Young European Lawyers Contest

Young European Lawyers Contest

Zdroj: SAK, z dňa 16.10.2023

Akadémia európskeho práva (ERA) a Slovenská advokátska komora pozýva advokátskych koncipientov a advokátov v prvom roku praxe zúčastniť sa na súťaži zameranej na aplikáciu práva Európskej únie Young European Lawyers Contest

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je podporiť aplikáciu práva EÚ prostredníctvom praktických simulácií pod dohľadom poroty skladajúcej sa z odborníkov z praxe. Zároveň súťaž podporuje medzinárodný networking advokátskych koncipientov a mladých advokátov, výmenu poznatkov o jednotlivých právnych kultúrach a vzájomnú spoluprácu na prípadoch týkajúcich základných práv, právneho štátu, hospodárskeho práva, cezhraničnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach či v trestnoprávnej oblasti. Porota bude hodnotiť písomné výstupy ako aj schopnosť negociácie a vystupovanie pred sudcom.

Ako bude súťaž prebiehať

Súťažiaci budú zaradení do multinárodných tímov z rôznych krajín Európskej únie. Partnermi projektu a podporujúcimi inštitúciami sú advokátske komory z Francúzska, Poľska, Španielska, Rakúska, Belgicka, Chorvátska, Cypru, Estónska, Nemecka, Grécka, Írska, Talianska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska a Rumunska. Akadémia európskeho práva ako hlavný organizátor zaradí účastníkov do 4-členných tímov a poskytne im vzájomné kontakty. Tímy budú mať na starosti písomné vypracovanie zadania prostredníctvom práce na diaľku. Účastníci sa stretnú osobne v rámci jedného zo semifinále (Bukurešť / Štrasburg / Trier), kde budú prezentovať svoje riešenia pred porotou. Dva najlepšie tímy z každého semifinále postúpia do finále.

Finále

Finále, na ktorom sa zúčastní šesť najlepších tímov, sa uskutoční v sídle ERA v nemeckom meste Trier. Jeho súčasťou bude aj návšteva Súdneho dvora Európskej únie, seminár o zastupovaní pred Súdnym dvorom EÚ a moot court dvoch víťazných tímov na pôde Všeobecného súdu Európskej únie v Luxemburgu pred porotou zloženou z uznávaných odborníkov z praxe a sudcov Súdneho dvora EÚ.

Harmonogram

10. október 2023              Otvorenie registrácie

1. december 2023           Ukončenie registrácie

20. december 2023         Zverejnenie zoznamu účastníkov a zaradenie do tímov

10. január 2024                 Pridelenie úloh tímom

20. marec 2024                 Odovzdanie písomných zadaní

18.-19. apríl 2024             Semifinále v Bukurešti

25.-26. apríl 2024             Semifinále v Štrasburgu

27.-28. máj 2024              Semifinále v Trieri

14.-16. október 2024      Finále v Trieri


Podmienky účasti

Jazyk: Súťaž bude prebiehať v anglickom jazyku, vyžaduje sa dobrá pracovná znalosť jazyka.

Náklady: Účastníci nominovaní SAK neplatia registračný poplatok. Ubytovanie na jednu noc počas semifinále a ubytovanie na tri noci v rámci finále hradí organizátor. Organizátor prispieva aj na pokrytie cestovných nákladov účastníkov.

Registrácia: V prípade záujmu kontaktujte odbor medzinárodných vzťahov SAK (chladekova@sak.sk).

Viac informácií v priloženej brožúre alebo na https://younglawyerscontest.eu/