Vyhlásenie k Európskemu dňu advokátov – výzva na ochranu základných práv súvisiacich s poskytovaním právnej pomoci

Vyhlásenie k Európskemu dňu advokátov – výzva na ochranu základných práv súvisiacich s poskytovaním právnej pomoci

Zdroj: SAK, z dňa 25.10.2023

Dňa 25. októbra 2023 si európske advokátske komory spolu s Radou advokátskych komôr Európy (CCBE) už desiatykrát pripomínajú Európsky deň advokátov. Témou okrúhleho výročia pamätného dňa je „Dôvernosť komunikácie advokáta a klienta – nevyhnutnosť pre ochranu vašich práv“.

Táto problematika dlhodobo rezonuje na medzinárodnej úrovni, kde je vnímaná ako podstatná súčasť systému ochrany základných práv. V prípade Slovenskej republiky je táto téma ešte naliehavejšia, najmä vzhľadom na opakované pokusy zasahovať do nezávislosti výkonu advokátskeho povolania a prelamovať dôvernosť komunikácie s obhajcami.

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Európskeho dňa advokátov preto považuje za potrebné zdôrazniť nasledovné:

· Dôvernosť vzťahu medzi advokátom a klientom je kľúčová pre spravodlivý súdny proces a riadny výkon spravodlivosti v právnom štáte. Tvorí podstatný prvok ochrany práv fyzických a právnických osôb, a teda nejde o privilégium advokátov.

· Úlohou advokáta je v plnej miere poskytnúť nezávislú právnu pomoc svojmu klientovi. Takúto pomoc by nebolo možné poskytnúť v prípade, ak by advokátom bolo umožnené vyzradiť tajomstvá dôverne poskytnuté klientom, prípadne, ak by bolo dovolené túto mlčanlivosť prelamovať štátnym orgánom.

· Dôvernosť vzťahu advokáta a klienta požíva vo všetkých vyspelých právnych poriadkoch osobitnú ochranu a silnú podporu zo strany súdov. Na Slovensku je dôvernosť komunikácie klienta s advokátom podrobne upravená v domácej legislatíve (Zákon o advokácii, Trestný poriadok). Povinnosť dôsledne chrániť takúto komunikáciu zároveň vyplýva z našich medzinárodných záväzkov, vrátane rozsiahlej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.

· Napriek tomu sme boli na Slovensku (aj v nedávnej minulosti) svedkami vážnych ohrození tohto základného práva, najmä v podobe nezákonných postupov pri prehliadkach advokátskych kancelárií alebo nasadzovaní informačno-technických prostriedkov (nezákonné zhotovovanie, prípadne nezákonné šírenie záznamov komunikácie medzi klientmi a advokátmi).

· Slovenská advokátska komora oceňuje nedávnu novelu Trestného poriadku, ktorá zaviedla prísnejšiu súdnu kontrolu do procesu prehliadok advokátskych kancelárií. Táto právna úprava umožňuje riadnu činnosť orgánov činných v trestnom konaní pri odhaľovaní kriminality, zatiaľ čo sú primerane chránené aj práva bežných klientov, ktorí napríklad s prešetrovanou vecou nemajú nič spoločné.

· Slovenská advokátska komora ďalej víta potrebný progres pri príprave Európskeho dohovoru o povolaní advokáta, ktorého cieľom je posilnenie ochrany advokátskeho povolania a nezávislosti jeho výkonu. Iniciatívu prijatia dohovoru v rokoch 2018 a 2020 podporilo Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, okrem iného aj z dôvodov  porušovania  mlčanlivosti a dôvernosti komunikácie, nezákonného monitoringu konzultácií klientov s advokátom, či prehliadky a zhabaní dokumentov v rámci nezákonných prehliadok advokátskych kancelárií.

· Slovenská advokátska komora tento rok predstavila ideový zámer návrhu novely Ústavy SR. Cieľom návrhu bolo otvoriť odbornú diskusiu o zakotvení niektorých základných prvkov slobodnej advokácie,  vrátane ochrany mlčanlivosti, do základného zákona štátu. Pokračovanie v takejto odbornej diskusii dňa 27. apríla 2023 podporili počas rokovania za okrúhlym stolom aj najvyšší predstavitelia slovenskej justície.

· Slovenská advokátska komora preto aj pri príležitosti Európskeho dňa advokátov vyzýva na dôslednejšiu ochranu nezávislosti advokácie, vrátane dôvernosti komunikácie klientov s advokátmi. Túto ochranu je potrebné zabezpečovať dôsledným rešpektovaním platného práva v právnej praxi, a pomocou vhodných legislatívnych úprav, ktoré reflektujú naše medzinárodné záväzky.