ich neproporcionálne využitie môže byť pre inú politickú reprezentáciu odôvodnením „opravovať“ budovaný právny štát ďalšími mimoriadnymi prostriedkami. 

Slovenská advokátska komora pozorne vníma polemiku vyvolanú prijatím „koronovej novely“ súvisiacej so súdnou radou a podnetom poslancov NR SR na ústavný súd pre jej ústavnú nekonformnosť, ako aj dočasné znefunkčnenie Súdnej rady prostredníctvom vzdania sa niekoľkých jej členov. Ctíme však gentlemanské pravidlo 100 dní pre novú vládu.

Slovenská advokátska komora ako nadstranícka a apolitická samosprávna organizácia zložená zo znalcov práva bude pozorne sledovať nastavovanie procesov a ich uvádzanie do praxe. 

Zostávame v neochvejnej viere, že záplata, ktorou je záujem prekryť nefungujúce časti justičného systému (či už pre nekvalitu materiálnu, personálnu, právnych predpisov, alebo pre korupciu), bude vždy primeraná okolnostiam, bude vecná, proporcionálna potrebám právneho štátu. V tomto čase sa spoliehame, že diskusia o budovaní právneho štátu bude zachovávať nielen vysokú odbornú, ale aj morálnu úroveň  a podporovať rozvoj všetkých atribútov materiálneho právneho štátu. Veríme, že rozvážne navrhnuté právne nástroje unesú odbornú diskusiu, budú nadstranícke v duchu ich životnosti a práve v dôsledku zásadných, ale pokojných a vecných riešení ich bude akceptovať odborná a laická verejnosť. Nielen naším želaním zostáva, aby zhmotňovanie programového vyhlásenia nevyvolalo potrebu množstva nových a tým aj právny poriadok zneprehľadňujúcich právnych predpisov. Sme presvedčení, že vláda a ministerstvo spravodlivosti to ľahkým krokom zvládne.

Záverom uvádzame, že Slovenská advokátska komora drží palce Vláde v nekompromisnom boji s korupciou a so zlepšovaním justičného systému a ak bude privolaná na pomoc, bude pripravená ju poskytnúť a byť konštruktívnou súčasťou tvorby zmien. 

Slovenská advokácia dlhoročne verejne, často opomínane, poukazuje na justičné problémy, na pravidlá funkčného právneho štátu a etiku jednotlivých právnych povolaní.   Dôkazom, že aj naša samosprávna organizácia má rovnako vytýčené ciele zlepšovať advokáciu ako súčasť justičného systému je napríklad aj naša vnútorná schopnosť sebareflexie v podobe každoročne niekoľkých stoviek prejednávaných disciplinárnych návrhov voči advokátom a advokátskym koncipientom pred disciplinárnymi orgánmi Slovenskej advokátskej komory,  ako aj už viac ako desaťročie trvajúce pravidelné uverejňovanie anonymizovaných disciplinárnych rozhodnutí pre advokátsku prax.

programové vyhlásenie vlády si môžete prečítať tu:   https://vlada.gov.sk