Zmeny v spôsobe registrácií prvozápisu spoločnosti s ručením obmedzeným od 01.11.2023

Zmeny v spôsobe registrácií prvozápisu spoločnosti s ručením obmedzeným od 01.11.2023

Zdroj: SAK, z dňa 17.10.2023

Od 01.11.2023 vstúpi do účinnosti novela zákona číslo 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, v ktorej podľa § 7b môže registráciu, tzn. prvozápis s.r.o. na základe registračnej žiadosti vykonať aj registrátor. Zároveň vstupuje v tento deň do účinnosti aj vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom. Od 01.11.2023 sa tak možno s návrhom na prvý zápis s.r.o. obrátiť aj na ktoréhokoľvek notára.

Na základe prvých praktických skúseností odporúčame, aby ste pri prvozápise obchodných spoločností od začiatku komunikovali priamo s notárom, ktorý Vás prevedie celým procesom!

Na tomto mieste Vám prinášame základné otázky a odpovede k novej právnej úprave, ktoré sme pre Vás pripravili v spolupráci s Notárskou komoru SR

U koho viem podať návrh na prvozápis s.r.o. po 01.11.2023?

Všetky listiny, tzn. návrh na zápis s.r.o. a jeho prílohy, ktoré ste doteraz podávali na obchodný register bude možné od 01.11.2023 podať aj u notára. Jedinou listinou v takomto prípade navyše je registračná žiadosť. Je to v podstate krátky sprievodný list, v ktorom je uvedené: kto žiadosť podáva, ktorému notárovi je určená a musí v nej byť uvedené, že sa požaduje vykonanie registrácie v súlade s prílohami žiadosti.

Je treba vyplniť návrh iným spôsobom ako doteraz?

Nie, je treba použiť rovnaký formulár prvozápisu, ako ste používali doteraz.

Menia sa aj podávané prílohy návrhu?

Nie, prílohou návrhu sa nemenia, prikladajú sa presne tie isté prílohy, ako sa predkladali registrovému súdu.

Je treba prílohy konvertovať?

Rovnako ako doteraz postačuje, keď sú prílohy naskenované a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom navrhovateľa alebo jeho oprávneného zástupcu. Alebo priamo podpísané kvalifikovaným podpisom zakladateľa a ostatných zákonom určených osôb. Takže ani v tomto sa nič oproti doterajšiemu postupu nemení.

Ako môžem notárovi doručiť registračnú žiadosť s prílohami?

Preferovaným komunikačným kanálom na doručovanie žiadostí je ústredný portál www.slovensko.sk.

Kto môže podať takýto návrh u notára?

S cieľom zvýhodniť legálnych poskytovateľov právnych služieb môže žiadosť o prvozápis podať notárovi iba navrhovateľ (tzn. všetci konatelia). Môže sa však nechať zastúpiť notárom, advokátom alebo právnickou osobou personálne alebo majetkovo prepojenou s konateľom. Iná osoba nemôže navrhovateľa pri podávaní registračnej žiadosti u notára zastupovať. Pre takéto iné osoby je však naďalej k dispozícii možnosť podať návrh na registračný súd.

V čom bude spočívať hlavná výhoda registrácie cez notára?

Predpokladanou výhodou postupu registrácie cez notára by mala byť najmä neformálnosť a rýchlosť procesu. Ak budú splnené všetky legislatívou vyžadované podmienky, notár je schopný vykonať prvozápis do niekoľkých minút. V prípade potreby opravy návrhu alebo prílohy dokáže notár neformálnym spôsobom požiadať navrhovateľa o takúto opravu a po doručení ihneď vykonať zápis.

Kedy bude prvozápis účinný?

Tak ako doteraz, po úspešnej registrácii vznikne s.r.o. v nasledujúci deň. Vtedy bude notár oprávnený vydať aj prvý výpis z obchodného registra.

Koľko bude stáť registrácia prvozápisu u notára?

Základná odmena notára a náhrada jeho hotových výdavkov je pri prvozápise stanovená vyhláškou a internými predpismi Notárskej komory SR na sumu 150 euro bez DPH, pričom všetci notári sú platcami DPH.

V akej výške sa platí súdny poplatok pri registrácii cez notára?

Pri registrácii cez notára sa súdny poplatok nevyberá.

Môžem podať návrh na zápis aj inej spoločnosti ako s.r.o. resp. návrh na zápis zmeny zapísaných údajov cez notára?

Od 01.11.2023 bude možné podávať iba prvozápis s.r.o., ostatné právne formy alebo družstvo, resp. zápisy zmien bude možné podávať u notárov s účinnosťou od 01.01.2025.